Vernieuwde stad


Stad in verandering

1 / 34
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson


Stad in verandering

Slide 1 - Slide

Herhaling
stadscentrum
arbeiderswijken
naoorlogse wijken
Vinexwijk
jaren-`70-wijken
vooroorlogse wijken

Slide 2 - Drag question

In de jaren 70 vertrokken veel mensen uit de stad.
Geef aan:
- waar deze mensen voornamelijk naartoe verhuisden.
- waarom ze dit deden

Slide 3 - Open question

In welk type wijk heeft vaak verkrotting (verslechtering van de kwaliteit) plaatsgevonden.
A
Vinex wijken
B
Historische binnensteden
C
Naoorlogse wijken
D
19e eeuwse arbeiderswijken

Slide 4 - Quiz

Na de 2e WO was er een grote woningnood en moest er met weinig geld veel gebouw worden.
Leg uit hoe dat in de toen gebouwde wijken is terug te zien.

Slide 5 - Open question

In welke wijk kan je verwachten dat er veel (grote) migrantengezinnen wonen?
A
Vinex wijk
B
Naoorlogse hoogbouwwijk
C
Standscentrum
D
Bloemkoolwijk in een groeikern

Slide 6 - Quiz


De naoorlogse hoogbouw wijken kregen het onder andere moeilijk omdat de beoogde doelgroep liever in de groeikernen ging wonen. 
Benoem: 
- Hoe die doelgroep eruit zag
- Waarom ze liever in de groeikernen wilde wonen

Slide 7 - Open question

De vinex wijken kan je zien als reactie op de populariteit van de groeikernen
Wat is geen overeenkomst tussen deze wijken?
A
Weinig voorzieningen
B
Veel huizen met een tuin
C
veel gezinnen
D
veel openbaar vervoer

Slide 8 - Quiz

Stedelijke problemen
In de steden spelen er een aantal problemen op die sinds de jaren 80 meer aandacht krijgen. 
Deze problemen zijn:
-  Verkrotting 
-  Lage leerbaarheid / gevoelens van onveiligheid
- Toenemende segregatie

Slide 9 - Slide

Verkrotting
Veel 19e eeuwse arbeiders wijken zijn 100 jaar later in slechte staat en voldoen niet aan de eisen van de tijd

Slide 10 - Slide

Stadsvernieuwing; 

Slide 11 - Slide

Stadsvernieuwing
Stadsvernieuwing
De kwaliteit van de sociale huurwoningen wordt verbeterd. Dit gebeurd door:
Renovatie
Sanering
De bevolkingssamenstelling (wie er wonen) blijft hetzelfde (daarom ook vaak geen oplossing voor de andere problemen: segregatie en lage leefbaarheid

Slide 12 - Slide

Segregatie
Het gescheiden leven van verschillende bevolkingsgroepen.
Ruimtelijke scheiding kan op basis van: 
- Etnische achtergrond/afkomst
of
- Inkomen
Probleem?

Slide 13 - Slide

Lage leefbaarheid
Veel 19e euwse en naoorlogse (hoogbouw) wijken worden als onveilig ervaren. 
Er is vaak sprake van veel afval, onrust, werkeloosheid, criminaliteit en verloederering. 

Slide 14 - Slide

Herstructurering
Vanaf de jaren 90 wordt er niet alleen stadsvernieuwing maar ook herstructurering toegepast. Vooral in 19 eeuwse arbeiderswijken, naoorlogse hoogbouwwijken en de voormalige industrie/haven tereinen

Slide 15 - Slide

Herstructurering betekend dat het gebied een nieuwe functie krijgt. Dit kan zijn: 
- van wijk met goedkope sociale huur naar wijk met duurdere (koop of private huur) woningen. 


- of van industrie/haven gebied naar woon/uitgaangsgebied 

Net als bij stadsvernieuwing kan dit via renovatie of sanering

Slide 16 - Slide

Wat is geen overeenkomst tussen stadsvernieuwing en herstructurering?
A
Kan dienen als oplossing voor verkrotting
B
er vindt renovatie plaats
C
er vindt sanering plaats
D
Er komen mensen met hogere inkomens wonen

Slide 17 - Quiz


Aan de slag met paragraaf 3.4
Maak opdracht 1, 2 en 3

Slide 18 - Slide

Vorige les: 
- 3 stedelijke problemen:
           - verkrotting
           - segregatie
           - lage leefbaarheid /                           onveiligheid
- 2 oplossingen?
          - stadsvernieuwing
          - herstructurering
Vandaag:

Wat zijn de gevolgen van de "oplossingen"?

Gentrificatie?
Populaire stad?
Toenemende segregatie?


Slide 19 - Slide

Wat is geen kenmerk van een wijk met een lage leefbaarheid
A
Veel werkelozen
B
Veel hangjongeren
C
Veel voorzieningen
D
Veel verkrotting

Slide 20 - Quiz

Welke uitspraak past bij etnische segregatie?
A
Eten we vandaag roti, couscous of stampot?
B
Real Sarang, Fc Ankaraspor en Sporting Maroc zijn voetbalclubs in Amsterdam
C
Op de grachtengordel wonen veel hoge inkomens.
D
Bij de AH kan je nu ook halal vlees kopen

Slide 21 - Quiz

Wat is het belangrijkste verschil tussen stadsvernieuwing en herstructurering?

Slide 22 - Open question

In het kantorenpark tussen de Amsterdam Arena en het AMC worden kantoren omgebouwd tot appartementen.
Van welk proces is hier sprake?
A
Segregatie
B
Stadsvernieuwing
C
Herstructurering
D
Sanering

Slide 23 - Quiz

De Holendrecht buurt ligt in de wijk Zuid Oost. Deze wijk staat bekend om zijn hoge aandeel Nederlanders met een migratie achtergrond en lagere inkomens.
De nieuwe appartementen zijn bedoeld voor personeel van het AMC en de kantoren rond de Arena. Welk gevolg valt hierdoor niet te verwachten?
A
de segregatie wordt minder
B
de leefbaarheid gaat omhoog
C
er komen nieuwe (hoogwaardigere) voorzieningen
D
het woon-werk verkeer neemt toe

Slide 24 - Quiz

Kantorenparken zijn in de avond vaak verlaten. Door de nieuwe appartementen en voorzieningen kan de leefbaarheid van het gebied sterk verbeteren. Leg dit uit.

Slide 25 - Open question

Vorige les: 
- 3 stedelijke problemen:
           - verkrotting
           - segregatie
           - lage leefbaarheid /                           onveiligheid
- 2 oplossingen?
          - stadsvernieuwing
          - herstructurering
Vandaag:

Wat zijn de gevolgen van de "oplossingen"?

Gentrificatie?
Populaire stad?
Toenemende segregatie?


Slide 26 - Slide

Wat is het belangrijkste verschil tussen stadsvernieuwing en herstructurering?

Slide 27 - Open question

Gentrificatie
Als herstructurering lukt dan komen komen er 
mensen met een hoger inkomen in de wijk wonen. 
Hierdoor zullen ook de voorzieningen zich op deze nieuwe bewoners aanpassen. 

Dit proces van verandering in de 
bevolkingssamenstelling en het 
voorzieningenniveau noemen we 
GENTRIFICATIE.

Slide 28 - Slide

Gentrificatie
We bekijken zo een filmpje over gentrificatie. 

Gentrificatie klinkt heel positief, maar toch is niet iedereen er blij mee. 
Noteer tijdens het kijken van het filmpje voor en nadelen van dit proces. Probeer ook te bedenken voor wie die voor dan wel nadelen zijn. 

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

Wat zijn de voordelen van gentrificatie? en voor wie zijn die?

Slide 31 - Open question

Wie ervaren vooral de nadelen van gentrificatie?

Slide 32 - Open question

Op de langere termijn kan Gentrificatie een negatief effect hebben op de segregatie in een stad. Leg dit uit.

Slide 33 - Open question

Aan de slag met 3.4

HW: voor de volgende les is 3.4 af. 

Slide 34 - Slide