VTH les 1

VTH les 1
1 / 35
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

VTH les 1

Slide 1 - Slide

Doel
Aan het einde van deze les kan ik:
benoemen wat verpleegtechnische handelingen
omschrijven wat de Wet Big inhoudt

Slide 2 - Slide

Inhoud
Introductie:
Wat zijn verpleegtechnische handelingen
Wet BIG  
Studiewijzer/planning skills doornemen
Leervraag opstellen
Afspraken en verwachtingen


Slide 3 - Slide

Verpleegtechnisch
handelen

Slide 4 - Mind map

Verpleegtechnische handelingen


Verpleegtechnische handelingen omvatten voorbehouden handelingen en risicovolle handelingen.

Slide 5 - Slide

BIG register:
-Opleidingseisen wettelijk vastgelegd.

- Registratie BIG register verplicht
- Medisch tuchtcollege 
- Voor iedereen toegankelijk

-Elke 5 jaar herregistratie (2080 uur)
- Voorbehouden handelingen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Voorbehouden handelingen:
* Is een groep van (14) risicovolle handelingen die zijn vastgelegd in de Wet BIG (www.nursing.nl/overzicht-van-voorbehouden-en-risicovolle-handelingen).

* Alleen beroepsmatig verrichten op basis van bevoegdheid.
*Alle voorbehouden handelingen zijn risicovol.

Risicovolle handeling:
*Niet allemaal beschreven in Wet BIG.

 *Zijn handelingen die bij de uitvoering van de handeling risico’s meebrengen voor de cliënt

*Zorgverleners moeten aan dezelfde eisen voldoen als bij de voorbehouden handelingen.
Slide 8 - Slide

Wanneer ben je volgens jou bevoegd?

Slide 9 - Open question

Slide 10 - Slide

Wanneer ben je bekwaam?

Slide 11 - Open question

Bevoegd
Bevoegd ben je door opleiding en organisatie. Je hebt een MBO verpleegkunde/verzorgende gedaan. Daardoor ben je bevoegd om bijvoorbeeld te injecteren. 

Slide 12 - Slide

Bekwaam
Bekwaam gaat over de zorgprofessional als individu, de ik. Ben ik vaardig? Weet ik voldoende? Kan ik dit? Bekwaam bestaat uit een kenniscomponent en een vaardigheidscomponent. Bij injecteren bijvoorbeeld moet je op de hoogte zijn van de actuele kennis over injecteren en alles wat daarmee samenhangt. En je moet de handeling zelf goed kunnen uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld in het skillslab waar je laat zien dat je de handeling beheerst.

Slide 13 - Slide

Strafbepaling in de wet BIG
Voor alle zorgverleners in de gezondheidszorg!
 • Klachtrecht (klachtencommissie instelling)
 • Burgerlijk recht (rechtsverhouding tussen zorgvrager en zorgverlener)
 • Arbeidsrecht (verhouding tussen werkgever en werknemer)
 • Strafrecht (verhouding tussen overheid en burger)
 • Tuchtrecht (voor beroepsgroepen in het BIG register)

Slide 14 - Slide

Tuchtrecht
 • Het tuchtrecht in de gezondheidszorg is een bijzondere vorm van rechtspraak, waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere zorgverlener heeft gewerkt volgens de geldende professionele standaard.

 • Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken, en om de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener.

Slide 15 - Slide

Richtlijnen voor jou als VPK/VIG:
Verricht geen voorbehouden handelingen zonder opdracht van de arts.

Alleen voorbehouden handelingen uitvoeren indien bekwaam.

Voer alleen de voorbehouden handeling uit indien opdracht duidelijk is.
Voer een onduidelijke opdracht niet uit!

Voer een opdracht niet uit als je denkt dat de opdracht onjuist is.

Slide 16 - Slide

Student & de wet BIG
Specifieke voorwaarden:
 • Opdracht van een zelfstandig bevoegde zorgverlener gekregen
 • Bekwaam om de voorbehouden handeling uit te voeren.
 • Je volgt evt. aanwijzingen op van de opdrachtgever.

Slide 17 - Slide

WGBO
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Wet waarin de rechten en plichten van zorgverleners en zorgvragers staan.

Slide 18 - Slide

WGBO

De wet heeft als doel de rechtspositie van de patiënt te versterken.

Slide 19 - Slide

WGBO rechten zorgvrager
 • Recht op informatie door hulpverlener;
 • Toestemming voor een medische behandeling;
 • Inzage in het medisch dossier;
 • Geheimhoudingsplicht door hulpverlener;
 • Recht op privacy tijdens een medische  behandeling;
 • Vertegenwoordiging van zorgvragers die niet zelf kunnen beslissen.

Slide 20 - Slide

WGBO plichten zorgvrager
 • De zorgvrager moet de zorgverlener  goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek.

 • De zorgvrager moet zoveel mogelijk met de zorgverlener meewerken en de adviezen opvolgen.

Slide 21 - Slide

WGBO en wilsonbekwaam
Een wettelijk vertegenwoordiger mag beslissingen nemen voor de zorgvrager.

 1. Mentor of curator (aangesteld door de rechter)
 2. Schriftelijk gemachtigde ( benoemd door zv zelf, schriftelijk)
 3. Echtgenoot of partner (vrijwillig)
 4. Een ouder/kind/broer/zus (vrijwillig) 

Slide 22 - Slide

WGBO plichten zorgverlener

 • Informatie verstrekken;
 • Dossier bijhouden;
 • Beschermen van privacy.

Slide 23 - Slide

WGBO rechten zorgverlener

 • Het recht verzoeken te weigeren.
            Niet ingaan op onredelijke verzoeken
            Niet afdwingen van een behandeling

Slide 24 - Slide

De wet BIG staat voor;
A
Wet op beroepen in de individuele gezondheidszorg.
B
Wet op de betrokkenen in de individuele gezondheidszorg.
C
Wet op de beoefenaren in de individuele gezondheidszorg.

Slide 25 - Quiz

Welke beroepsgroep hoeft zich niet te registreren in het BIG-register
A
Fysiotherapeuten
B
Verpleegkundigen
C
Verzorgenden

Slide 26 - Quiz

Je bent als verpleegkundige bevoegd om een voorbehouden handeling te verrichten als:
A
Je hiervoor een opdracht hebt gekregen
B
Je jezelf bekwaam acht om de opdracht uit te voeren
C
Allebei

Slide 27 - Quiz

Welke handeling valt niet onder de voorbehouden handelingen
A
Injecteren
B
Bloeddruk meten
C
Catheteriseren

Slide 28 - Quiz

De bekwaamheid van opdrachtnemers wordt min of meer gewaarborgd door:
A
Protocollen
B
Werkafspraken
C
Bij scholing
D
Alle drie

Slide 29 - Quiz

Wie is verantwoordelijk bij het verrichten van een voorbehouden handeling?
A
De opdrachtgever
B
De opdrachtnemer
C
Allebei

Slide 30 - Quiz

De wet BIG sluit het overdragen van een opdracht uit.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 31 - Quiz

Studiewijzer/planning skills doornemen

Slide 32 - Slide

Leervraag opstellen

Slide 33 - Slide

Afspraken en verwachtingen

Slide 34 - Slide

Afsluiting
Doel
Vragen

Slide 35 - Slide