havo 4 pluriforme samenleving 1

Pluriforme samenleving
Deel 1
Docent J. sibbald
1 / 47
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Pluriforme samenleving
Deel 1
Docent J. sibbald

Slide 1 - Slide

Wat gaan we nu doen?
We beginnen met wat basisinformatie zodat jullie weten waar we het over hebben als we spreken over de pluriforme samenleving. Wel zo handig...

Slide 2 - Slide

Onderwerpen van deze les
Pluriforme samenleving
Wie is 'de Nederlander'?
Cultuur (dominante en sub)
Sociale cohesie


Slide 3 - Slide

Pluriforme samenleving
Een land waarin mensen met verschillende identiteiten  
( sociaal en/ of levensovertuiging en/ of culturen) samenleven.

Slide 4 - Slide

opdracht
Bekijk het volgende filmpje en schrijf in je schrift de vier kenmerken van een pluriforme samenleving op.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

De vier kenmerken zijn

Slide 7 - Open question

Cultuur
Alle waarden, normen en andere aangeleerde kenmerken die de leden van een groep of samenleving met elkaar gemeen hebben en als vanzelfsprekend beschouwen.

Slide 8 - Slide

Dominante cultuur
  Het geheel van waarden, normen en kenmerken dat door de meeste binnen een samenleving geaccepteerd wordt. Om een samenleving te laten functioneren, moet er een minimum aan gedragsregels en normen en waarden zijn waar iedereen het over eens is. 


Slide 9 - Slide

Stel... Je geeft les aan de kleuters. Leg aan deze kinderen uit wat een subcultuur is.

Slide 10 - Open question

Subcultuur
Cultuur van een kleine groep mensen. Cultuur van een kleine groep mensen die naast de dominante cultuur ook nog bij een andere cultuur horen

Soorten Subculturen:
muzieksmaak, land van herkomst, werk of geloof.
Je hoort meestal niet bij één subcultuur, maar bij meerdere. Je kunt dierenactivist zijn en Feyenoord-supporter.

Slide 11 - Slide

Bij subculturen onderscheiden we onder meer:
jeugdculturen
bedrijfsculturen
religieuze culturen
etnische subculturen 

Slide 12 - Slide

tegencultuur
Een subcultuur die niet bij de hoofdcultuur wil horen, zich afzet tegen de hoofdcultuur:
feministen, krakerbeweging, provo's, anarchisten.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Cultuur in beweging

 • Vaste waarden en normen
 • Relatief
 • Tijd, plaats en groep
 • Normaal en abnormaal

Slide 15 - Slide

culturele diversiteit hangt samen met

Slide 16 - Slide

Jong & oud
 • Leeftijd
 • Referentiekader
 • Generatieconflict

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Godsdienst
 • Religie
 • Gebruiken
 • Streng of niet streng

Slide 19 - Slide

Etniciteit

 • Migratie
 • Autochtoon en allochtoon
 • Racisme?

Slide 20 - Slide

Stad & platteland

 • Dorpen en steden
 • Sociale cohesie
 • Drukte en anonimiteit


Slide 21 - Slide

Referentiekader
Iemands referentiekader bestaat uit: al zijn persoonlijke waarden, normen, belangen, meningen en ervaringen. 

Een journalist die  tegen dierenleed is zal eerder een artikel schrijven over plofkippen. 
De journalist heeft een ander referentiekader dan een journalist die zich vooral met politiek bezig houdt.

Slide 22 - Slide

Rolpatroon
Je gedraagt je zoals er van je verwacht wordt dat je je gedraagt.
Iedereen heeft meerdere rollen en daarom meerdere rolpatronen

Slide 23 - Slide

 Rolpatronen


Blz 36 

Slide 24 - Slide

Gendernormen
Hoe je je moet gedragen als man / vrouw

Slide 25 - Slide

Roldoorberekend
Rolbevestigend
Gendernormen

Slide 26 - Slide

Eten...
Nederlandse cultuur 
Turkse cultuur 
Indonesische cultuur 
Surinaamse cultuur 
Japanse cultuur 
Engelse cultuur 

Slide 27 - Drag question

Wat is een voorbeeld/zijn voorbeelden van een tegencultuur ?
A
Feministen
B
Anonymous
C
Moslims
D
Daesh/IS

Slide 28 - Quiz

De meeste Nederlanders vieren hun verjaardag.
A
Dominante cultuur
B
Subcultuur
C
Tegencultuur

Slide 29 - Quiz

waarden, normen, gewoonten, tradities, gebruiken
Samenleving waarin vele verschillende culturen naast elkaar bestaan
wijkt af van de overheersende cultuur
Verzets zich tegen de dominante cultuur
De overheersende cultuur
Erop toezien dat iedereen zich aan de regels houdt
overdracht van waarden, normen, ideeën en wetten
subcultuur
Sociale controle
dominante cultuur
tegencultuur
Cultuuroverdracht
cultuur
Multicuturele samenleving

Slide 30 - Drag question

Op het pieperfestival in Emmeloord wordt een uniek feest gevierd waar onder andere gratis patat wordt uitgedeeld.
A
Dominante cultuur
B
Subcultuur
C
Tegencultuur
D
Etnische subcultuur

Slide 31 - Quiz

Dominante cultuur
Subcultuur

Slide 32 - Drag question

Anti-kapitalisten zijn een voorbeeld van een
A
Dominante cultuur
B
subcultuur
C
tegencultuur
D
autonome cultuur

Slide 33 - Quiz

Het niet terecht behandelen van (groepen) personen op grond van iets dat niet terzake doet. 
Een emotioneel geladen oordeel over een persoon of groep, dat niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. 
Zaken die mensen het nastreven waard en waardevol vinden. 
Wetten, regels en gewoonten waarvan men aanneemt dat mensen zich eraan behoren te houden. 
Een cultuur die in bepaalde opzichten afwijkt van de overheersende cultuur. 
Overheersende cultuur
Waarden, normen, gewoonten, tradities, gebruiken en aangeleerde kenmerken. 
Zowel de binnenkomende partij als de ontvangende partij passen zich aan de ander aan. 
Cultuur
Waarden
Normen
Subcultuur
Dominante cultuur
Vooroordelen
Discriminatie
Integratie

Slide 34 - Drag question


Cultuur is?
A
nature (aangeboren)
B
nurture (aangeleerd)

Slide 35 - Quiz

I. Als je hier woont, kun je soms uren rondlopen zonder dat je een bekende tegenkomt.
II. Hier is meer sprake van sociale cohesie.

A
I heeft te maken met stadscultuur en II met de cultuur van jongeren.
B
I heeft te maken met plattelandscultuur en II met stadscultuur.
C
I heeft te maken met stadscultuur en II met plattelandscultuur.
D
I heeft te maken met de cultuur van ouderen en II met de cultuur van jongeren.

Slide 36 - Quiz

Behoort deze jongen tot de dominante cultuur, een subcultuur of beide?
A
Dominante cultuur
B
Subcultuur
C
Beide

Slide 37 - Quiz

Dit is een voorbeeld van
A
De dominante cultuur
B
Een bedrijfscultuur
C
Een subcultuur
D
Een etnische cultuur

Slide 38 - Quiz

Maak de zin af: een subcultuur is de...
A
Cultuur van het hele land
B
cultuur van een kleine groep mensen
C
cultuur van een grote groep mensen

Slide 39 - Quiz

Tot welke subcultuur/culturen behoor jij zelf?

Slide 40 - Open question

sociale cohesie

Slide 41 - Mind map

Slide 42 - Video

Sociale Cohesie 
Sociale cohesie: Als de bindingen tussen mensen sterk zijn en mensen het gevoel hebben dat ze bij elkaar horen. 


Slide 43 - Slide

Bedenk een nadeel van een hoge sociale cohesie

Slide 44 - Open question

In een wijk met weinig sociale cohesie is ook weinig sociale onveiligheid
A
Goed
B
Fout

Slide 45 - Quiz

Slide 46 - Link

Slide 47 - Slide