Friese Sporten

Fryske kultuer
1 / 20
next
Slide 1: Slide
FriesBasisschoolGroep 6-8

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 35 min

Items in this lesson

Fryske kultuer

Slide 1 - Slide

Wat weet jij van de Friese Cultuur?
Wat witsto fan de Fryske kultuer?

Slide 2 - Mind map

Welke Friese sporten ken je?
Hokker Fryske sporten kist do al?

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Video

Keatsen
Reedriden
Fierljeppen
Skûtsjesilen

Slide 5 - Slide

Onderzoek de sporten
Undersyk de sporten

Onderzoek 1 van de sporten.
- wat is het voor sport?

Slide 6 - Slide

Wat heb je gevonden?
Wat hast fûn?

Slide 7 - Open question

Wurdlist

Slide 8 - Slide

No doe!
- Wat is de skiednis fân de sport?
- Hokker ark wurd der foar brûkt?
-Wêr (lokaasje) wurdt de sport dien?
-Wa binne foarnamme Friezen by dizze sport?
-Wat wie in wichtich momint?
-Meisje in wurdlist oer de sport
-Betink 1 quizfraach (mei 4 antwurdopties) oer de sport

Slide 9 - Slide

Stavering (spelling)
- F/v --> foaroan en efteroan altyd in F (fiif, freed, frij)
- S/z --> foaroan en efteroan altyd in S (seis, snein, sneon/saterje)
-G/ch--> foaroan altyd in g, efteroan altyd in ch (graach, dreech, goed). Let op: mei -ng mei de -g wol achteroan (is gjin g-klank. dus lang, kening)

Slide 10 - Slide

Wat hoort erbij Schaatsen?
Wat heart der by reedriden?

A
Redens
B
Skipper
C
Simmersport
D
Ljepper

Slide 11 - Quiz

Wat hoort er bij Kaatsen?
Wat heart der by keatsen?
A
Reedriden
B
Skûtsjesilen
C
Oan in telegraaf
D
Skipper

Slide 12 - Quiz

Wat hoort er bij Polsstok springen?
Wat heart der by fierljeppen?
A
Krâns
B
Reedriden
C
Keatsen
D
Ljepper

Slide 13 - Quiz

Wat hoort er bij Skûtsjesilen?
Wat heart der by Skûtsjesilen?
A
Skipper
B
Ljepper
C
Krâns
D
Oan in telegraaf

Slide 14 - Quiz

Wat hoort er bij schaatsen?
Wat heart der by reedriden?

A
Fierljeppen
B
Alvestêdetocht
C
Keatsen
D
Oanrin

Slide 15 - Quiz

Wat hoort er bij polsstok springen?
Wat heart der by fierljeppen?
A
Oanrin
B
Reedriden
C
Krâns
D
Skipper

Slide 16 - Quiz

Wat hoort er bij kaatsen?
Wat heart der by keatsen?
A
Skûtsjesilen
B
Krâns
C
Redens
D
Ljepper

Slide 17 - Quiz

Wat hoort er bij Skûtsjesilen?
Wat heart der by Skûtsjesilen?

A
Simmersport
B
Skipper
C
Geen van deze
D
Antwoord A en B

Slide 18 - Quiz

Wat vond je van de les? Wat ging goed en wat kon beter?
Wat fûnst fan de les? Wat gong goed en wat koe better?

Slide 19 - Open question

Welk cijfer geef je deze les?
Hokker sifer joust dizze les?

Slide 20 - Open question