Les 9 &10 begeleidingsmethodieken

Les 9 en 10 Begeleidingsmethodieken
Thema 2.5 (P)BSD
1 / 24
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Les 9 en 10 Begeleidingsmethodieken
Thema 2.5 (P)BSD

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we doen vandaag?
 • Lesdoelen
 • 8 fasemodel
 • Aan de slag
 • checken lesdoelen

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

lesdoelen
Aan het einde van de les kan je de volgende begeleidingsmethodieken 
herkennen en in je eigen woorden uitleggen:
- 8 fasenmodel
- Empowerment
- Systemisch werken
- Motiverende gespreksvoering
- Oplossingsgericht werken
- Belevingsgerichte zorg

Slide 3 - Slide

Aanpak
Het 8-fasenmodel bestaat uit:
Het invoeren van de werkwijze in de organisatie
Het begeleiden van cliënten via de acht fasen
Monitoring en evaluatie van de werkwijze.
Ad 2. De begeleiding bestaat uit individuele trajectbegeleiding, van instroom tot uitstroom, in acht fasen:
Aanmeldingsfase: eerste contact cliënt – hulpverlener
Intakefase: kennismaking cliënt – instelling
Startfase: opbouw hulpverlening aan cliënt
Analysefase: analyse van functioneren op zeven leefgebieden
Planningsfase: opstellen van begeleidingsplan
Uitvoeringsfase: uitvoering van begeleidingsplan
Evaluatiefase: terugblik op uitvoeringsfase
Uitstroomfase: afronding van hulpverlening.
Onderwerp zijn zeven leefgebieden: zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, werk en activiteiten. Centraal staat een integrale aanpak met een focus op sterke punten en krachten van mensen naast hun problemen. De interventie 8-fasenmodel kan uitgevoerd worden bij begeleidingstrajecten van minimaal zes weken.
Wat is een ondersteuningsplan?
A
Een plan opgesteld door de behandelaars waarin staat waar de cliënt zich aan moet houden
B
Een schriftelijke weergave van het geheel van afspraken en doelstellingen met betrekking tot de begeleiding van een cliënt
C
Een overzicht voor de verzekering waarin de behandelingen en begeleiding voor de cliënt beschreven staan
D
Een schriftelijke weergave van de financiële situatie van een cliënt

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Geef bij elk recht aan wat dit recht inhoudt met betrekking tot het ondersteuningsplan van de cliënt.
Niet iedereen mag zomaar het ondersteuningsplan van de cliënt inzien.
De cliënt heeft het recht om zijn eigen ondersteuningsplan in te zien.
Een hulpverlener moet aan een cliënt van 16 jaar of ouder vragen of de inhoud van het ondersteuningsplan juist is en zo mag worden uitgevoerd.
De hulpverlener moet het ondersteuningsplan uitleggen aan de cliënt, voordat de cliënt toestemming geeft voor het plan.
Recht op privacy
Recht op inzage
Recht op toestemming
Recht op informatie

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

Welke leefgebieden
zijn er?

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

begeleidingsmethodieken
Als persoonlijk begeleider heb je een wijde keuze aan methodieken die je kunt inzetten om mensen te ondersteunen en te begeleiden. 
methodieken in de MZ hebben als samenhangende functie dat ze:
 • planmatig zijn
 • systematisch zijn
 • procesmatig zijn

Ze dienen het doel om van een beginsituatie naar een eindsituatie te werken

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

8 fasen model:

Is een methode om planmatig en samen met de cliënt te werken aan haalbare doelen. De eigen kracht van de cliënt staat daarbij centraal.

Wordt vaak toegepast  in woonvormen of ambulante begeleiding.

Analyse: maken van krachtenanalyse.
Waar liggen sterke kanten en waar zwakke kanten/ leerpunten?

Slide 8 - Slide

Attendeer de studenten dat ze goed opletten. Bij het thema van huiselijk geweld gaan ze aan de slag met een casus en het maken van een krachtenanalyse. Vanuit krachtgericht werken/ vergelijkbaar met 8 fasenmodel
timer
1:00
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Fase 8
Aanmeldingsfase
Intakefase
Opstartfase
Analysefase
Planningsfase
Uitvoeringsfase
Evaluatiefase
Uitstroomfase

Slide 9 - Drag question

This item has no instructions

Wat staat centraal bij het 8-fasenmodel?
A
De eigen kracht van de cliënt
B
De volgorde van de fasen
C
De ondersteuning van de omgeving
D
De intensieve begeleiding van de persoonlijk begeleider

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Groepsopdracht
 Je gaat een begeleidingsmethodiek uitwerken samen met je groepje/tweetal en pitch dit voor de klas.

Ga naar je licentie ThiemeMeulenhoff. 
Thema 2: Deskundige ondersteuning en begeleiding bieden
Hoofdstuk 5: Begeleidingsmethodieken

Beantwoord dan de volgend vragen:
- Beschrijf in drie zinnen waar de begeleidingsmethode over gaat.
- Welke werkwijze/stappen horen bij deze methodiek?
- Bij welke doelgroep past deze begeleidingsmethode het best? Noem twee doelgroepen. 
Groepsopdracht 15 minuten - Pitch van 3 minuten
of schrijf een casus gebaseerd op jouw methodiek
timer
15:00

Slide 11 - Slide

Leefgebieden:
 1. Wonen
 2. Dagbesteding
 3. Financiën
 4. Lichamelijke gezondheid
 5. Psychische functioneren
 6. Praktische functioneren
 7. Sociale contacten
 8. Zingeving
Groepjes aan de slag
Docent zal langs de groepjes komen om te kijken hoe het gaat. Pitch duurt ongeveer 3 minuten.

Groepje 1:
- Empowerment
Groepje 2:
- Systemisch werken
Groepje 3:
- Motiverende gespreksvoering
Groepje 4: 
- Oplossingsgericht werken
Groepje 5:
- Belevingsgerichte zorg
timer
15:00

Slide 12 - Slide

Leefgebieden:
 1. Wonen
 2. Dagbesteding
 3. Financiën
 4. Lichamelijke gezondheid
 5. Psychische functioneren
 6. Praktische functioneren
 7. Sociale contacten
 8. Zingeving
Afsluiting
Hoe is het gegaan in de groepjes?
Volgende week pitch of casusbeschrijving

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Les 10: Begeleidingsmethodiek

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Planning van vandaag
Korte herhaling vorige les
Pitch of casusbeschrijving 
Opdrachten Thieme
Afsluiting

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Pitches of casus
timer
3:00
timer
5:00

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Thieme
Maak de opdrachten in je boek (P)BSD
Thema 2.5 begeleidingsmethodieken
timer
15:00

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Bij empowerment ben je als persoonlijk begeleider heel belangrijk want jij kent de cliënt het best.
A
waar
B
niet waar

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Systemisch werken kan passen bij:
(meerderen antwoorden mogelijk)
A
verslaafden
B
psychiatrische cliënt
C
LVB
D
eetstoornissen

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Bij motiverende gespreksvoering maak je veel gebruik van de twijfel en aarzeling van de cliënt.
A
waar
B
niet waar

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

oplossingsgerichte hulpverlening richt zich vooral op:
A
het verleden want je moet weten waar problemen zijn ontstaan
B
de huidige problemen want je kan niet helpen als je niet weet wat er speelt.
C
de gewenste situatie en de stappen die genomen dienen te worden om daar te komen

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

belevingsgerichte zorg richt zich op
A
B
C
D

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

kun je de verschillende begeleidingsmethodieken uitleggen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 24 - Poll

This item has no instructions