VAI Les 6

1 / 27
next
Slide 1: Slide
VAIMBOStudiejaar 3

This lesson contains 27 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Lesonderwerp
Financiering
  • WLZ
  • WMO
  • Jeugdwet
  • PGB

Slide 2 - Slide

Financiering
Ziekte en zorg hoge kosten:
Zorgverleners
hulpmiddelen
medicatie
Verpleging/ ondersteuning
Regelingen waar zorgvragers meeste mee te maken krijgen

Slide 3 - Slide

WLZ
WMO

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

WLZ Zorgprofielen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

ZZP
 Sinds 2015 vallen indicaties voor verblijf onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ geeft bij de indicatie een zorgprofiel af: een globale omschrijving van de benodigde zorg.

Slide 8 - Slide

Financiering
De zorg wordt gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Elk ZZP is bedoeld voor een patiëntengroep met een specifieke aandoening of ziektebeeld. Aan elk ZZP hangt een vast bedrag dat kan worden gedeclareerd door de instelling waar de patiënt is opgenomen. 

Slide 9 - Slide

Aanvraag
1) De aanvraag
2) Contact met CIZ (meer info)
3)  Indicatie besluit (6wkn)
4) Zorgkantoor in regio 

Altijd een eigen bijdrage

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Verschillende sectoren indicaties
Sector Verpleging en verzorging (V&V)
Sector Verstandelijk gehandicapt (VG)
Sector Licht verstandelijk gehandicapt (LVG)
Sector Lichamelijk gehandicapt (LG)
Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief (ZGaud)
Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel (ZGvis)
Sector GGZ, B-groep (GGZ-B)
Sector GGZ Wonen

Slide 12 - Slide

Sector Verpleging en verzorging (VV)

Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging 4VV
 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 5VV
Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging 6VV
Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding 7VV
Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging 8VV
Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging 9bVV

Slide 13 - Slide

Sector Verstandelijk Gehandicapt (VG)


Wonen met begeleiding en verzorging 3VG
Wonen met begeleiding en intensieve verzorging 4VG
Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 5VG
Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering 6VG
(Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering 7VG
VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging 8VG
Slide 14 - Slide

Slide 15 - Link

WMO
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij.

Slide 16 - Slide

WMO aanvragen
Algemene voorzieningen 
Maatwerkvoorzieiningen
Vervoersvoorzieningen

Slide 17 - Slide

Algemene voorzieningen
Een boodschappendienst.
Een maaltijdservice (bijvoorbeeld tafeltje-dekje).
Organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld in een ontmoetingsruimte of buurthuis.
Maatschappelijke opvang en meldpunten, bijvoorbeeld in het geval van huiselijk geweld.
Personenalarmering

Slide 18 - Slide

Maatwerkvoorzieningen
Individuele begeleiding.
Huishoudelijke hulp: opruimen en schoonmaken (dit kan in sommige gemeenten een algemene voorziening zijn)
Aanbouw van de woning.
Aanpassingen in de woning, zoals een traplift, verbreding van deuren of het wegnemen van obstakels in de woning.
Toilet- en badkamer voorzieningen.
Antislip douche en een speciale douche zit.
Dagbesteding.

Slide 19 - Slide

Vervoersvoorziening
Wmo-vervoer per regiotaxi of rolstoeltaxi.
Aanpassing van de auto.
Een scootmobiel.
Een rolstoel.
Auto in bruikleen.
Vergoeding voor vervoer (per eigen auto)
Hiertoe behoren ook indirecte zaken zoals:
Vergoeding voor bepaalde verzekeringen en onderhoud.
Medische begeleiding bij vervoer (indien noodzakelijk).
Oplaadkosten voor een elektrisch vervoersmiddel.
Een parkeerfaciliteit.
Een parkeerkaart voor gehandicapten.

Slide 20 - Slide

Aanvraag WMO
1. Melding maken
2. Gesprek en onderzoek gemeente
3. Voorstel
4. Besluit
5. Hulp en ondersteuning welke vormSlide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

De jeugdwet
Zorg aan jeugd is geregeld in de Jeugdwet; jongeren tot 18 jaar
Gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering

(begeleiding, dagbesteding of logeeropvang)

Slide 23 - Slide

Persoonsgebonden budget
PGB: geldbedrag waarmee zorgvrager zelf zorgverleners kan inhuren
(langdurige zorg/ ondersteuning aan huis/ jeugdhulp/ v&v thuis)
Nadeel: administratieve rompslomp, zelf overeenkomsten afsluiten en verantwoording afleggen

Slide 24 - Slide

Zorg in natura/ PGB
pgb of zorg in natura. 
Zorgvrager kan ook een combinatie hebben van beiden.

Slide 25 - Slide

Opdracht


Opdracht in 2 tallen

Slide 26 - Slide

Volgende week:
Bestudeer hoofdstuk 9 in het boek 

Slide 27 - Slide