Hoofdstuk 3 WET- EN REGELGEVING

Wet en regelgeving in de zorg
Hoofdstuk 3 
blz 22 t/m 42
1 / 32
next
Slide 1: Slide
Helpende plusMBOStudiejaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Wet en regelgeving in de zorg
Hoofdstuk 3 
blz 22 t/m 42

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Theoriebronnen
Wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)
Wet Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
Wet zorg en dwang  (WZD), 
Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling (WMCZ)
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Wet langdurige zorg (WLZ)

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Doelstellingen van deze les 

Je kunt benoemen welke belangrijke wetten er in de gezondheidszorg zijn 

Je kunt vertellen wat het doel is  en wat de hoofdpunten zijn uit de wet

Je kunt benoemen voor wie de wet is bedoeldSlide 3 - Slide

This item has no instructions

Opbouw van de les
Wet BIG: welk doel, welke beroepen, bekwaam en bevoegd
                    risicovol en/of voorbehouden
WKKGZ: welk doel heeft de wet
WGBO: welk doel heeft de wet
WZD: welk doel heeft de wet
WMCZ: welk doel heeft de wet
WLZ: welk doel heeft de wet


Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Doel van de Wet BIG
Het doel is om de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken.
De wet regelt dat bijna alle handelingen alleen uitgevoerd mogen worden door mensen met het juiste diploma. 
De wet beschermt de cliënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners
Na registratie is de hulpverlener pas bevoegd om te handelen
Afbakening van welke medische beroepen hiertoe behoren, welke handelingen en welke opleidingseisen bij het beroep horen

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Welke beroepen vallen onder  de Wet BIG
Artsen
Tandartsen
Apothekers
Fysiotherapeut
Psychotherapeut
Verloskundige
Verpleegkundige
Gezondheidspsycholoog

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Bevoegd en bekwaam
 • Je mag pas een handeling zelfstandig uitvoeren als je  bevoegd   en  bekwaam bent
 • Bevoegd betekent dat je iets mag doen van de wet
 • Bekwaam om een handeling uit te voeren als je vaardigheid hebt in de     handeling
 • als je de deskundigheid hebt om de omstandigheden te beoordelen   waarbinnen de handeling moet worden uitgevoerd
 • Adequaat kunt reageren bij complicaties

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Handelingen waarop de wet 
betrekking heeft

1.Risicovolle handelingen
2.Voorbehouden handelingen

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Risicovolle handelingen
 • Handelingen die bij de uitvoering ervan risico's met zich mee     kunnen brengen voor de cliënt
 • Een voorbeeld is het toedienen van sondevoeding of blaasspoelen. Deze handeling is niet voorbehouden maar er zijn wel risico's
 • Voor het uitvoeren van risicovolle handelingen is net als bij voorbehouden handelingen, scholing en bekwaamheid verplicht

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Voorbehouden handelingen 
Deze handelingen mogen alleen uitgevoerd worden door bevoegde zorgverleners
Een handeling mag alleen onder strikte voorwaarden door een ander (gekwalificeerd) persoon uitgevoerd worden
De handelingen staan beschreven in de wet

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Welk beroep hoeft niet te worden geregistreerd?
A
Verpleegkundige
B
Verloskundige
C
Homeopaat
D
Fysiotherapeut

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Wet kwaliteit , klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

Deze wet heeft als doel openheid over klachten en incidenten te geven, zodat iedereen hiervan kan leren en de zorg verbeterd kan worden

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

8 belangrijke punten; wat regelt de wet en voor wie

1. Medische fouten moeten worden gemeld, aan de cliënt en zijn naasten en moeten in het dossier worden gezet.
2.Referenties moeten worden gecontroleerd: VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)
3.Incidenten moeten worden gemeld: elke instantie moet een systeem ontwikkelt hebben om incidenten te melden
4. Disfunctioneren van een zorgverlener moet worden gemeld bij de IGZ(inspectie voor de gezondheidszorg)

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

5. De klachtenfunctionaris moet worden ingeschakeld
6. De zorgaanbieder krijgt zes weken de tijd om te reageren
7. Een onafhankelijke geschilleninstantie moet uitspraak doen
8. Informatie over prestaties van zorgaanbieders is openbaar; zorgkaart (staan wachttijden in van zorgverleners, mbv een keuzehulp kun je een zorgverlener zoeken die bij je past en tevens waarderingen)

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Doel van de WGBO
 • De WGBO heeft als doel de positie van cliënten die medische zorg nodig hebben te versterken
 • De wet omschrijft de rechten en plichten van de cliënt m.b.t. het behandelproces
 • Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft, moet dus goed geïnformeerd zijn
 • Geldt voor medische onderzoeken, verpleging, verzorging en nazorg

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Met welke wetten heb jij al kennis gemaakt in je werk?

Slide 19 - Mind map

This item has no instructions

Wet Zorg en Dwang (WZD)
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening. 


Slide 20 - Slide

 Deze wet regelt onder welke voorwaarden onvrijwillige zorg, zoals vrijheidsbeperkende maatregelen, bij cliënten met een psychogeriatrische aandoening, een verstandelijke beperking en in bepaalde situaties bij cliënten met NAH, het syndroom van Korsakov en de ziekte van Huntington is toegestaan. Het uitgangspunt van de wet is ‘Nee, tenzij’. In principe mag onvrijwillige zorg niet worden toegepast, tenzij er sprake is van een ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.
Wetgeving onvrijwillige zorg
Vroeger was er de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz= Wet bijzondere opneming in de psychiatrische ziekenhuizen ).

Sinds 1 januari 2020 is er gekozen voor de wet WZD en Wvggz (=wet verplichte GGZ)
Uitgangspunt is dat dwangmiddelen niet thuishoren in de zorg
Onvrijwillige zorg is alleen mogelijk als het gedrag van een cliënt tot een ernstig nadeel voor zichzelf of anderen leidt.

Slide 21 - Slide

De groepen cliënten waarop de Bopz van toepassing is, verschillen echter sterk. 

Om de wetgeving beter af te kunnen stemmen op die verschillen is gekozen voor afzonderlijke wetten. 

De Wzd is van toepassing op cliënten met een psychogeriatrische aandoening en cliënten met een verstandelijke beperking. 

Voor de geestelijke gezondheidszorg geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz). 

Beide wetten zijn op 1 januari 2020 in werking getreden
De WZD bevat o.a. de volgende voorbeelden 
van onvrijwillige zorg:

Onvrijwillige zorg is zorg waartegen de cliënt of vertegenwoordiger zich verzet; voorbeelden van onvrijwillige zorg:

Medische controles/ handelingen en therapeutische maatregelen (het toedienen van vocht, voeding en medicatie);
Beperken van de bewegingsvrijheid;
Controleren op de aanwezigheid van middelen die het gedrag beïnvloeden
Beperken van de vrijheid om het eigen leven in te richten

Slide 22 - Slide

Bij verlenen van onvrijwillige zorg wordt  stappenplan in gezet ter beoordeling noodzaak.

Rood = Het stappenplan altijd van toepassing bij wilsonbekwame cliënten; ook als de vertegenwoordiger
instemt met deze zorg en de cliënt zich daartegen niet verzet.

Stel je voor dat ...
 • je dagelijks je telefoon moet inleveren als je naar je slaapkamer gaat;
 • je elke ochtend om 08.00 uur moet opstaan (ook in het weekend en in vakanties);
 • elke dag om 21.00 uur de lichten uit moeten;
 • je niet zelf hebt kunnen kiezen welk broodbeleg op tafel staat;
 • je met mensen woont die je niet aardig vindt;
 • er kleding voor je is klaargelegd voor de volgende dag;
 • er voor je bepaald wordt of je onder de douche kan of niet;
 • je de dag na een feestje een urinetest moet doen ter controle op middelengebruik.


Toezicht houden op de betrokkene;
Onderzoek aan kleding of het lichaam;
Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op middelen die het gedrag kunnen beïnvloeden en op gevaarlijke voorwerpen
Beperkingen in het ontvangen van bezoek


Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Video

https://youtu.be/91N6Ml-qanE
Dwangmaatregelen toepassen valt onder de wet
A
Wet BIG
B
WMO
C
Wvggz
D
Wzd

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstelling (WMCZ)
Deze wet verplicht alle Nederlandse zorginstellingen om een cliëntenraad in het leven te roepen.
De cliëntenraad geeft de cliënten de mogelijkheid om mee te praten over het beleid dat de zorgaanbieder biedt. 
De zorgaanbieder is verplicht om de cliëntenraad  te voorzien van informatie. 

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Het doel van deze wet is het bieden van steun aan de zorgprofessional bij het vermoeden van huiselijk geweld of (kinder)mishandeling
Elke zorgaanbieder moet een meldcode opstellen (vijf stappen stelt de wet daarbij verplicht)

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Verplichte vijf stappen:
 1. Het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of mishandeling
 2. Overleg met collega of met Veilig thuis
 3. Het gesprek aangaan met de betrokkenen
 4. Een afweging maken met betrekking tot je vermoeden, bij twijfel Veilig Thuis raadplegen
 5. Beslissen: zelf hulp organiseren of melden 

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Kunnen jullie bedenken voor welke professionals de meldcode geldt?

Slide 29 - Open question

This item has no instructions

Wet langdurige zorg (WLZ)
Deze wet regelt de langdurige zorg voor cliënten die 24 uur per dag verzorging en verpleging nodig hebben, zoals clënten met vergevorderde dementie  of een ernstige verstandelijke beperking.

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Wat staat er o.a. in de wet
Voor wie de WLZ bedoeld is
Welke indicaties er zijn om in aanmerking te 
komen voor 24 uurs zorg
Welke zorg je kunt krijgen
Hoe je de WLZ kunt aanvragen

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Een inbewaringstelling wordt afgegeven door de rechter
A
Juist
B
Onjuist

Slide 32 - Quiz

Onjuist, door de burgemeester. Deze is 3 weken geldig. Moeten worden omgezet in een Rechterlijke macht.