3A-Thema 7 - Mens en milieu - 22042021 -hk

Mens & Milieu
Thema 7
1 / 45
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 45 slides, with text slides and 8 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Mens & Milieu
Thema 7

Slide 1 - Slide

Basisstof 1
Gebruik van het milieu
Vervuiling, uitputting, aantasting

Slide 2 - Slide

Populatie mensen

Slide 3 - Slide

Gebruik milieu
 • Vervuiling: giffen, uitlaatgassen, afvalstoffen
 • Uitputting: grondstoffen, voedingsstoffen, energiebronnen
 • Aantasting milieu door vervuiling en uitputting

Slide 4 - Slide

Biodiversiteit

Slide 5 - Slide

Basisstof 2
Fossiele brandstoffen
Kernenergie
Duurzame energie

Slide 6 - Slide

Leerdoelen:
- je kunt de belangrijkste energiebronnen noemen
- je kunt de voor- en nadelen van deze energiebronnen noemen

Slide 7 - Slide

Fossiele brandstoffen

 • Aardgas, aardolie en steenkool
 • Bij verbranding komt energie en koolstofdioxide vrij
 • Opwarming aarde en luchtverontreiniging
 • Uitputting brandstoffen

Slide 8 - Slide

Kernenergie
 • Uranium atoomkernen gesplitst, hierbij komt energie vrij
 • Geen luchtverontreiniging en geen koolstofdioxide
 • Wel radioactief afval

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Duurzame energie
 • Veroorzaakt geen milieuverontreiniging, energiebron raakt niet op
 • Biomassa verbranden, biobrandstoffen en biodiesel
 • Windmolens
 • Zonneboilers en zonnepanelen
 • Waterkracht

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Zelfstandig werken / huiswerk:
Bestuderen B2: Energie

Maken opdrachten 5, 6 & 8 t/m 11

Slide 13 - Slide

Basisstof 3
(Versterkt) broeikaseffect
Klimaatverandering

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Broeikaseffect
 • Dampkring met broeikasgassen (waterdamp en koolstofdioxide)
 • Houdt warmte-uitstraling deels tegen
 • Verhoogt temperatuur op aarde met 30 graden

Slide 16 - Slide

Versterkt broeikaseffect
 • Meer broeikasgassen in dampkring
 • Meer warmte-uitstraling tegen gehouden
 • Temperatuur is 1 graad gestegen in 100 jaar

Slide 17 - Slide

Gevolgen klimaatverandering

Slide 18 - Slide

Basisstof 4
Ozonlaag
Smog
Fijnstof
Verzuring

Slide 19 - Slide

Ozonlaag
 • Houdt schadelijke uv-straling tegen
 • Cfk's breken ozon af
 • Gat in ozonlaag
 • Door maatregelen aan het herstellen

Slide 20 - Slide

Smog
 • Mist vervuild door rook en uitlaatgassen
 • Zomersmog van ozon, fijnstof en uitlaatgassen (bruin)
 • Wintersmog van fijnstof en gassen uit verbranding (grijs)
 • Maatregelen om uitstoot te voorkomen verminderd smog

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Fijnstof
 • Zwevende deeltjes in de lucht
 • Stofresten remschijven, rubberdeeltjes banden, uitlaatgassen, rook van kachels en barbecues, vuurwerk

Slide 23 - Slide

Verzuring
 • Verbranding fossiele brandstoffen zorgen voor ontstaan gassen die milieu kunnen verzuren
 • Planten worden ziek en verliezen hun bladeren

Slide 24 - Slide

Zelfstandig werken
Lezen B3 + B4
Maken opdrachten 12 t/m 18, 20 en 22

Blijf in de Meet: we bespreken voor eind vd les enkele opdrachten

Slide 25 - Slide

Basisstof 5
Biologisch en niet-biologisch afbreekbaar afval
Huishoudelijk afval

Slide 26 - Slide

Afbreekbaar
 • Biologisch afbreekbaar afval van planten en dieren, afgebroken door reducenten
 • Niet-biologisch afbreekbaar afval van kunststof, glas, metaal, steen

Slide 27 - Slide

Huishoudelijk afval
 • Composteren
 • Recycling
 • Verbranden
 • Storten
 • Grof vuil
 • Klein chemisch afval

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video

Basisstof 6
Landbouw
Visserij
Biologische landbouw

Slide 32 - Slide

Landbouw
 • Akkerbouw: monocultuur, chemische gewasbescherming, kunstmest
 • Tuinbouw: glastuinbouw, biologische gewasbescherming
 • Veeteelt: intensieve veehouderij, mestoverschot

Slide 33 - Slide

Visserij
 • Overbevissing
 • Bijvangst
 • Visteelt

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Video

Biologische landbouw
 • Milieu sparen en voldoende voedsel produceren
 • Geen monocultuur, vruchtwisseling
 • Biologische bestrijdingsmiddelen
 • Meer ruimte

Slide 36 - Slide

Basisstof 7
Chemische en biologische gewasbescherming
Accumulatie

Slide 37 - Slide

Chemisch
 • Biociden, doden levende organismen
 • Snel effect
 • Niet-selectief
 • Resistentie
 • Accumulatie

Slide 38 - Slide

Accumulatie

Slide 39 - Slide

Biologisch
 • Natuurlijke vijanden

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Video

Basisstof 8
Water
Bodem

Slide 42 - Slide

Water
 • Vervuild door fabrieken, land- en tuinbouw, en scheepvaart
 • Zware metalen, chemisch gewasbeschermingsmiddel, kunstmest
 • Huishoudelijk afvalwater

Slide 43 - Slide

Bodem
 • Giftige stoffen in bodem opgenomen door planten
 • Afval van chemische industrie, verkeer
 • Bodemsanering

Slide 44 - Slide

Slide 45 - Slide