W1- lesweek 8, 28 okt- 01 nov- S19

B1-K1-W1- Inventariseert Ondersteuningsvragen

Doelgroepen- Lesweek 8
1. Algemeen
 Werkveld MZ en profiel van MZ'er
 


2. Begeleidingsmethodieken + Psychiatrie deel 1

1 / 34
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

B1-K1-W1- Inventariseert Ondersteuningsvragen

Doelgroepen- Lesweek 8
1. Algemeen
 Werkveld MZ en profiel van MZ'er
 


2. Begeleidingsmethodieken + Psychiatrie deel 1

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma voor vandaag - deel 1

- Welkom, Terugblik - kleine kennisquiz kahoot

- Lesdoelen vandaag

- Definitie maatschappelijke zorg

- Warming up- Welke doelgroepen zijn er? Welke vormen van MZ?

- Doelgroepen en vormen van hulpverlening/zorg

- Zelfstandig werken

- Afsluiting  (check lesdoelen & volgende les)

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Ga naar Kahoot.it

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen vandaag:
 • Je kunt de definitie van maatschappelijke zorg in eigen woorden uitleggen.
 • Je kunt benoemen met welke doelgroepen je werkt binnen de maatschappelijke zorg.
 • Je kunt een aantal aspecten van het profiel MZ opnoemen
 • Je kunt een aantal vormen van hulpverlening en zorg benoemen.
 • Je weet waar je het kwalificatiedossier terug kunt vinden en weet te benoemen waarvoor dit dient.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Maatschappelijke zorg -de definitie:

In de maatschappelijke zorg worden cliënten ondersteund bij zelfredzaamheid en het sociaal functioneren. Er wordt gewerkt in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg of met specifieke doelgroepen (zoals mensen die asiel zoeken, dakloos zijn of een verslaving hebben).

Afhankelijk van waar je te werken komt, wordt de zorg/hulp gericht op:
- Zorg en begeleiding bij het wonen
- Activering

- Intregratie

- Gedragsverandering                                                     -> Kun je voorbeelden geven???

Slide 5 - Slide

Sta even stil bij de vier rode begrippen.
Laat de studenten voorbeelden geven.

- Wat is activering bijvoorbeeld?

- Waar denk je aan bij het woord integratie/ participatie? (leg ook definitie uit).Warming-up - POST IT - deel 1

Instructie 1:
Schrijf op de twee post-its twee doelgroepen waarmee je kunt
werken in de Maatschappelijke zorg. Plak de post-its op het linkerbord. Nabespreken... missen we nog iets???  

Slide 6 - Slide

Je gaat met de studenten in gesprek over de verschillende doelgroepen en het werkveld. Zie hiervoor ook Thema 1.2 (Methodiek boek)

Kijk even hoe je dit vormgeeft in je klas.
Gaat erom dat ze voorkennis activeren.
Meestal neem ik voor deze oefening per onderdeel 5-10 min.

Dus in totaal 20 min .
Warming-up - POST IT - deel 2Instructie 2:

Bedenk aan de hand van de verschillende doelgroepen welke vormen van
hulpverlening er zijn in de maatschappelijke zorg (bijv. ambulant/
residentieel). Plak de post its op het rechterbord.


Nabespreken:

- Missen jullie nog iets?
- In een oogopslag het werkveld van MZ. We controleren het aan de hand van de volgende dia.

Slide 7 - Slide

Je gaat met de studenten in gesprek over de verschillende doelgroepen en het werkveld. Zie hiervoor ook Thema 1.2 (Methodiek boek)

Kijk even hoe je dit vormgeeft in je klas.
Gaat erom dat ze voorkennis activeren.
Meestal neem ik voor deze oefening per onderdeel 5-10 min.

Dus in totaal 20 min .


;Doelgroepen- Check ontbreekt er iets?

  • mensen met een zintuiglijke beperking
 • mensen met psychiatrische problemen
 • aanstaande) tienermoeders
 • mensen in de maatschappelijke
  opvang
 • mensen met een verstandelijke beperking
 • mensen met een lichamelijke beperking
 • mensen die te maken hebben met huiselijk geweld; • mensen die gevlucht zijn (AZC)
 • mensen met beperkingen als gevolg van ouderdom;
 • mensen in een justitiële jeugdinrichting
 • mensen in detentie;
 • mensen met een justitiële maatregel.


                       Slide 8 - Slide

Leg zintuigelijke beperking uit ( blind, doof etc)
Sta even stil bij de verschillende doelgroepen en vraag aan de studenten inbreng hieroven.
Laat ze niet alles overschrijven!!
In de dia's maken ik de woorden rood die belangrijk zijn (begrippen).

Vormen van hulpverlening:

Ambulante zorg/hulpverlening : Zorg die niet in een instelling verleend wordt. Ook wel extramuraal (buiten de muren).Mensen die ambulante zorg krijgen wonen (veelal) zelfstandig en worden niet opgenomen. Denk aan bijvoorbeeld thuiszorg/ straatwerk/buurtwerk/ maatjesproject.   


Semimurale zorg (tussenvoorziening): alle vormen van hulpverlening waarbij de cliënt naar een instelling gaat voor dagbehandeling, maar thuis woont. Ook wel: semiresidentiële hulpverlening.


Residentiële zorg/hulpverlening:  Zorg waarbij de mensen opgenomen worden in deze instelling en hier ook meerdere nachten verblijven. Ook wel intramuraal (binnen de muren).

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Profiel beroepskracht MZ:

- Je ondersteunt, stimuleert.motiveert clienten
- Je hebt affiniteit met de zorg/ en je kunt je goed inleven (empathisch vermogen) - Je neemt niet over 'zorgen voor' maar activeert en begeleidt - zelfstandigheid/zelfredzaamheid

- Je signaleert en observeert (behoeften)
- Bij extra cursussen: medicatie toedieniening en lichte verzorgende taken

- Je hebt kennis van de sociale kaart (Overzicht van voorzieningen op het gebied van zorg, hulpverlening, onderwijs, sport, dienstverlening en/of welzijn). En kan goed samenwerken.
Verder staat het profiel van de MZ'er ook uitgelegd in het kwalificatiedossier:
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/1379?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DAlles%26Trefwoorden%3DMedewerker%2520Maatschappelijke%2520zorg%26Fuzzy%3DFalse%26Schooljaar%3D2019%26Cohort%3D22

Profiel van MZ'er:

- Je begeleidt, stimuleert, activeert en motiveert.
- Je richt je op het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van client. 

- Je ondersteunt bij bijvoorbeeld participatie en integratie

- Je toont begrip en luistert aandachtig. Je hebt inlevingsvermogen (empathisch vermogen).

- Je kan goed omgaan met crisissituaties/ onvoorziene situaties  
- Je signaleert en observeert (behoeften van client).
- Kennis van sociale kaart (overzicht van voorzieningen zorg/welzijn/onderwijs). 
  En zet deze in waar nodig.
Slide 10 - Slide

Afhankelijk van de snelheid van je groep. Tijd inschatten. Ik geef ze meestal 20 min en daarna even 10 min nabespreken.
Opdracht- vormen van hulpverlening - Werkveld MZ:
(volgende les kijken we hier naar!!- vrijdag)!

Instructie: Pak je boek/licentie erbij - Methodiek- Thema 1.2.         
Beantwoord de volgende vragen in individueel. Hiervoor zul je dus door het hoofdstuk moeten bladeren en het moeten lezen!

1.  Wat is een revalidatiecentrum en welke vorm van hulpverlening is dat (zie vorige dia; ambulant etc?).
2. Leg uit wat een logeerhuis is, kort en krachtig in eigen woorden

3. Leg uit wat een fokuswoning is, en welke doelgroep zou hier gebruik van kunnen maken? kort en krachtig in eigen woorden
4. Waar richt je je op tijdens het begeleiden van gedetineerden (zie vorige dia's?
5. Geef een voorbeeld van een welzijninstelling

Slide 11 - Slide

Afhankelijk van de snelheid van je groep. Tijd inschatten. Ik geef ze meestal 20 min en daarna even 10 min nabespreken.
Zelfstandig werken

Volgende les gaan we aan de slag met begeleidingsmethodieken. Wees dus voorbereid.

Aanstaande vrijdag check ik het huiswerk van 2.4 t.m 2.8 Methodiek boek


Klaar?  (dit hoeft deze week nog niet af)

Boek: Methodiek
Thema 1.1 Sociaal-agogisch werk:     -

Opdracht 2-4

Thema 1.2 Thema 1.2 Werken in de maatschappelijke zorg:  - 
Opdracht - vormen van hulpverlening (zie dia deze les) +

Opdracht 1-5


Klaar?
Ga dan aan de slag met het lezen en het maken van samenvattingen van de hoofdstukken. Schrijf op waar je nog vragen over hebt en vraag de docent voor individuele uitleg/aandacht.

Slide 12 - Slide

Afhankelijk van de snelheid van je groep. Tijd inschatten. Ik geef ze meestal 20 min en daarna even 10 min nabespreken.
Terugblik op de lesdoelen.
Kun je de volgende vragen beantwoorden???

Slide 13 - Slide

Afhankelijk van de snelheid van je groep. Tijd inschatten. Ik geef ze meestal 20 min en daarna even 10 min nabespreken.
Afsluiting

Je hebt de opdrachten van deze week de volgende les af. Zie dia van deze les 'Zelfstandig werken'.


Thema's:  

- Begeleidingsmethodieken- in het kort

- Psychiatrie- wanen, hallucinaties, illusies, psychose


To be continued.....

Slide 14 - Slide

Door aan het wiel te spinnen komen er begrippen naar voren. Laat ze deze begrippen uitleggen, check wat hebben ze geleerd.
B1-K1-W1- Inventariseert Ondersteuningsvragen

Doelgroepen- Lesweek 8
1. Algemeen
 Werkveld MZ en profel van MZ'er  


2. Begeleidingsmethodieken + Psychiatrie deel 1

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Programma voor vandaag - deel 2

- Welkom, Terugblik vorige les

- Lesdoelen vandaag

- Methodisch werken

- Begeleidingsmethodieken

- Aan de slag- Groepsopdracht- Afsluiting  (check lesdoelen & volgende les)

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Terugblik vorige les

Beantwoord de volgende vragen even in stilte voor jezelf zonder je aantekeningen.


 1. Wat is het verschil tussen ambulante hulpverlening en residentiele hulpverlening?
 2. Wanneer spreken we van intramuraal en wanneer van extramuraal?

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Spin it.........

Slide 18 - Slide

Door aan het wiel te spinnen komen er begrippen naar voren. Laat ze deze begrippen uitleggen, check wat hebben ze geleerd.
Lesdoelen vandaag:
 • Je kunt een aantal begeleidingsmethodieken koppelen aan verschillende doelgroepen. 


 • Je kunt een aantal verschillende begeleidingsmethodieken uitleggen.
 • Je kunt het 8-fasen model uitleggen
 • Je kunt de motiverende gesprekvoering uitleggen
 • Je kunt uitleggen wat oplossingsgericht werken is
 • Je kunt uitleggen wat belevingsgerichte zorg is.   

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Methodisch werken
Methodisch werken

x Methodisch werken: een duidelijke werkwijze die de ondersteuning in de praktijk versterkt. Je maakt gebruik van methodieken waarvan bekend is dat ze effectief zijn bij bepaalde cliëntgroepen.


x Methodisch werken vroeger:
 Hoe kan ik u helpen?
Methodisch werken nu:
Hoe kan ik u ondersteunen om het weer zelf te doen?


x Bewust bekwaam versus onbewust bekwaam.
Aan het einde van jullie studie zijn jullie bewust bekwaam.
Slide 20 - Slide

Vraag aan de klas:   Waarom is methodisch werken zo belangrijk??


Kort uitleggen waarom het belangrijk is om met methodieken te werken.
- Verantwoorden wat je doet
- planmatig kunnen werken
- kwaliteit van hulp kunnen borgen
- Eenduidigheid in werkwijze
- doelgericht kunnen werkenBegeleidingsmethodieken

1. 8-fasenmodel

2. Systemisch werken
3. Motiverende gespreksvoering
4. Oplossingsgericht werken

5. Belevingsgerichte zorg

6. Muzisch agogisch werken
    - Muziektherapie 
    - Creatieve activiteiten
   -  Dansen 
   -  Mindfulness 
   -  Bewegingsactiviteiten

Slide 21 - Slide

Attendeer ze erop dat je kort begeleidingsmethodieken met ze doorneemt en ze het later in een opdracht laat toepassen in groepjes.

Het is vooral van belang dat ze de methodieken al een keer hebben gehoord en weten wat het inhoudt. In hun stage gaan ze met een aantal methodieken wellicht werken.

1. 8 fasen model:

Is een methode om planmatig en samen met de cliënt te werken aan haalbare doelen. De eigen kracht van de cliënt staat daarbij centraal.

Wordt vaak toegepast  in woonvormen of ambulante begeleiding.bijv vrouwenopvang

Analyse: maken van krachtenanalyse.
Waar liggen sterke kanten en waar zwakke kanten/ leerpunten?

Slide 22 - Slide

Attendeer de studenten dat ze goed opletten. Bij het thema van huiselijk geweld gaan ze aan de slag met een casus en het maken van een krachtenanalyse. Vanuit krachtgericht werken/ vergelijkbaar met 8 fasenmodel
2. Systemisch werken

Bij systemisch werken gaat het om de cliënt in relatie tot zijn omgeving, zijn gezin, familie, vriendengroep. De mens gedraagt zich vaak in verschillende situaties op een andere manier. Wat er in zo’n systeem allemaal gebeurt en de plaats die jij erin inneemt, bepalen (vaak onbewust) wat je doet en waarom.


Bij systeemgericht werken betrek je dus vaak ook actief de omgeving.


Wordt vaak toegepast bij bijvoorbeeld thema's als 'huiselijk geweld', 'opvoedproblemen', 'rouwverwerking' etc.

Slide 23 - Slide

Attendeer de studenten dat ze goed opletten. Bij het thema van huiselijk geweld gaan ze aan de slag met een casus en het maken van een krachtenanalyse. Vanuit krachtgericht werken/ vergelijkbaar met 8 fasenmodel
3. Motiverende gespreksvoering

Bij deze methode gebruik je als hulpverlener bepaalde gesprekstechnieken om de motivatie te ontwikkelen. Je kijkt daarbij ook naar de twijfel en de aarzeling bij de cliënt die aan de ene kant wél, maar tegelijk ook níet wil veranderen.
De hulpverlener stimuleert de cliënt door het stellen van vragen om zijn of haar eigen wensen en plannen te bedenken. Je legt geen verandering op, maar lokt die uit.


Typerend: Veel open vragen stellen aan de clienten.


Wordt vaak toegepast in de verslavingszorg en bij jongeren.

Slide 24 - Slide

Attendeer de studenten dat ze goed opletten. Bij het thema van huiselijk geweld gaan ze aan de slag met een casus en het maken van een krachtenanalyse. Vanuit krachtgericht werken/ vergelijkbaar met 8 fasenmodel
4. Oplossingsgericht werken

De oplossingsgerichte hulpverlening gaat uit van de eigen kracht van de cliënt. De cliënt zelf is de deskundige op het gebied van het probleem dat hij ervaart.
Cliënt en hulpverlener richten zich samen op de gewenste situatie eerder dan op de probleemsituatie.


Ook hier veel open vragen stellen. De client laten nadenken zo min mogelijk adviseren en invullen voor client.


Wordt vaak toegepast in de ambulante hulpverlening.

Psssttt...... Bij communicatie gaan we oefenen in open en gesloten vragen.

Slide 25 - Slide

Attendeer de studenten dat ze goed opletten. Bij het thema van huiselijk geweld gaan ze aan de slag met een casus en het maken van een krachtenanalyse. Vanuit krachtgericht werken/ vergelijkbaar met 8 fasenmodel

Slide 26 - Video

This item has no instructions

5. Belevingsgerichte zorg/hulpverlening:

Een methode met als doel om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt. Wordt vooral ingezet in: Ouderenzorg/gehandicaptenzorg/psychiatrie.
x RO(B) - realiteitsorientatie (begeleiding) gericht op geheugen oefeningen wordt veel ingezet bij beginnende geheugenproblemen.
x Warme zorg - huiselijke sfeer creeren, ''meebewegen'' met client
X Levensboek - herkenning gevoel van angst verminderen. Tastbaar product.

X Reminiscentie-  bewust ophalen van herrineringen bijvoorbeeld door muziek, materialen.
X Snoezelen- zintuigactivering - doel:  ontspannen door diens zintuigen te stimuleren

PSSSTTT.. Reminiscentie en snoezelen staat niet in het boek maar moet je weten voor in het werkveld.

Slide 27 - Slide

Attendeer de studenten dat ze goed opletten. Bij het thema van huiselijk geweld gaan ze aan de slag met een casus en het maken van een krachtenanalyse. Vanuit krachtgericht werken/ vergelijkbaar met 8 fasenmodel


Dia 5. belevingsgerichte zorg/hulp: (KOM NAAR ME TOE LEG IK HET KORT EVEN UIT)
- ROB - kalenders die ze hangen in ouderenzorg/verzorgingstehuizen, met grote datums erop.

Heb jij goed opgelet??

Kleine quizzzzz...........

Slide 28 - Slide

Attendeer de studenten dat ze goed opletten. Bij het thema van huiselijk geweld gaan ze aan de slag met een casus en het maken van een krachtenanalyse. Vanuit krachtgericht werken/ vergelijkbaar met 8 fasenmodel


Dia 5. belevingsgerichte zorg/hulp: (KOM NAAR ME TOE LEG IK HET KORT EVEN UIT)
- ROB - kalenders die ze hangen in ouderenzorg/verzorgingstehuizen, met grote datums erop.

Verzorgende Ella luistert samen met een zorgvrager naar de favoriete muziek van de zorgvrager. Is dit een voorbeeld van belevingsgerichte zorg?
A
Nee
B
ja

Slide 29 - Quiz

This item has no instructions

Bij warme zorg is het van belang dat een vertrouwde omgeving en begeleiding aangeboden wordt
A
Juist
B
Onjuist

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

Snoezelen is een vorm van zintuigactivering voor mensen met dementie in een sfeervolle omgeving.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 31 - Quiz

This item has no instructions

Groepsopdracht - begeleidingsmethodieken

Stap 1: De docent heeft vijf groepen gemaakt

Stap 2: Je gaat aan de hand van de theorie die je vandaag hebt toegepast de vragen beantwoorden van het opdrachtenformulier.
Stap 3: Voordat je de opdracht krijgt pakken jullie je licentie/boek erbij:
'Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen'- Thema 2.5. Dit hoofdstuk kun je gebruiken om de vragen goed te beantwoorden. Hoe beter je hebt opgelet hoe minder je hoeft te lezen.
Stap 4: Werk goed samen
Stap 5: Aan de slag met de opdrachten
Stap 6: Na 30 min kijkt de docent hoe ver de groepjes zijn.

Stap 7: Nabespreken


Slide 32 - Slide

Attendeer de studenten dat ze goed opletten. Bij het thema van huiselijk geweld gaan ze aan de slag met een casus en het maken van een krachtenanalyse. Vanuit krachtgericht werken/ vergelijkbaar met 8 fasenmodel


Dia 5. belevingsgerichte zorg/hulp: (KOM NAAR ME TOE LEG IK HET KORT EVEN UIT)
- ROB - kalenders die ze hangen in ouderenzorg/verzorgingstehuizen, met grote datums erop.

Afsluiting
Check lesdoelen klassikaal:
 • Je kunt een aantal begeleidingsmethodieken koppelen aan verschillende doelgroepen. 


 • Je kunt een aantal verschillende begeleidingsmethodieken uitleggen.
 • Je kunt het 8-fasen model uitleggen
 • Je kunt de motiverende gesprekvoering uitleggen
 • Je kunt uitleggen wat oplossingsgericht werken is
 • Je kunt uitleggen wat belevingsgerichte zorg is.   
Slide 33 - Slide

Attendeer de studenten dat ze goed opletten. Bij het thema van huiselijk geweld gaan ze aan de slag met een casus en het maken van een krachtenanalyse. Vanuit krachtgericht werken/ vergelijkbaar met 8 fasenmodel


Dia 5. belevingsgerichte zorg/hulp: (KOM NAAR ME TOE LEG IK HET KORT EVEN UIT)
- ROB - kalenders die ze hangen in ouderenzorg/verzorgingstehuizen, met grote datums erop.

Slide 34 - Slide

This item has no instructions