Examenwerktijd 8 juni

Vak: Examenwerktijd
Datum: 8 juni 2021
Semester: 4
Docent: Jantien
1 / 20
next
Slide 1: Slide
LOBMBOStudiejaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Vak: Examenwerktijd
Datum: 8 juni 2021
Semester: 4
Docent: Jantien

Slide 1 - Slide

Agenda
- Planning komende tijd
- Terugblik vorige week
- Profieldeel W3 en W4 of
Profieldeel W2 en W3

- Vragen


Na deze les kun je aan de slag met

- de Oefenopdracht W3 en W4 van het profieldeel (niveau 4)

- Oefenopdracht W2 en W3 van het profieldeel (niveau 3)

Na deze les zijn je vragen beantwoord die je nog had!Slide 2 - Slide

Terugblik vorige week

Is het gelukt met het afronden van het basisdeel?

Is het gelukt met de eerste profieldelen?

Slide 3 - Slide

Wat heb je de afgelopen periode geleerd als het gaat om je studie PBSD/ BSD?

Slide 4 - Open question

Planning komende tijd
Oefenopdrachten Profieldeel Herkansingen 11-06-2021
- PBSD: Participatie, Sociaal Netwerk, Regie en Ondersteuningsplan
- BSD: Participatie, Ondersteuningsplan en de combi Sociaal Netwerk en Regie


Examens:
- Nog examens inleveren van het basisdeel? Doe dat zo snel mogelijk!Slide 5 - Slide

P6-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie
Oefenopdracht; 1.3 + 2 + 3 Gedragsobservatie en verantwoordingsverslag

We nemen dit door aan de hand van consortium.


Slide 6 - Slide

P6-K1- W4 Betrekt en ondersteunt naast betrokkenen

Oefenopdracht; 3 + 4 + 5                 Gedragsobservatie
Gedragsobservatie Participatie
● Stemt communicatie af op de wensen en mogelijkheden van de naastbetrokkenen
● Stemt haar communicatie af op naastbetrokkenen, ook als zij verschillen qua cultuur of achtergrond
● Stimuleert de naastbetrokkenen om te praten over demogelijkheden, wensen of behoeften
● Past gedrag en omgangsvormen aan op naastbetrokkenen

Gedragsobservatie Ondersteunen
● Formuleert samen met de naastbetrokkenen een doel
● Begeleidt de naastbetrokkenen bij het leren van nieuwe vaardigheden
● Geeft de naastbetrokkenen advies om niet overbelast te raken
● Rapporteert de geboden ondersteuning op de afgesproken wijze

Anders: Methodisch leren
● Heeft gewerkt volgens de stappen oriënteren, plannen, uitvoeren, controleren en evalueren

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

P2-k1-W2 Begeleidt specifieke doelgroepen en hun naastbetrokkenen bij (dagelijkse) activiteiten
Opdracht 1 Organiseer met en voor een groep cliënten een (dagelijkse) activiteit en voer deze uit

Houd bij het organiseren en uitvoeren rekening met:
 ● het betrekken van naastbetrokkenen;
 ● de aanwezigheid van voldoende materialen en middelen;
 ● de juiste informatie en instructie voor de cliënten om de activiteit uit te voeren;
  • de motivatie, wensen en mogelijkheden van de cliënten;
 ● aandacht voor de individuele cliënt en de groep;
 ● de groepsdynamiek en het gedrag van de cliënt(en);
 ● een veilig en prettig groepsklimaat.
Slide 9 - Slide

P2-K1-W2 Vervolg
Opdracht 2 Schrijf een verantwoordingsverslag

Beschrijf:
○ de situatie waarbinnen je de begeleiding hebt geboden (kort);
○ de acties die je hebt uitgevoerd (kort).

Onderbouw de keuzes die jij hebt gemaakt voor:
○ de gekozen begeleidingsmethodiek aan de hand van de kennis van begeleidingsmethodieken;
○ de manier waarop jij de naastbetrokkenen hebt betrokken aan de hand van kennis van het opbouwen, onderhouden en herstellen van het sociale netwerk;
○ het bevorderen en behouden van een veilig en positief groepsklimaat aan de hand van de kennis van groepsdynamica.

Slide 10 - Slide

P2-k1-W2 Beoordelingscriteria
Gedragsobservatie:

  • Bespreekt haar aanpak van de dagelijkse activiteiten met betrokkenen
  • Bereidt de groepsactiviteit voor
  • Schat de benodigde tijd voor activiteiten realistisch in
  • Zet de juiste materialen en middelen in voor de activiteit die zij organiseert
  • Geeft uitleg of instructie, laat voorbeelden, keuzemogelijkheden en alternatieven zien, demonstreert materialen en middelen
  • Gaat zorgvuldig en netjes om met de materialen en middelen
  • Schakelt in de begeleiding flexibel en continu tussen de individuele cliënt en de groep cliënten
  • Geeft opbouwende feedback aan cliënten
  • Stemt haar communicatie, gedrag en begeleidingsvormen af op de cliënt(en) en naastbetrokkenen
Slide 11 - Slide

P2-k1-W2 Beoordelingscriteria vervolg
Verantwoordingsverslag:

- Onderbouwt met behulp van de kennis van begeleidingsmethodieken de begeleidingsmethodiek die ze gekozen heeft

- Onderbouwt met behulp van de kennis van het opbouwen, onderhouden en herstellen van het sociale netwerk hoe zij de naastbetrokkenen heeft betrokken bij de dagelijkse activiteiten

Slide 12 - Slide

P2-K1-W3 Ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of maatschappelijke participatie
Oefenopdracht - Opdracht 4 en 5
Opdracht 4 Participatie 
Voorbereiden plan van aanpak:
● Bespreek de mogelijkheden, wensen, behoeften en verwachtingen van de cliënt t.a.v. zijn participatie in de maatschappij.
● Houd hierbij rekening met het beeld van de cliënt dat je d.m.v. de mindmap hebt gekregen.
● Bepaal met de cliënt aan welke activiteit hij gaat deelnemen in de maatschappij.
● Vraag wat de cliënt aan ondersteuning nodig heeft en wat het beste bij hem aansluit.
● Houd rekening met de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt.
● Stel 2 ondersteuningsdoelen op voor de gekozen activiteit, gericht op de deelname van de cliënt in de maatschappij.
● Geef de deelhandelingen van deze activiteit aan in een schema (zie voorbeelden opdracht 1)
● Bespreek met de cliënt welke deelhandelingen hij wel/niet of gedeeltelijk kan uitvoeren.
● Geef dit aan in het schema.
● Bespreek met de cliënt wat hij nodig heeft aan ondersteuning, let op dat het begrijpelijk is.
● Bespreek je plan met de cliënt en met je begeleider.
● Zorg voor kansen en mogelijkheden voor de cliënt om zijn zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten.
● Kies een passende begeleidingsmethodiek. ● Vraag instemming voor het plan van aanpak aan je begeleider

Slide 13 - Slide

Opdracht 4 (vervolg)
 Uitvoeren plan van aanpak:
● Maak concrete afspraken over de uitvoering met de cliënt en met collega’s/deskundigen. Dat
betekent dat je duidelijk afspreekt wie wat uitvoert.
● Motiveer de cliënt om in actie te komen waarmee hij zijn maatschappelijke participatie behoudt
en/of vergroot.
● Signaleer de veranderingen in de situatie van de cliënt.
● Let op signalen van overbelasting van de cliënt en zet zo nodig acties uit om dit te voorkomen.

Slide 14 - Slide

Opdracht 4 (vervolg)
Evalueren:
● Evalueer de activiteit met de cliënt en/of naastbetrokkenen.
● Evalueer met de cliënt en/of naastbetrokkenen de ondersteuning tijdens de activiteit.
● Bespreek of er aan de wensen, behoeften en verwachtingen van de cliënt is voldaan.
● Vraag feedback aan je begeleider over de ondersteuning.
● Pas in overleg met je begeleider de ondersteuning aan.

Slide 15 - Slide

Opdracht 5
Oefen het examengesprek
● Beargumenteer hoe jij de cliënt ondersteuning hebt geboden bij het voeren van de regie tijdens activiteiten om te deel te kunnen nemen in de maatschappij.
● Verantwoord hierin jouw keuzes.
● Leg uit voor welke begeleidingsmethodiek je hebt gekozen en wat dit betekent voor de cliënt en zijn participatie in de maatschappij.
● Leg uit hoe je rekening hebt gehouden met de mogelijkheden van de cliënt passend bij zijn niveau van functioneren, zijn levensfase en levensvragen.
● Leg uit hoe jij de cliënt geleerd hebt zijn zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en welke kansen en mogelijkheden je hiervoor hebt geboden.
● Leg uit hoe je de cliënt gemotiveerd hebt, ook als het tegen zat.
● Leg uit hoe je het veranderingsproces hebt begeleid, hoe je de cliënt hebt geleerd regie te voeren en waar je rekening mee hebt gehouden.
● Leg uit hoe je voorkomt dat de cliënt overbelast wordt, hoe je dit gesignaleerd hebt en welke acties je hiervoor hebt uitgezet.


Slide 16 - Slide

Resultaat P2-K1-W3
- Het zelfmanagement en de maatschappelijke participatie van de cliënt zijn versterkt. 
- De cliënt heeft passende ondersteuning ontvangen bij het voeren van de regie over zijn eigen leven. 
- De uitgevoerde activiteiten hebben een bijdrage geleverd aan het realiseren van ondersteuningsdoelen.

Slide 17 - Slide

Nu is het tijd voor....................VRAGEN?

Slide 18 - Slide

Deze les was duidelijk voor mij en ik kan aan de slag met de opdracht/ examen.
😒🙁😐🙂😃

Slide 19 - Poll

Tot volgende week!

Slide 20 - Slide