3. Wet- en regelgeving

3. Wet- en regelgeving
1 / 29
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 8 min

Items in this lesson

3. Wet- en regelgeving

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Waarom hebben we wetten en regels waaraan we ons moeten houden in de zorg?

Slide 2 - Open question

This item has no instructions

Waarom wetten in de zorg
 • Meerdere wetten in de zorg die de rechten en plichten beschrijven van cliënt en zorgverleners
 • Verzekeren van kwaliteit van zorg
 • Beschermen de zorgverleners en cliënten
 • In de verschillende wetten staan; wie welke handelingen mogen uitvoeren, over recht voor cliënt op inzage dossier, over plicht van de cliënt om juiste informatie te geven enz.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Welke wetten ken je
in de zorg

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Wet BIG

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wet BIG
 • Beroepen Individuele Gezondheidszorg
 • Kwaliteitswet waarin staat welke medische beroepen er zijn, welke handelingen bij een beroep horen en de opleidingseisen van een beroep

Doelen van de wet BIG:
 1. De kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken
 2. De cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Begrippen uit de Wet BIG
 • Bevoegd
 • Bekwaam
 • Voorbehouden handelingen
 • Risicovolle handelingen
 • Tuchtrecht

Slide 7 - Slide

-Bevoegd = geleerd om een handeling uit te voeren
-Bekwaam = geleerd om een handeling uit te voeren + ervaren in het uitvoeren van de handeling --> niet in simulatie ; je bent zelf verantwoordelijk hiervoor
-Voorbehouden handelingen  --> beschreven in de wet BIG, handelingen waarbij je iets in het lichaam brengt of verwijdert
Risicovolle handeling -->niet beschreven in de wet BIG; maakt zorginstelling regels voor --> zijn de handelingen die jullie gaan leren

bevoegd maar niet bekwaam
A
ik doe het al jaren, ik kan dat gewoon
B
ik heb er voor geleerd en mijn diploma gehaald
C
ik heb mijn diploma en doe het al jaren
D
ik heb het van de dokter geleerd

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een voorbehouden handeling?
A
katheterzak verwisselen
B
rode wond verzorgen
C
infuuszak verwisselen
D
infuus prikken

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

BIG register
 • 13 zorgberoepen kunnen zich registreren in het BIG register (artikel 3 beroepen)
- apotheker, 
- arts en physician assistant
- bachelor medisch hulpverlener (tijdelijke registratie), 
- fysiotherapeut, 
- tandarts  en geregistreerd-mondhygiënist (tijdelijke registratie), 
- gezondheidszorgpsycholoog, 
-klinisch technoloog, 
- orthopedagoog-generalist, 
- psychotherapeut,
-  verpleegkundige en verloskundige.
Deze beroepen mag je alleen uitvoeren als je in het BIG-register geregistreerd staat

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Niet in het register maar wel BIG
 • Onderstaande beroepen staan niet geregistreerd maar moeten zich wel houden aan de BIG wet
- Apothekersassistent
- Diëtist
- Ergotherapeut
- Logopedist
- Mondhygiënist
- Verzorgende in de individuele gezondheidszorg
- Helpende 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Praktisch/leerling
 • Onbekwaam is onbevoegd
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor wel of niet uitvoeren van opdracht = bepalen van je eigen bekwaamheid
 • Je bent zelf aansprakelijk bij fouten
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van je kennis en vaardigheden
 • Je mag handelingen uitvoeren als je voldoet aan de voorwaarden --> bevoegd en bekwaam
 • Vanuit de instelling mag worden verwacht dat zij zorgen voor voldoende supervisie en begeleiding


Slide 12 - Slide

Stel jezelf de volgende vragen:
- bezit ik de kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van deze voorbehouden handeling?
- ben ik op de hoogte van het geldende protocol of de toepasselijke richtlijnen voor deze handeling?
 - ben ik bekwaam in deze specifieke (afwijkende) situatie?
- is het mij duidelijk wat ik moet doen als er onverwachte reacties optreden?
Als de opdrachtnemer deze vragen positief kan beantwoorden dan mag hij/zij zichzelf redelijkerwijze bekwaam achten.
Als de opdrachtnemer niet (meer) bekwaam is dan moet hij/zij de opdracht weigeren
Het spreekt vanzelf dat de opdrachtnemer de opdracht ook moet weigeren als hij/zij van mening is dat de opdracht niet correct of volledig is. In dat
geval moet hij/zij contact opnemen met de opdrachtgever

WKKGZ

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

WKKGZ
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
 • Doel: openheid over klachten en incidenten zodat iedereen hiervan kan leren
 • Klachten kunnen gaan over de behandeling; de verleende zorg, maar ook over een arts of collega die niet goed functioneert
 • Verplicht voor zorgaanbieders om klachten te onderzoeken en na te bespreken

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

WGBO
 • De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening.
 • In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.
 • Geld voor alle behandelingen maar ook voor alle zorg

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

                         rechten cliënt

- informatie: onderzoeken, behandeling, gezondheidstoestand
- overleg en samen beslissen over de behandeling
nee te zeggen
- geen informatie te willen
- medisch dossier in te zien of kopie
- fouten in medisch dossier te herstellen
- eigen verklaring aan medisch dossier toevoegen
- gegevens uit dossier te laten vernietigen
- privacy en geheimhouding med. gegevens
- second opinion
                               plichten cliënt

- informeer de arts zo goed mogelijk
- werk zo veel mogelijk mee aan de behandeling
- betaal de hulpverlener of zorginstelling

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Noodgevallen
 • In noodgevallen mag men handelen zonder toestemming van de cliënt
 • Client is dan wilsonbekwaam
 • Wettelijk vertegenwoordiger neemt dan beslissing

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Minderjarig
 • Tot 12 jaar: beslissen ouders of voogd
 • Van 12 tot 16 jaar:  samen beslissen, bij verschillende meningen heeft mening kind voorrang
 • Vanaf 16: mag kind zelf beslissen; kind mag aangegeven dat ouders geen informatie mogen krijgen

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

WZD

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

WZD
 • Wet zorg en dwang
 • regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname (verstandelijke beperking en/of psychogeriatrische aandoening)
 • Nee, tenzij  - vilans peter           

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

WMCZ

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

WMCZ
 • Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
 • Doel: zorgen dat alle cliënten medezeggenschap hebben over de zorg die ze krijgen en het beleid dat instellingen voeren
 • Elke zorginstelling is verplicht een cliëntenraad te hebben; hierin mogen ook familieleden zitten
 • De instelling moet de raad van informatie voorzien en moet het advies van de raad meenemen in beslissingen

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Meldcode

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Meldcode
 • Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Doel: bieden van ondersteuning aan zorgverleners bij het vermoeden van huiselijk geweld of mishandeling
 • Melder hoeft hier geen toestemming van de betrokkene voor te hebben
 • Het is voor een zorgverlener verplicht vermoedens te melden ondanks het beroepsgeheim
 • Hiervoor is een artikel in de wet opgenomen
 • Elke instelling moet hier een stappenplan voor hebben

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

WLZ

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

WLZ
 • Wet langdurige zorg
 • Regelt de langdurige zorg
 • Hier is een indicatie voor nodig
 • Kan zowel in een instelling maar ook thuis

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Welke wet hoort erbij.....
Maak drie groepjes 


Zoek de wetten bij de beschrijving (uit je hoofd)

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Volgende keer
Theorie: 
- Ziekten en medicijnen

 • Praktijk:
- steunkousen
- medicatie delen
- oogdruppelen
- klysma (microlax) 

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
 • Maak en lees in je boek blz: 7 t/m 61.
 • Blz: 62 t/m 141 scannen/doorlezen/maken

Slide 29 - Slide

This item has no instructions