Specifieke onderwijsbehoeftes, zorgstructuur, ondersteuningsprofiel

Specifieke onderwijsbehoeftes
Waar denk je aan?
1 / 15
next
Slide 1: Mind map
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 3

This lesson contains 15 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Specifieke onderwijsbehoeftes
Waar denk je aan?

Slide 1 - Mind map

Definitie
Onderwijsbehoeften zijn dingen die een kind nodig heeft om goed te kunnen leren. Dit kan verschillen per kind. De onderwijsbehoefte kan betrekking hebben op verschillende aspecten van het onderwijs.
Waar denk je dan aan?

Slide 2 - Slide

Waar kun je aan denken?
- de instructie
- de leerstof
- de leertijd
- de feedback
- de werkvormen
- de motivatie
- de leeromgeving

Slide 3 - Slide

Waar zou je aan kunnen denken?
- de manier waarop je instructie geeft
- het soort opdrachten dat je geeft
- waar je op let bij de leeractiviteiten die je aanbiedt
- welke feedback de beste ondersteuning biedt voor een leerling
- welk type leerling het beste maatje is om mee samen te werken
- welke vaardigheden en eigenschappen van een leerkracht of onderwijsassistent helpend zijn voor een leerling
- waar de werkomgeving aan moet voldoen

Kijk op blz. 145 hulpzinnen bij onderwijsbehoefte

Slide 4 - Slide

Specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van leren
( taal, spraak, lezen, spellen, schrijven, rekenen )
Kijk in het boek op blz. 177 t/m 183 voor info over DCD, NLD, moeite met de executieve functies en hoogbegaafdheid
Specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag
(gedrag en concentratie, gedrag en emotie, gedrag, agressie en pesten)

Slide 5 - Slide

Deel...
Hoe wordt op jouw stageschool hulp geboden aan kinderen die moeite hebben met rekenen, taal of lezen.
( denk aan handelingsplannen, groepsplannen, DOL, opbouw lessen, hulp onderwijsassistent of een externe hulpverlener)

Slide 6 - Slide

Schoolondersteuningsprofiel
https://scholenopdekaart.nl/ 

Kijk bij het onderwijs 
en dan 
Extra ondersteuning van de leerlingen (herken je wat hier beschreven staat?)


Slide 7 - Slide

Niveaus van ondersteuning
Basisondersteuning: 
niveau 1
 Groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van de leerkracht
niveau 2 
Handelingsplan met ondersteuning van intern begeleider binnen de eigen school

Slide 8 - Slide

Niveaus van ondersteuning
Lichte ondersteuning:
Niveau 3: 
Samenwerking met iemand vanuit het samenwerkingsverband (expertise van speciaal onderwijs op de eigen school en/of in combinatie met andere scholen
Niveau 4: 
Plaatsing in speciaal basisonderwijs

Slide 9 - Slide

Niveaus van ondersteuning
Zware ondersteuning:
Niveau 5:
Plaatsing in het speciaal onderwijs

Wat is het verschil tussen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs?

Slide 10 - Slide

Het verschil:
Speciaal onderwijs is voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben. 

Het speciaal basisonderwijs is voor kinderen die zich in het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen.

Slide 11 - Slide

Ontwikkelperspectief
Lees blz. 142 en 143

Zijn hier vragen over?

Slide 12 - Slide

Wat is ...
- een leerprobleem

- een leerstoornis

- een leerachterstand

blz. 147

Slide 13 - Slide

Het verschil is...
Er is een duidelijk verschil tussen leerproblemen en leerstoornissen. 

Een leerprobleem kan ontstaan wanneer een kind langdurig ziek is, emotionele problemen heeft, auditieve of visuele problemen kunnen aan de oorzaak van een leerprobleem liggen. Meestal kunnen de kinderen deze achterstand vrij snel weer inhalen.


Wat is een leerstoornis?
Wanneer je kind over een langere periode leerproblemen heeft en ondanks extra inspanning en begeleiding hierin onvoldoende vooruitgang laat zien, kan er sprake zijn van een leerstoornis. Voorbeelden van leerstoornissen zijn dyslexie en dyscalculie. Hoewel deze leerstoornissen onderling van elkaar verschillen is het basisprobleem hetzelfde, namelijk de onmogelijkheid om handelingen te automatiseren. Dit heeft tot gevolg dat je kind een aantal vaardigheden niet vlot beheerst, zoals bijvoorbeeld het rekenen, spellen en schrijven. Je kind ervaart verder weinig of geen problemen met het leren in ruimere zin.

Slide 14 - Slide

Zijn er nog vragen?
Zijn er nog vragen over deze onderwerpen?

Missen jullie nog iets?

Slide 15 - Slide