Les 5: AVG / Beroepsgeheim

Communicatie Beroepshouding
AVG (week 5 canvas)
Beroepsgeheim (week 6 canvas)
Zwijgplicht
Wat mag je wel/niet?
Casus bespreken
Werken aan portfolio

1 / 22
next
Slide 1: Slide
CommunicatieMBOStudiejaar 2

This lesson contains 22 slides, with text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Communicatie Beroepshouding
AVG (week 5 canvas)
Beroepsgeheim (week 6 canvas)
Zwijgplicht
Wat mag je wel/niet?
Casus bespreken
Werken aan portfolio

Slide 1 - Slide

Beroepshouding/AVG
Ethische aspect van je houding belangrijk 
Niet vrij in wat je wel en niet belangrijk vindt en waar je wel of geen waarden aan hecht. 
Vanuit je beroep moet je waarde hechten aan bepaalde zaken.
Bij een goede beroepshouding hoort ook de aandacht voor privacy en heb je te maken op de Wet AVG.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Video

AVG
Het begrip "Wet AVG" in de context van de zorg verwijst naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) in het Engels. De AVG is een Europese wet die de privacy en gegevensbescherming van individuen regelt. Deze wet is van toepassing op alle organisaties die persoonlijke gegevens verwerken, inclusief zorginstellingen en zorgverleners.


Zorginstellingen moeten voldoen ( is wettelijk verplicht) aan strikte privacy- en gegevensbeschermingsvoorschriften om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens van patiënten veilig worden bewaard en verwerkt.

Slide 5 - Slide

Enkele belangrijke aspecten van de AVG in de zorg zijn onder andere: (1/2)
  1. Toestemming: Patiënten moeten geïnformeerd toestemming geven voordat hun persoonlijke gegevens mogen worden verwerkt.
  2. Gegevensminimalisatie: Zorgverleners moeten ervoor zorgen dat ze alleen die persoonlijke gegevens verzamelen die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van zorg.
  3. Beveiliging: Zorginstellingen moeten passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal.
Slide 6 - Slide

Enkele belangrijke aspecten van de AVG in de zorg zijn onder andere: (2/2)
4. Rechten van betrokkenen: Patiënten hebben bepaalde rechten onder de AVG, zoals het recht op inzage in hun gegevens, het recht op correctie en het recht om vergeten te worden.

5. Data Protection Impact Assessment (DPIA): Bij de verwerking van bijzonder gevoelige gegevens, zoals gezondheidsinformatie, moet een DPIA worden uitgevoerd om de risico's voor de privacy te beoordelen en te beheersen.
Slide 7 - Slide

Niet-naleven van de AVG wet
Wat zijn de gevolgen als je je niet aan deze wet houdt? 

Slide 8 - Slide

Niet-naleven van de AVG wet
Niet-naleving van de AVG kan leiden tot aanzienlijke boetes en juridische gevolgen. Zorginstellingen moeten daarom zorgvuldig voldoen aan de vereisten van de AVG om de privacy van patiënten te waarborgen en juridische problemen te voorkomen. Het is ook belangrijk om op de hoogte te blijven van eventuele updates en wijzigingen in de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming in de zorg

Slide 9 - Slide

Beroepsgeheim
Je zwijgplicht en het recht om vertrouwelijke informatie voor je te houden zijn in de wet vastgelegd. Tegelijkertijd zegt de wet dat je in heel bijzondere situaties juist wél moet spreken.

Zorgt voor vertrouwen van zorgvrager

Slide 10 - Slide

Wat weet je over zwijgplicht?

Slide 11 - Slide

Zwijgplicht
Wet BIG
‘Een ieder is verplicht geheimhouding in acht te nemen ten opzichte van al datgene wat hem bij het uitoefenen van zijn beroep op het gebied van de individuele gezondheidszorg als geheim is toevertrouwd, of wat daarbij als geheim te zijner kennis is gekomen of wat daarbij te zijner kennis is gekomen en waarvan hij het vertrouwelijke karakter moest begrijpen.’

Slide 12 - Slide

Zwijgplicht
  • tijdens proces tegen een zorgvrager
  • beroepen op zwijgplicht
  • Niet verplicht te getuigen > verschoningsrecht
  • Het verschoningsrecht geldt niet alleen voor feiten die je weet omdat je aan iemand zorg verleent, maar ook voor zaken die je op een andere manier hebt gehoord of gelezen.

Slide 13 - Slide

Wanneer geldt de zwijgplicht niet?

Slide 14 - Slide

Wanneer geldt de zwijgplicht niet?
  • Verplicht aangifte doen, staat vast in wetten.
  •  Denk bijvoorbeeld aan de verplichting van een arts om melding te doen van kinderverlamming of een B-ziekte (waaronder legionellose en hepatitis) waarbij de naam van de patiënt vermeld wordt.
  • Eigen belsissing > direct gevaar voor veiligheid van mensen

Slide 15 - Slide

Voorbeeld
Een zorgverlener constateert epilepsie bij een buschauffeur. 
De zorgverlener – vaak een arts – moet proberen eerst alle mogelijke wegen te bewandelen om het hogergestelde doel (de veiligheid van vele anderen) te bereiken. 
In deze situatie houdt dat concreet in dat de zorgverlener probeert de buschauffeur ervan te overtuigen dat hij zijn werkgever over zijn epilepsie moet vertellen. Lukt dat niet, dan zal hij zich genoodzaakt zien om – met een beroep op overmacht – de epilepsie aan derden te melden.

Slide 16 - Slide

Wat doe je?
Stel je werkt op de SEH en er komt een slachtoffer binnen van een criminele afrekening.
De politie komt aan de balie en wil mensen verhoren/aanhouden.

Wat is dan jouw rol? Wat mag/moet je doen? Wat gaat er wettelijk voor?

Slide 17 - Slide

Politie
Jouw taak als zorgverlener staat los van de taak van de politie.
Wettelijk gaan het medisch beroepsgeheim en de behandeling voor alle patiënten, dus ook voor verdachten van strafbare feiten, boven het belang van de opsporing.

In de praktijk is deze verdeling iets minder duidelijk. Soms worden er ook onderlings afspraken gemaakt.

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Wat vinden jullie?
De man in de video heeft een duidelijke mening.

Wat vind jij?

Slide 20 - Slide

Casus bespreken in groepen
Je verleent zorg aan een man met een crimineel verleden. Hij heeft veel gevochten en is hier ook voor veroordeeld, dit heeft hij jou in vetrouwen verteld. 
Na de ADL uit hij zijn ongenoegen over de fysiotherapeut hij zegt dat hij deze wel ''aan het mes zal rijgen'' de volgende keer dat er een discussie ontstaat. 
Wat doe je? 

Slide 21 - Slide

Aan de slag!
Verder werken aan je eigen planning.
Of maak de opdrachten die in Learnbeat staan. 
Zie ook website V&VN in canvas.
Tip: 
Week 5 verdieping opdracht AVG in canvas
Gebruik ook je uitwerking van de casus van week 6 als bewijs.

Slide 22 - Slide