Thema 7 Ecologie en milieu B5 Duurzaamheid en natuurbescherming

Thema 7               Ecologie


B5
Duurzaamheid 
en natuurbescherming
1 / 40
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 40 slides, with text slides and 7 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Thema 7               Ecologie


B5
Duurzaamheid 
en natuurbescherming

Slide 1 - Slide

Leerdoelen B5
 • Je kent de voornaamste oorzaken en gevolgen van milieuproblemen
 • Je kunt uitleggen wat onder duurzame ontwikkeling wordt verstaan
 • Je kent maatregelen voor natuurbescherming

Begrippen: vervuiling, uitputting, aantasting, duurzame ontwikkeling, ruilverkaveling, versnippering, natuurbescherming, biodiversiteit, rode lijst

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Video

Milieuproblemen
 • Bevolkingstoename

 • Manier van leven
(energieverbruik)

 • Vervuiling, uitputting, aantasting


Slide 5 - Slide

Ecologische voetafdruk
De ecologische voetafdruk is de hoeveelheid uitstoot die we produceren als bevolking en is afhankelijk van het energieverbruik per persoon.
In Nederland produceren we ongeveer 6 keer meer uitstoot dan gewenst.
Per mens is op basis van een eerlijke verdeling 1,8 mondiale hectare beschikbaar. Wereldwijd gebruiken we nu per mens 2,7. Een gemiddelde Nederlander gebruikt zelfs 6,2 hectare.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Veranderingen in landbouw en landschap
Bevolkingstoename, veranderende levenswijze en opkomst grootschalige en niet-grondgebonden landbouw hebben invloed gehad op de hoeveelheid natuurlijk terrein en bos en de daar levende planten en dieren...

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Ontbossing

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Maak opdracht 32 en 33

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Duurzame ontwikkeling
Kansen voor toekomstige generaties en natuur

- Kringloopeconomie (circulaire economie): economisch en industrieel systeem waarin de grondstofvoorraden niet worden uitgeput en waarin reststoffen opnieuw worden ingezet in het proces (cradle-to-cradle)
- Lineaire economie: economisch systeem waarbij grondstofvoorraden worden uitgeput en, na gebruik, als onbruikbaar afval in het milieu terechtkomen

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Duurzaamheid
CO2-neutrale energiebronnen:
Wind-, zon- en water-energie

Kernenergie valt ook onder energie neutraal, maar kan riskant zijn en produceert radioactief afval.

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Maak opdracht 34 en 35

Slide 20 - Slide

Natuurbehoud
Maatregelen om natuur te behouden of te handhaven

Bijvoorbeeld nadenken over hoe steden groeien of het opkopen van natuurgebieden

Slide 21 - Slide

Natuurbeheer
Menselijk ingrijpen ten behoeve van optimale leefomstandigheden voor planten en dieren

Bijvoorbeeld successie voorkomen door grazers in een gebied te laten (zoals in de Oostvaardersplassen) of maaien en afvoeren van hooiweiden om ze te verschralen of aanplanten oeverbegroeiing

Slide 22 - Slide

Enkele voorbeelden van natuurbeheer
Nieuwsbericht:
https://nos.nl/artikel/2166030-1440-damherten-afgeschoten-in-jaar-tijd-in-waterleidingduinen.html

Voorbeeld van Agentschap Natuur en Bos in België:

Van dit agentschap zijn 
meer video's te vinden

Slide 23 - Slide

Natuurontwikkeling
Natuur beïnvloeden door eerst menselijk ingrepen te doen en daarna de natuur haar gang laten gaan.

Bijvoorbeeld een bepaald ecosysteem te laten ontstaan, ruimte voor de rivier om buiten oevers te treden


Filmtip: De Nieuwe Wildernis over de Oostvaardersplassen

Slide 24 - Slide

0

Slide 25 - Video

Natuur in Nederland??
Bijna geen natuurlijke ecosystemen in Nederland

Nederland is versnipperd door wegen

Slide 26 - Slide

Versnippering natuur
Verbinden natuur
(bv. ecoducten)

Slide 27 - Slide

0

Slide 28 - Video

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Maatregelen samengevat
 • behoud van natuur
 • aanbrengen variatie in landschap
 • tegengaan versnippering
 • vergroten areaal/verspreidingsgebied soorten
 • beheer natuurgebieden door overheid en organisaties
 • (her)introductie van nieuwe soorten 

Slide 31 - Slide

Maak opdracht 36

Slide 32 - Slide

Wettelijke basis voor natuurbescherming
- Natuurbeschermingswet
- Boswet 
- Faunawet

Rode lijst: dieren en plantensoorten die uitgestorven zijn of met uitsterven worden bedreigd in Nederland. 
Maar opname in Flora- en faunawet nodig anders niet beschermd

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Rode lijst
Soorten die zich voortplanten in Nederland en die zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen.

Slide 35 - Slide

Waarom is biodiversiteit belangrijk?
Soortenrijkdom binnen een ecosysteem

Dankzij biodiversiteit hebben we:
- Voedsel
- Medicijnen
- Kleding
- Brandstof
- Vruchtbare grond

Slide 36 - Slide

Maak opdracht 37 en 38
Klaar?
Neem de context 'Beleidsmedewerker Milieu' door en maakt opdracht 39 t/m 41

Slide 37 - Slide

Check je leerdoelen!
 • Oefen de begrippen met de flitskaarten
 • Controleer je leerdoelen met Test JezelfSlide 38 - Slide

Mensen beinvloeden het milieu

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Video