טיפוסים של משתנים

טיפוסים של משתנים
1 / 30
next
Slide 1: Slide
Recently usedPrimary EducationAge 4

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

טיפוסים של משתנים

Slide 1 - Slide

טיפוסים של משתנים
ערכים יכולים להיות מטיפוסים שונים
בפייתון המשתנה "מתאים את עצמו" לטיפוס של הערך

Slide 2 - Slide

מספר שלם
integer

מספר שלם הוא מספר שנכתב ללא מרכיב של שבר

Slide 3 - Slide

3
A
int
B
לא int

Slide 4 - Quiz

3*7
A
int
B
לא int

Slide 5 - Quiz

9/3
A
int
B
לא int

Slide 6 - Quiz

myNum = 10
myNum = (100/myNum)
print(myNum)
A
10
B
"10"
C
10.0
D
myNum

Slide 7 - Quiz

מספר ממשי
float

כל מספר שיכול להיות מיוצג כשבר עשרוני

Slide 8 - Slide

myNum = 10
מאיזה טיפוס
myNum
A
int
B
float

Slide 9 - Quiz

myNum = 10
myNum = (100/myNum)
מאיזה טיפוס
myNum
A
int
B
float

Slide 10 - Quiz

מחרוזת - טקסט
רצף כלשהו של תוים

כדי שפייתון תזהה שמדובר במחרוזת, נהיה חייבים להקיף את המחרוזת בגרש או בגרשיים

Slide 11 - Slide

myNum = 10
myNum = (100%myNum)
מאיזה טיפוס
myNum
A
int
B
float

Slide 12 - Quiz

"Hello World"
A
string
B
int
C
float

Slide 13 - Quiz

'0.35'
A
string
B
int
C
float

Slide 14 - Quiz

String
Not String
'Hello World'
"Hello World"
1234
'1234'
'Hello World"
"_)(*&^%"
Moshe

Slide 15 - Drag question

משתנה בוליאני
יכול לקבל רק אחד משני ערכים
True - אמת
False - שקר

Slide 16 - Slide

flag = (10 > 9)
flag
הוא משתנה מסוג
A
bool
B
int
C
float
D
string

Slide 17 - Quiz

flag = (10/ 9)
flag
הוא משתנה מסוג
A
bool
B
int
C
float
D
string

Slide 18 - Quiz

flag = ("10 < 9")
flag
הוא משתנה מסוג
A
bool
B
int
C
float
D
string

Slide 19 - Quiz

flag = (10 - 9)
flag
הוא משתנה מסוג
A
bool
B
int
C
float
D
string

Slide 20 - Quiz

t = (10 > 9)
print(t)
A
True
B
False
C
"True"
D
"False"

Slide 21 - Quiz

t = (10 < 9)
print(t)
A
True
B
False
C
"True"
D
"False"

Slide 22 - Quiz

השוואה בפייתון
==

כדי להציב בתוך משתנה נשתמש בסימן
=
כדי להשוות בין ערכים או משתנים נשתמש בסימן
==

Slide 23 - Slide

t = (10 == 9)
הערך של
t
A
True
B
False
C
"True"
D
"False"

Slide 24 - Quiz

t = (3.5== 3.5)
הערך של
t
A
True
B
False

Slide 25 - Quizהמרת טיפוס של ערך

int("67")             67אפשר לשנות את הסוג של ערך או משתנה
לדוגמה נהפוך משתנה מסוג מחרוזת למשתנה מסוג מספר שלם
x="5"
y=int(x)
המרות של משתנים

Slide 26 - Slide

print(int(64.3) )
A
64
B
64.0
C
64.3
D
65

Slide 27 - Quiz

print(float(64) )
מה נקבל?

Slide 28 - Open question

print(int(2.8))

Slide 29 - Open question

z = str(3.0)
מה הערך של
z

Slide 30 - Open question