Methodiek MZ20 - Week 8 (periode 4) (her)indicatie en zorgtoewijzing

Methodiek MZ20 Week 8 (periode 4)- (her)indicatie en zorgtoewijzing
1 / 26
next
Slide 1: Slide
MethodiekMBOStudiejaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Methodiek MZ20 Week 8 (periode 4)- (her)indicatie en zorgtoewijzing

Slide 1 - Slide

Doelen:
- Ik kan na deze les, de zorgverzekeringswet, WMO en de WLZ beschrijven...
- Ik kan na deze les beschrijven wat het CIZ doet.

Slide 2 - Slide

Onderwerpen
- Zorgverzekeringswet
- Wet langdurige zorg
- WMO
- CIZ
- opdracht

Slide 3 - Slide

Zorg vanuit Zorgverzekeringswet
(niet geïndiceerd) 
- basiszorg
- huisarts
- geneesmiddelen
- ziekenhuiszorg
- ambulance vervoer

Slide 4 - Slide

maar ook geïndiceerde zorg
- thuis of instelling korter dan drie jaar

Slide 5 - Slide

Wet Langdurige Zorg (WLZ) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Slide 6 - Slide

Voor wie is de WLZ bedoeld?
De WLZ is bedoeld voor mensen met een:
 • Somatische aandoening of beperking en/ of
 • Psychogeriatrische aandoening of beperking en/ of
 • verstandelijke handicap en/ of
 • lichamelijke handicap en/ of
 • Zintuigelijke handicap


Slide 7 - Slide

WLZ indicatie
 • Om zorg te kunnen krijgen in instelling is een WLZ indicatie nodig
 • De Wet langdurige zorg (WlZ) is 1 januari 2015 ingevoerd 
 • De WlZ is er voor zorgvragers die 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of zorgvragers met ernstige beperkingen.


Slide 8 - Slide

Welke zorg valt onder de Wlz?
In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat welke zorg u kunt krijgen:
 • Verblijf in een zorginstelling
 • Persoonlijke verzorging en verpleging
 • Medische zorg
 • Dagbesteding
 • Hulpmiddelen

Slide 9 - Slide

Wat is een zorgprofiel, voorheen zorgzwaartepakket (ZZP)?
Een zorgprofiel - voorheen zorgzwaartepakket (ZZP) - beschrijft de ondersteuning of zorg die u nodig heeft als u niet zelfstandig thuis kunt wonen. Het zorgprofiel bepaalt ook hoeveel geld de zorgverlener krijgt voor de zorgverlening, verpleging, behandeling, begeleiding, welzijnsactiviteiten, huisvesting, maaltijden, etc.

Slide 10 - Slide

Zorgprofiel WLZ
In het goedgekeurde indicatiebesluit van het CIZ staat welk zorgprofiel u heeft. U weet dan of u intensieve zorg thuis of in een verpleeghuis krijgt. De dag en nacht intensieve zorg heeft 7 zorgprofielen:
VV 4 - Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
VV 5 - Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
VV 6 - Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
VV 7 - Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
VV 8 - Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
VV 9b - Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
VV 10 - Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

Slide 11 - Slide

Wat betekent CIZ?

Slide 12 - Open question

CIZ
 • Centrum indicatiestelling zorg. 
 • Indicatiestellen voor wet langdurige zorg
 • Er wordt een zorgprofiel vastgesteld en de indicatie wordt gesteld. Er wordt met zo'n indicatie vastgesteld, hoeveel (tijd) en welke zorg iemand nodig heeft
 • Zorg wordt intramuraal (in een instelling) verleend

Slide 13 - Slide

Opdracht

Zoek in 2 of 3-tallen uit hoe een zorgvrager in verschillende stappen langdurige zorg zou kunnen krijgen...
Daarna wordt dit klassikaal besproken

Slide 14 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
1. De aanvraag

 • Hoe doe ik een Wlz- aanvraag?
Digitaal of per post

 • Voor Wlz- aanvraag is nodig:
- Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
- (Medische) gegevens over situatie
- Zorgplan


Slide 15 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
2. Contact met het CIZ

 • Aanvraag volledig?
Binnen zes weken 

 • Is er extra informatie nodig
CIZ vraagt dit telefonisch of schriftelijk op


Slide 16 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
3. Indicatiebesluit

 • Het besluit wordt mondeling toegelicht
 • (In principe) binnen zes weken besluit
 • Zorgkantoor ontvangt bericht

Slide 17 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
4. Zorgkantoor kan helpen

 • Hoe wilt u de zorg ontvangen?
 • Welke zorgaanbieders zijn er in de regio?

Slide 18 - Slide

Herindicatie
De zorgvravraag of begeleidingsvraag zou in sommige gevallen kunnen veranderen. Deze kan zwaarder of lichter worden. Dan is een herindicatie nodig. Het CIZ bepaalt dan opnieuw, het best passende zorgprofiel en baseert haar indicatie erop. 

Slide 19 - Slide


De Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt de zorg voor mensen die in een instelling wonen. Deze behandelingen zijn duur, daarom betaalt u mee in de vorm van een eigen bijdrage. Voor zowel zorg met verblijf (hoge bijdrage) als zorg zonder verblijf (iets lagere bijdrage) betaalt u een eigen bijdrage. Ook als u thuis hulp ontvangt in het huishouden, betaalt u een eigen bijdrage. Deze huishoudelijke hulp valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Wil je deze eigen bijdrage berekenen? Bezoek dan www.hetcak.nl 

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

WMO
Wet is vooral gericht op het zelfstandig thuis wonen te stimuleren. De gemeente bepaald of iemand een vergoeding krijgt (keukentafelgesprek). Je vraagt de hulp ook aan bij de gemeente.
Zelfredzaamheid en participatie is het uitgangspunt. Uit de WMO kan de volgende zorg vergoed worden:
 • Begeleiding en dagbesteding
 • Ondersteuning die de mantelzorgers tijdelijk ontlast
 • Een plaats in een beschermde woonomgeving (psychiatrische stoornis)
 • Opvang in geval van huiselijk geweld

De WMO verzorgt de voorzieningen. De cliënt heeft niet automatisch recht op een vergoeding. De vergoeding kan per gemeente verschillen

Slide 22 - Slide

Keukentafelgesprek met WMO consulent…
- Mensen krijgen niet zomaar huishoudelijk hulp, hulpmiddelen of woningaanpassingen. Het is dus maatwerk
- Tijdens een keukentafelgesprek (onderzoek) wordt besproken waar iemand behoefte aan heeft, welke rol het eigen netwerk kan spelen en welke professionele zorg nodig is. De WMO consulenten (gemeente ambtenaren) besluiten uiteindelijk waar ze professionele zorgverleners voor willen en kunnen inzetten.

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Afsluiting
Vragen?

Slide 25 - Slide

bronnen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/vraag-en-antwoord/eigen-bijdrage-wlz
https://www.hetcak.nl

Slide 26 - Slide