Opname

Opname 
1 / 23
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Opname 

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
 • Opdrachten Deelopdracht C
 • Leerdoelen
 • Theorie opname
 • Theorie wet- en regelgeving
 • Panning maken
 • Checken deelopdrachten A en B

Slide 2 - Slide

Voorbereiding: Zorgpad niveau 4: Verpleeg- en verzorgingshuis, leerpad 1 
Verdieping: 
Opdracht 1: De opname
Opdracht 2: Het anamnesegesprek
Opdracht 3: Zelf- en samenredzaamheid
Opdracht 4: Vrijheidsbeperkende maatregelen
Opdracht 5: Psychische problemen
Checking: Kahoot maken
Slide 3 - Slide

Leerdoelen
 • Je weet wat een opname voor een zorgvrager en diens naasten betekent;
 • Je weet hoe de financiering en wetgeving (WLZ, WMO en Zorgverzekeringswet) binnen het verpleeghuis geregeld is;
 • Je kunt ongeacht culturele achtergrond zorg verlenen;

Slide 4 - Slide

Wat versta jij onder een opname?

Slide 5 - Mind map

Wat zijn jou taken als vz/vp bij een opname?

Slide 6 - Mind map

Voorbereiding
 • Zorginstelling bezoeken 
 • Deelname familie avond
 • Huisbezoek
 • kennismaking;
 • informatie geven over de toekomstige opname;
 • wensen, behoeften, gewoonten, dagstructuur, mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot ADL en zorg in kaart brengen;
 • nagaan wat de wensen en verwachtingen van familieleden zijn en op welke manier ze kunnen participeren in de zorg;
 • de opnamedag bespreken en de wensen van de zorgvrager en zijn naasten in kaart brengen.

Slide 7 - Slide

Opname
 • Ingrijpende gebeurtenis
 •  Emoties (papierwerk kan later)
 • Vrijwillig of opname zonder instemming en zonder verzet.

Slide 8 - Slide

Algemene aandachtspunten bij onvrijwillige opname zijn:

 • Laat iemand niet alleen.
 • Neem de tijd.
 • Luister zorgvuldig naar de beleving over de situatie.
 • Spreek duidelijk en kalm en blijf rustig en begripvol.
 • Probeer iemand positief te waarderen
 • Ga zo veel mogelijk conflicten uit de weg.
 • Stel eventuele beslissingen uit of bied de zorgvrager de gelegenheid om controle op beslissingen uit te oefenen.

Slide 9 - Slide

Wetten en regelgeving 
Verpleeg- verzorgingshuizen

Slide 10 - Slide

Wat is het verschil tussen een verpleeghuis en verzorgingshuis?

Slide 11 - Open question

Verschil

Slide 12 - Slide

Indicatie en financiering
WLZ
WMO
PGB
CIZ
CAK
Zorgverzekeringswet

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

WLZ Aanvraag
 • WLZ (wet langdurige zorg) intensieve zorg
 •  Langdurige zorg
 • CIZ (centrum  indicatiestelling zorg) Vergoed meeste kosten voor verblijf/dagbehandeling
 • Eigen bijdrage
 • CAK(centraal administratie kantoor) incasseert eigen bijdrage
 • Particuliere zorg valt niet onder WLZ daarvoor deel PGB (persoonsgebonden budget
 • Respijtzorg (vervangen mantelzorg) via CIZ

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

WMO Aanvraag
 • WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)
 • Zo lang mogelijk thuis wonen
 • Aanvragen bij de gemeente
 • Kortdurend verblijf en dagopvang
 • Eigen bijdrage
 • Respijtzorg (vervangen mantelzorg) via gemeente bij WMO

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Video

Kwaliteitszorg
-(WLZ)Verplicht: zorgplanbespreking (z.s.m. na opstarten zorg)
* Zorgvrager moet zich er op voor kunnen bereiden
* Mantelzorg, met toestemming zv, altijd aanwezig
* Evt gebruik cliëntondersteuner
-Cliëntenraad (WMCZ wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen)
- Klachtenregeling

Slide 21 - Slide

Planning maken
 • Kijk naar de opdrachten
 • Kijk naar het aantal uren
 • Maak een planning

Slide 22 - Slide

Opdrachten A +B checken
Heb je de opdrachten af, kom bij me (individueel of in groepjes) om de opdrachten te bespreken.

Slide 23 - Slide