DO 2 - Les 2: "Doelstellingen"

Les 2: Doelstellingen
1 / 55
next
Slide 1: Slide
Didactisch ontwerpen 2Hoger onderwijs

This lesson contains 55 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Les 2: Doelstellingen

Slide 1 - Slide

Inhoud van dit college
1) Lesdoelen ordenen
 • abstract --> concreet
 • volgens persoonlijkheidsdomein
 • volgens gelijksoortige operaties

2) Lesdoelen formuleren

 Bespreking deeltaak 1 

Slide 2 - Slide

1) Lesdoelen ordenen
Opdracht:
Orden de volgende doelen van abstract naar concreet door ze te verslepen.
 • Lesdoel
 • Leerplandoelstelling
 • Globale doelstelling
 • Algemeen lesdoel

Slide 3 - Slide

Lesdoel
Globale doelstelling
Leerplandoel
Algemeen lesdoel

Slide 4 - Drag question

Lesdoelen ordenen
Opdracht:
Gaat het bij volgende uitspraken om:
A. Een globale doelstelling?
B. Een leerplan/algemeen lesdoel?
C. Een lesdoel?
D. Geen doelstelling?

Slide 5 - Slide

De leerlingen kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren.
A
Globale doelstelling
B
Leerplandoel/algemeen lesdoel
C
Lesdoel
D
Geen doelstelling

Slide 6 - Quiz

De leerlingen kunnen technische systemen realiseren volgens het technisch proces.
A
Globale doelstelling
B
Leerplandoel/algemeen lesdoel
C
Lesdoel
D
Geen doelstelling

Slide 7 - Quiz

De leerlingen kunnen het verschil tussen natuurlijke en kunstmatige materialen uitleggen.
A
Globale doelstelling
B
Leerplandoel/algemeen lesdoel
C
Lesdoel
D
Geen doelstelling

Slide 8 - Quiz

Slide 9 - Slide

Doelstellingen in het lesvoorbereidingsformulier

Slide 10 - Slide

Lesdoelen ordenen
Volgens persoonlijkheidsdomein
3 soorten
 • Cognitief (C)
 • Psychomotorisch (PM) (fijn, grof, senso)
 • Dynamisch - Affectief - Sociaal (DAS)

Slide 11 - Slide

Geef bij de volgende doelstellingen aan op welk persoonlijkheidsdomein ze betrekking hebben.
C: hoofd vasthouden
PM: zwaaien met je armen
DAS: hartje vormen boven je hoofd

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Lesdoelen ordenen
Volgens gelijksoortige operaties
 • Cognitieve doelstellingen --> herziene taxonomie van Bloom
 • Motorische doelstellingen --> taxonomie van Brion
 • DAS-doelen --> taxonomie van Krathwohl e.a.

Taxonomie = systeem om individuen of objecten (i.c. lesdoelen) onder te brengen in groepen en deze systematisch te ordenen op basis van criteria

Slide 15 - Slide

Lesdoelen ordenen
Volgens gelijksoortige operaties
 • Cognitieve doelstellingen --> herziene taxonomie van Bloom
 • Motorische doelstellingen --> taxonomie van Brion
 • DAS-doelen --> taxonomie van Krathwohl e.a.

Taxonomie = systeem om individuen of objecten (i.c. lesdoelen) onder te brengen in groepen en deze systematisch te ordenen op basis van criteria


Slide 16 - Slide

Lesdoelen ordenen
Opdracht
Bekijk de verschillende (reeksen) doelstellingen op p. 52 - 53.

Tracht in eigen woorden te vertellen wat de doelstellingen in elke reeks gemeenschappelijk hebben en wat hen onderscheidt van de vorige en volgende reeks.


Slide 17 - Slide

Lesdoelen ordenen
Opdracht
(P. 53, opdracht 7)
Welke omschrijving past bij welke reeks doelstellingen uit oefening 6?


Slide 18 - Slide

Herziene taxonomie van Bloom

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Lesdoelen ordenen
Opdracht
Classificeer de cognitieve lesdoelen volgens de herziene taxonomie van Bloom:
 • Welke soort denkvaardigheid staat centraal?
 • Op welke soort kennis heeft het lesdoel betrekking?


Slide 21 - Slide

Leerlingen kunnen ondertitels toevoegen aan een video met behulp van het programma Windows Movie Maker. (Vak: informatica)
A
Feitenkennis begrijpen
B
Feitenkennis toepassen
C
Procedurele kennis begrijpen
D
Procedurele kennis toepassen

Slide 22 - Quiz

Leerlingen kunnen een dialoog uitwerken waarin de woordenschat in verband met 'het huis' aan bod komt. (Vak: Frans of Engels)
A
Feitenkennis toepassen
B
Procedurele kennis toepassen
C
Feitenkennis creëren
D
Procedurele kennis creëren

Slide 23 - Quiz

Leerlingen kunnen de lengte van de schuine zijde in een driehoek bepalen als de lengte van de rechthoekszijden gegeven is. (Vak: wiskunde)
A
Metacognitieve kennis analyseren
B
Metacognitieve kennis creëren
C
Conceptuele kennis toepassen
D
Conceptuele kennis creëren

Slide 24 - Quiz

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Lesdoelen ordenen
Volgens gelijksoortige operaties
 • Cognitieve doelstellingen --> herziene taxonomie van Bloom
 • Motorische doelstellingen --> taxonomie van Brion
 • DAS-doelen --> taxonomie van Krathwohl e.a.

Taxonomie = systeem om individuen of objecten (i.c. lesdoelen) onder te brengen in groepen en deze systematisch te ordenen op basis van criteria


Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Lesdoelen ordenen
Opdracht:
Classificeer de motorische doelstellingen volgens de taxonomie van Brion.


Slide 29 - Slide

Leerlingen kunnen de techniek van het metselen in halfsteensverband nauwkeurig imiteren.
A
Waarneming
B
Nabootsing
C
Aanpassing/toepassing
D
Originaliteit

Slide 30 - Quiz

Leerlingen kunnen een eigen choreografie uitwerken waarin de geleerde basistechnieken aan bod komen.
A
Beheersing
B
Automatisme
C
Originaliteit
D
Waarneming

Slide 31 - Quiz

Lesdoelen ordenen
Volgens gelijksoortige operaties
 • Cognitieve doelstellingen --> herziene taxonomie van Bloom
 • Motorische doelstellingen --> taxonomie van Brion
 • DAS-doelen --> taxonomie van Krathwohl e.a.

Taxonomie = systeem om individuen of objecten (i.c. lesdoelen) onder te brengen in groepen en deze systematisch te ordenen op basis van criteria


Slide 32 - Slide

Lesdoelen ordenen
DAS - doelen ordenen naar graad van verinnerlijking 
= mate waarin de leerling zich de waarden, attitudes, ... heeft eigen gemaakt

Slide 33 - Slide

Een film over verkeersveiligheid bekijken
Het verkeersreglement volgen om boetes te vermijden.
Uit principe nooit sneller rijden dan toegelaten.
Respect hebben voor (de veiligheid van) anderen

Slide 34 - Drag question

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Lesdoelen ordenen
Waarom lesdoelen ordenen/classificeren?
 • eenzijdigheden en tekorten opsporen
 • hulp bij ontwerpen van onderwijsleersituatie (richtinggevend voor de methode en de opeenvolging)
 • uitgangspunt bij opstellen van toetsen
 • hulp bij bepalen van basis- en verdiepingsdoelen

Slide 38 - Slide

2) Lesdoelen formuleren 
Formuleringsrichtlijnen:
 • Handeling is operationeel (waarneembaar).
 • Inhoud is voldoende concreet.
 • Condities (evt. hulpmiddelen, omstandigheden) zijn vermeld. (indien relevant)
 • Minimumprestaties zijn toegevoegd. (indien relevant)

Slide 39 - Slide

Lesdoelen formuleren
Opdracht:
Welke uitspraak klopt i.v.m. het geformuleerde lesdoel?

Slide 40 - Slide

De leerlingen weten wat
fotosynthese is.
A
De handeling is niet operationeel.
B
De leerinhoud is onvoldoende concreet.
C
Het lesdoel is niet geformuleerd i.t.v. leerlingengedrag.
D
Deze doelstelling is correct geformuleerd.

Slide 41 - Quiz

De leerlingen kunnen Frankrijk situeren op een kaart van Europa.
A
De handeling is niet operationeel.
B
De leerinhoud is onvoldoende concreet.
C
Condities ontbreken.
D
Deze doelstelling is correct geformuleerd.

Slide 42 - Quiz

De leerlingen kunnen reanimeren.
A
De handeling is niet operationeel.
B
Condities ontbreken.
C
Minimumprestaties ontbreken.
D
Deze doelstelling is correct geformuleerd.

Slide 43 - Quiz

Lesdoelen formuleren
VRAAG 2:
Herformuleer het lesdoel zodat het aan alle formuleringsrichtlijnen beantwoordt.

Slide 44 - Slide

De stelling van Pythagoras kennen

Slide 45 - Open question

Slide 46 - Slide

Slide 47 - Slide

Slide 48 - Slide

Slide 49 - Slide

Slide 50 - Slide

Slide 51 - Slide

Slide 52 - Slide

Slide 53 - Slide

Verder oefenen?
 1. Lesdoelen ordenen (abstract -> concreet): opdracht 1 (p. 48)
 2. Lesdoelen ordenen (persoonlijkheidsdomein): opdracht 2 (p. 49)
 3. Lesdoelen formuleren: opdrachten 3, 4 en 5 (pp. 50-51)
 4. Lesdoelen ordenen (volgens gelijksoortige operaties): 
 • (Herziene) taxonomie van Bloom: opdrachten 6, 7 en 8 (pp. 52-54)       
 • Taxonomie van Brion: opdracht 9 (p. 55)       
 • Taxonomie van Krathwohl e.a.: opdrachten 10 en 11 (pp. 55-56)

Slide 54 - Slide

Tegen volgende les
 • Cursus 'didactische principes' doornemen + toets op Canvas maken
 • Onderwerp examentaak bepalen
 • Delen uit het leerplan kopiëren
 • Lesdoelen formuleren en situeren in het leerplan 
 • Didactisch materiaal zoeken, ontwikkelen en meebrengen om de onderwijsleersituatie uit te werken

Slide 55 - Slide