Participatie - Lesweek 5

Vak: Participatie
Semester: 3
Lesweek: 5
                  

1 / 15
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Vak: Participatie
Semester: 3
Lesweek: 5
                  

Slide 1 - Slide

Licentie check 
Iedereen dient een licentie te hebben van ThiemeMeulenhoff. Daarnaast heb je ook een werkende laptop met oplader. Zonder deze onderwijsmiddelen kan je mijn lessen niet deelnemen. Je wordt uit de les uitgestuurd en in die tijd mag je de onderwijsmiddelen regelen. Als het geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator.

Slide 2 - Slide

Let op!
Vanaf deze week mag je niet aan les deelnemen als jij:
 • Geen boeken hebt van (PBSD/BSD/Kwaliteit en deskundigheid);
 • Geen laptop;
 • Geen werkend camera;
 • Geen werkend microfoon;
 • Geen actieve leerhouding.

Slide 3 - Slide

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerder malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les ,zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan.
Bij te laat komen van de (online) les, is het jouw verantwoordelijkheid om aan het einde van de (online) les aan te geven bij de docent dat je aanwezig bent. 

Slide 4 - Slide

Even stilstaan bij.. 

''If you believe in yourself anything is possible..''

Slide 5 - Slide

Doel van de les
De student kan voorbeelden van:
 • Draaglast
 • Draagkracht
 • Zelfregie(centrum)
 • Eigen kracht
 • Zelfredzaamheid
 • Eigen verantwoordelijkheid
koppelen aan een praktijksituatie. Slide 6 - Slide

Programma 
 • Korte terugblik vorige les
 • Theoretische gedeelte
 • Opdracht - in groepjes aan de slag!
 • Nabespreken opdracht
 • Doelen check & afsluiting
Slide 7 - Slide

Korte terugblik vorige les
Theorie over de participatieladder

Maatschappelijke opvang en voorzieningen
 • Intramuraal: Binnen de muren bestaande uit 24 uur zorg
 • Extramuraal: iemand die thuis woont en thuis AWBZ-zorg ontvangt, maar geen zorgzwaartepakket ontvangt.
 • Semimuraal: wonen zelfstandig, maar hoeven ook niet opgenomen te worden of in een instelling, verpleeg- of verzorgingstehuis te wonen. Denk hierbij aan dagbesteding
 • Transmuraal: Wordt ook wel de ketenzorg genoemd. De zorg wordt vanuit verschillende hulpverleners geboden. Denk hierbij aan de thuiszorg.

Slide 8 - Slide

Dagbesteding
is een doelgerichte, zo veel mogelijk zingevende gestructureerde invulling van activiteiten om de tijd die je tot je beschikking hebt te besteden?

Theoretische gedeelte

Slide 9 - Slide

Begrippen 
Zelfregie; Je begeleiding is erop gericht dat een cliënt zoveel mogelijk de eigen regie blijft voeren over bepaalde taken. Eerst onder begeleiding, daarna waar mogelijk toch zoveel mogelijk zelfstandig. Wat wil ik? Dus eigen keuzes kunnen en willen maken over je eigen situatie. 
Eigen kracht: Vanuit de mogelijkheden van een cliënt.
Zelfredzaamheid: Hier gaat het om zelfstandig mee kunnen doen en zelf dingen kunnen regelen. Dus wat is de mate waarin iemand in staat is om voor zichzelf te zorgen. 
Eigen verantwoordelijkheid: Het gaat om zelf moeten of mogen. Wat moet ik of mag ik zelf doen? 
Draaglast: Als het gaat om draaglast, dan gaat het om factoren van buitenaf die invloed hebben op jou en mogelijk spanning kunnen veroorzaken.
Draagkracht: De draagkracht houdt in hoeveel jij kunt hebben en hoe jij met stress om kunt gaan. Maar ook dingen die ervoor zorgen dat jij je gelukkiger en sterker voelt.

Slide 10 - Slide

Gesprek voeren
Hoe voer je een keukentafel gesprek en waarom?

 • Zakelijk gesprek over de benodigde begeleiding en zorg
 • Als professional ben je in staat om de cliënt en zijn naasten op een constructieve manier bij het gesprek te betrekken.
 • Je kunt uitleggen wat de verwachting is van cliënt en wat zelfregie en eigen kracht inhoudt. 
 • Je kunt het netwerk van de cliënt in kaart brengen en weer te mobiliseren Slide 11 - Slide

Opdracht

Je gaat aan de slag, we gaan namelijk de theorie koppelen aan de praktijk. Dit ga je doen in een groepje van 3/4. We hebben enkele begrippen besproken en aan elk begrip ga je met je groep MINIMAAL 1 voorbeeld koppelen vanuit de praktijk. 

Je krijgt een A3 vel en werkt de begrippen uit! Je hebt 15 minuten de tijd voor deze opdracht, daarna gaan wij deze nabespreken.Deze begrippen werk je uit, zorg ervoor dat je het gesprek voert in je groepje. Voorkeur is als er vanuit alle stageorganisaties 1 voorbeeld wordt benoemd. 

 • Draaglast
 • Draagkracht
 • Zelfregie(centrum)
 • Eigen kracht
 • Zelfredzaamheid
 • Eigen verantwoordelijkheid
timer
15:00

Slide 12 - Slide

Nabespreken opdracht
Elk groepje mag een begrip uitleggen en de gekoppelde praktijkvoorbeeld benoemen.

 • Wat heb ik geleerd van deze opdracht?
 • Welke begrip is nog niet helder?
 • Wat was moeilijk/makkelijk aan deze opdracht?
 • Wat zou ik de volgende keer anders doen?
 • Hoe vond je de samenwerking? 

Slide 13 - Slide

Doelen check 
Is onderstaand doel behaald en VERANTWOORD dit?

De student kan voorbeelden van:
draaglast, draagkracht, zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid
& eigen verantwoordelijkheid koppelen aan een praktijksituatie. 

Geef voorbeelden waaruit dit blijkt?
1...................
2...................

Slide 14 - Slide

Bedankt voor jullie aandacht.
Wat vond jij van de gegeven les? Wees kritisch in het geven van feedback!

Slide 15 - Mind map