les 3 bedrijfskunde leerjaar 1 periode 2 woningwet

6. De woningwet

Bestudeer: Nu techniek Bouw

> Bouw > bedrijfskunde Bouw > voorbereiding > regelgeving  en volg deze lesson up over de woningwet.

1 / 23
next
Slide 1: Slide
BedrijfskundeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

6. De woningwet

Bestudeer: Nu techniek Bouw

> Bouw > bedrijfskunde Bouw > voorbereiding > regelgeving  en volg deze lesson up over de woningwet.

Slide 1 - Slide

Leerdoelen

Na deze les weet je:

- Ontstaan van de woningwet.

- Wat het doel van de woningwet is.

- Globaal wat het bouwbesluit inhoud.

- Globaal wat de (model)bouwverordeningen zijn.


Slide 2 - Slide

Wat zou een woningwet zijn?

Slide 3 - Open question

Ontstaan woningwet
1e woningwet opgericht in 1901 die op 1 augustus 1902 in werking trad. Het doel van de Woningwet was om bouw en bewoning van slechte en ongezonde woningen onmogelijk te maken en de bouw van goede woningen te bevorderen. 

2e woningwet trad in werking op 1 juli 1965.
3e woningwet trad in werking op 1 januari 1992
De 4e die nu nog steeds van kracht is trad in 2015 n werking.
 

Slide 4 - Slide

Woningwet
Door de ontwikkeling van de landbouwmachines waren er minder landarbeiders nodig waardoor ze naar de stad trokken voor werk. Er was weinig woningbouw, daarnaast werden er ook veel woningen gesloopt om plaats te maken voor, handel, industrie, scholen, kantoren, brandweerkazernes, nutsvoorzieningen et cetera. De binnensteden van grote steden raakten overbevolkt. Daardoor stegen de huren tot onverantwoorde hoogten, terwijl de woningen vaak van slechte kwaliteit waren. Welgestelde leden ontplooiden enkele particuliere initiatieven, zoals de oprichting van de eerste woningbouwvereniging van Nederland, de Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam, maar het was te weinig om het snel groeiende probleem op te lossen. 

Slide 5 - Slide

De Woningwet in 1901 maakte overheidsinmenging mogelijk op het gebied van de volkshuisvesting
  • Financiële steun voor woningbouw door erkende woningbouwverenigingen en bouwmaatschappijen die uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam waren
  • Verplichting voor gemeenten om een bouw- en woningverordening op te stellen met voorschriften waaraan nieuwe bouwwerken, zouden moeten voldoen;
  • Het verbod om zonder bouwvergunning van de gemeente iets nieuws te bouwen of een bestaand gebouw te verbouwen of uit te breiden;
  • Verplichting voor woningeigenaren om bepaalde verbeteringen uit te voeren;
  • Bevoegdheid van het gemeentebestuur om een woning onbewoonbaar te verklaren. en onteigening van de woning 
  • De verplichting voor gemeenten om uitbreidings- en bestemmingsplannen op te stellen en die om de tien jaar te herzien

Slide 6 - Slide

Wat is het doel van de woningwet?

Slide 7 - Open question

Wat is de verbetering van de woningwet 2015
In de Woningwet 2015 staat wat woningcorporaties wel en niet mogen doen, onder welke voorwaarden en wie daar toezicht op houdt. In de Woningwet is bepaald dat de gemeente toetst of de leefbaarheidsactiviteiten van een corporatie passen bij de prestatieafspraken. Dit wordt lokaal bepaald en daardoor is maatwerk mogelijk. De regels met betrekking tot woningbouwcorporaties zijn aangescherpt en creëren meer duidelijkheid. Het doel van de wet is dat woningcorporaties zich (opnieuw) gaan concentreren op hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen, of aan mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden. 

Slide 8 - Slide

Bouwbesluit

Bestaat uit Technische voorschriften

- Veiligheid

- Gezondheid

- Bruikbaarheid

- milieu 

- Energiezuinigheid

-Veiligheidseisen. 

Het Bouwbesluit 2012 bevat allerlei voorschriften over de hierboven genoemde onderwerpen. Alle bouwwerken moeten aan die voorschriften voldoen. 


Slide 9 - Slide

Bouwbesluit online
https://www.bouwbesluitonline.nl
Zoek een artikel op wat betrekking heeft op de veiligheid.


Slide 10 - Slide

Wat heb je gevonden over de veiligheid?

Slide 11 - Open question

Modelbouwverordening (MBV)

Modelbouwverordening dient als voorbeeld voor de Nederlandse gemeenten, om een gemeentelijke bouwverordening vast te kunnen stellen, en is ontstaan omdat er behoefte was aan een grotere eenheid om het bouwproces te versnellen en te vereenvoudigen.

De modelbouwverordening is opgenomen in de woningwet.  In Nederland geeft de bouwverordening regels voor:

  •  het toepassen van brandveiligheidsinstallaties als voorwaarde voor een bouwvergunning, naast de technische voorschriften die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. 
  • Niet-bouwtechnische eisen voor het bouwen zoals stedenbouwkundige voorschriften, 
  • regels voor het gebruiken van gebouwen voor het slopen 
  • De manier van handhaving door de gemeente.
      
     

        
          
   
          
          
       

        4
       

       

       
         
           
              Dit wordt getoondin de klassikale leswanneer je op'geef les' klikt.
           
         
       

       
       
         
           
              Dit wordt getoondin de gedeelde les dieleerlingen zelfstandigkunnen doen.
           
         
       

       
         
           
              Differentiëer
           
         
         

           
             
                Differentiëer
             
             
             

             
                Instellingen
             
           
         
       


       
   
     
 
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
     
       
          Bouwverordening
       
     
   

   
   
     
                                                            Selecteer om teknippen, kopiëren ofte verwijderen                                    4                                                            Dit wordt getoondin de klassikale leswanneer je op'geef les' klikt.                                                                                  Dit wordt getoondin de gedeelde les dieleerlingen zelfstandigkunnen doen.                                                                          Differentiëer                                                                          Differentiëer                                                                        Instellingen                                                                                                                               Bouwverordening                                                                                               Slide                                                                                                       
     
   

   
  
 

 
 
 
   
   
   
     
       
       
       
 
   
   
    Slide
 
 
       
       
     
   
 
       

       

       
   
   
     
     
   
 
     

     

     
          
     

       
         
         
            Selecteer om teknippen, kopiëren ofte verwijderen
         
         
       

        4
       

       

       
         
           
              Dit wordt getoondin de klassikale leswanneer je op'geef les' klikt.
           
         
       

       
       
         
           
              Dit wordt getoondin de gedeelde les dieleerlingen zelfstandigkunnen doen.
           
         
       

       
         
           
              Differentiëer
           
         
         

           
             
                Differentiëer
             
             
             

             
                Instellingen
             
           
         
       


       
   
     
 
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
     
       
          Bouwverordening
       
     
   

   
   

   
  
 

 
 
 
   
   
   
     
       
       
       
 
   
   
    Slide
 
 
       
       
     
   
 
       

       

       
   
   
     
     
   
 
     

     

     
   

Slide 12 - Slide

Uitgangspunt voor een bouwverordening is de Model-bouwverordening 1992 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
 Alles wat betrekking heeft op het 
- Welstandsnota
- vergunningsaanvraag etc. bouwproces, zoals
- Omgevingsvergunning (Wabo)
- Meldingsplicht
Gemeente stelt de bouwverordening vast. Gemeenten gebruiken de bouwverordening o.a om aanvragen voor een omgevingsvergunning (bouw- of sloopvergunning) te toetsen. De gemeentelijke bouwverordeningen zijn doorgaans op de website van de gemeenten te raadplegen. 

Slide 13 - Slide

Modelbouwverordening zoek hem op
ttps://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fvng.nl%2Ffiles%2Fvng%2Fbrieven%2F2018%2Fattachments%2Fbijlage_3_model_bouwverordening_wijz_bijgeh_20180410.docx&wdOrigin=BROWSELINK

Lees hem door wat staat erin? Overleg met je buurman/vrouw, maak een korte omschrijving

Slide 14 - Slide

woningwet en de coöperaties

- Woningbouwcooperaties zijn gebonden aan de woningwet om ervoor te zorgen dat er kwalitatief goede woningen werden gebouwd.

- Later heeft men alle bouwwerken laten vallen onder de   woningwet.


Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
De Wabo regelt samenvoeging van een groot aantal (circa 25) vergunningen, ontheffingen en meldingen tot één omgevingsvergunning. 
De dienstverlening voor aan burger en bedrijf om een vergunning aan te vragen is hiermee vereenvoudigd.  één omgevingsvergunning leidt tot de invoering van één loket, één (digitaal) aanvraagformulier, één bevoegd gezag (één aanspreekpunt), één uniforme en in het algemeen ook kortere procedure, één procedure voor bezwaar en beroep en één handhavend bestuursorgaan.

 Als gevolg van de Wabo zijn vele wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving (op het terrein van milieu, wonen, ruimtelijke ordening, natuurbescherming enz.) aangepast. De belangrijkste uitvoeringsregelingen van de Wabo zijn het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).


Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video

Slide 22 - Slide

Opdracht en vragen.

Ga naar je klassesite naar bedrijfskunde > periode 2 > 6. en 6a De woningwet en  Nu techniek > bedrijfskunde Algemeen > Aspecten van het bouwproces > Regelgeving -2.3 t/m 2.5  Woningwet.
Lees dit eerst

Slide 23 - Slide