lesson plan

Maatschappelijk geluk

A lesson plan by Seneca Burgerschap

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

De lessenserie over maatschappelijk geluk is bedoeld als inleiding voor het vak maatschappijleer. Met maatschappelijk geluk bedoelen we het geluk van de mensen in een samenleving. Vaak wordt dat per land gemeten en laat het verschillen zien. Bijvoorbeeld wat rijkdom of gezondheid betreft, maar ook qua wetten en regels zijn er verschillen. Uit enquêtes over geluk scoren landen met armoede of oorlog vaak slecht en Scandinavische landen juist goed.

De geluksprofessor

Ruut Veenhoven wordt ook wel de geluksprofessor van Nederland genoemd en ter illustratie hiernaast een interview met hem.

Maatschappelijk geluk: basisbegrippen

De eerste les  over maatschappelijk geluk behandelt drie basisbegrippen:  waarde, belang en dilemma. In de les wordt ook een stelling gebruikt van de DebatUnie (nav. samenwerking met Seneca Burgerschap).

maatschappelijke problemen

In de tweede les staan maatschappelijke problemen centraal. Bijbehorende begripppen als actor, AWB-schema en de kenmerken van het probleem komen aan de orde in de context 'toegenomen macht mediabedrijven'.

Geluk bereiken

In de derde les van deze serie maken leerlingen kennis met een fundamenteel inzicht: de manier waarop actoren maatschappelijke problemen op willen lossen verschilt. Dit gebeurt door 'strijd en debat' uit te leggen en dit wordt geïllustreerd met de botsingenladder.

Mensbeelden

De basis van de ideologie van actoren ligt in hun mensbeeld. Daarom is deze les zinvol om de achterliggende ideeën van politieke partijen en andere actoren beter te begrijpen.

Maatschappelijk geluk tot slot

In deze laatste les van de serie wordt het utilitarisme besproken en komt Boyan Slat aan bod: een klassieke denker en een jonge doener.