Specifieke onderwijsbehoeften op leren hfst 4.1 en 4.2

Specifieke onderwijsbehoeften op leren

hoofdstuk 4.1 en 4.2
1 / 29
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 3

This lesson contains 29 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Specifieke onderwijsbehoeften op leren

hoofdstuk 4.1 en 4.2

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Specifieke onderwijsbehoeftes
Waar denk je aan?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Definitie
Onderwijsbehoeften zijn dingen die een kind nodig heeft om goed te kunnen leren. Dit kan verschillen per kind. 
De onderwijsbehoefte kan betrekking hebben op verschillende aspecten van het onderwijs.
Waar denk je dan aan?

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Waar kun je aan denken?
- de instructie
- de leerstof
- de leertijd
- de feedback
- de werkvormen
- de motivatie
- de leeromgeving

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Deel kort met elkaar 
Hoe wordt op jouw werk hulp geboden aan kinderen die moeite hebben met rekenen, taal of lezen.


( denk aan handelingsplannen, groepsplannen, opbouw lessen, hulp onderwijsassistent of een externe hulpverlener)

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

4.4( boek )
Specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van leren
( taal, spraak, lezen, spellen, schrijven, rekenen )
Kijk in het boek op blz. 177 t/m 183 voor info over DCD, NLD, moeite met de executieve functies en hoogbegaafdheidSpecifieke onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag
(gedrag en concentratie, gedrag en emotie, gedrag, agressie en pesten)

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Waar zou je aan kunnen denken?
- de manier waarop je instructie geeft
- het soort opdrachten dat je geeft
- waar je op let bij de leeractiviteiten die je aanbiedt
- welke feedback de beste ondersteuning biedt voor een leerling
- welk type leerling het beste maatje is om mee samen te werken
- welke vaardigheden en eigenschappen van een leerkracht of onderwijsassistent helpend zijn voor een leerling
- waar de werkomgeving aan moet voldoen

Kijk op blz. 145 hulpzinnen bij onderwijsbehoefte

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Schoolondersteuningsprofiel
https://scholenopdekaart.nl/ 

Kijk bij het onderwijs 
en dan 
Extra ondersteuning van de leerlingen (herken je wat hier beschreven staat?)


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

3 niveaus van ondersteuning ( blz 141) 

Basisondersteuning
Lichte ondersteuning
Zware ondersteuning 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

 basisniveau van ondersteuning
Basisondersteuning: 
niveau 1
 Groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van de leerkracht
niveau 2 
Handelingsplan met ondersteuning van intern begeleider binnen de eigen school

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Lichte niveau van ondersteuning
Niveau 3: 
Samenwerking met iemand vanuit het samenwerkingsverband (expertise van speciaal onderwijs op de eigen school en/of in combinatie met andere scholen
Niveau 4: 
Plaatsing in speciaal basisonderwijs

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Zware niveaus van ondersteuning
Zware ondersteuning:
Niveau 5:
Plaatsing in het speciaal onderwijs

Wat is het verschil tussen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs?

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Ontwikkelperspectief OPP

WAT is dit?

Lees blz. 142 en 143

Zijn hier vragen over?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Wat is ...
- een leerprobleem

- een leerstoornis

- een leerachterstand

blz. 147

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Het verschil is...
Er is een duidelijk verschil tussen leerproblemen en leerstoornissen. 

Een leerprobleem kan ontstaan wanneer een kind langdurig ziek is, emotionele problemen heeft, auditieve of visuele problemen kunnen aan de oorzaak van een leerprobleem liggen. Meestal kunnen de kinderen deze achterstand vrij snel weer inhalen.


Wat is een leerstoornis?
Wanneer je kind over een langere periode leerproblemen heeft en ondanks extra inspanning en begeleiding hierin onvoldoende vooruitgang laat zien, kan er sprake zijn van een leerstoornis. Voorbeelden van leerstoornissen zijn dyslexie en dyscalculie. Hoewel deze leerstoornissen onderling van elkaar verschillen is het basisprobleem hetzelfde, namelijk de onmogelijkheid om handelingen te automatiseren. Dit heeft tot gevolg dat je kind een aantal vaardigheden niet vlot beheerst, zoals bijvoorbeeld het rekenen, spellen en schrijven. Je kind ervaart verder weinig of geen problemen met het leren in ruimere zin.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

???????

verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs ?

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Het verschil:
Speciaal onderwijs is voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben. 

Het speciaal basisonderwijs is voor kinderen die zich in het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

SMART doelen
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Pedagogiek
Hoofdstuk 4.2
 SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN Taal en spraak 

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Hoofdstuk 4.2
Lesdoelen:

 • Weet wat een normaal spreekniveau is bij een bepaalde leeftijd en wanneer dat niveau afwijkt
 • Weet welke taalontwikkelingsstoornissen er voorkomen bij kinderen
 • Weet welke begeleiding er geboden kan worden bij taalontwikkelingsstoornissen 
Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Normale spraak ontwikkeling

- Taal gevoelige periode
- Taal productie
- Taal begrip 
- Mening ouders

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Video

hoeveel procent van de kinderen heeft een tos?

TOS
taal ontwikkel stoornis

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

TOS
Neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. ​

De taal in de hersenen wordt minder goed wordt verwerkt. ​

Grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.


Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Spraakontwikkeling
 • Slissen
 • Stotteren
 • Broddelen
 • Afasie

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
 • Wat houdt deze term in? ​
 • Welke aspecten om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte kun je inzetten en hoe? ​
 • Is het een probleem, een stoornis, een achterstand of een vertraging? ​
 • Wat moet je niet doen ? Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Eindopdracht
In tweetallen

 • Voor onderwijs assistenten is het belangrijk dat zij weten wat TOS is en hoe hierop te reageren als professional.​
 • Jullie gaan dit op een duidelijke en aantrekkelijke wijze op een rijtje zetten
 • In eigen woorden en in een aantrekkelijke presentatievorm 

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Eindopdracht bij terugkoppeling 
 • Wat is TOS? ​
 • Wat zijn de signalen ? ( Minstens 8 )​
 • Wat kun je per leeftijd signaleren? ​
 • Zoek per signaal/kenmerk een voorbeeld/ uitspraak ) zie blz 162 in je boek​
 • Wat kunnen de gevolgen zijn van TOS voor een kind ? ​
 • Hoe kun je het kind per signaal/kenmerk ondersteunen ? ​
 • Zoek een geschikte website over TOS en geef argumenten waarom deze website .​
 • Zoek een geschikt filmpje over TOS en geef argumenten waarom dit filmpje Slide 29 - Slide

This item has no instructions