Cultuureducatie Enschede
(Ondersteunend) lesmateriaal bij culturele educatieve Enschedese activiteiten.

Informatiebijeenkomst CmK 3

   www.cultuureducatie-enschede.nl    
   emma@cultuureducatie-enschede.nl / 06-86880192
   evelien@cultuurmenu.org / 06-48463895
   communicatie@cultuureducatie-enschede.nl (Koen Waanders)
vorige
23 / 23
Slide 23: Tekstslide
KunstBasisschoolGroep 1-8

In deze les zitten 23 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Informatiebijeenkomst
Cultuureducatie met Kwaliteit 3
15 april 2021

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
 • CmK algemeen
 • CmK Overijssel                                                         

 • CmK Enschede - Cultuureducatie Enschede 

            - BASIS, PLUS, Evi

   

  Slide 2 - Tekstslide

  CmK
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP)
  • Penvoerders (lokale aanvrager, aangewezen door gemeente)
  • Scholen

  Beeldend, muziek, drama, dans, erfgoed, literatuur & mediakunst

  Slide 3 - Tekstslide

  • CmK  1: 2013 - 2016
  • CmK 2: 2017 - 2020    
  • CmK 3: 2021 -  2024      

  Matchingsregeling: 50% FCP + 50% provincie/gemeente/scholen
  CmK
  Kalenderjaren, niet in schooljaren

  Slide 4 - Tekstslide

  CmK
  Doelstelling CmK 2 (2017 - 2020) 
  Het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het PO. Door:
  • Duurzame verankering van kwalitatief goede cultuureducatie door samenwerking tussen PO en culturele omgeving;
  • Verdiepen van cultuureducatie op scholen die ook in 2013-2016 deelnamen aan de regeling;
  • Vergroten van het aantal deelnemende scholen. 

  Slide 5 - Tekstslide

  CmK
  Doelstelling CmK 3 (2021 - 2024) 
  • Duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie;
  • Tweesporenbeleid: Onderhouden van relatie met scholen die al deelnemen, & nieuwe scholen bereiken;
  • Vergroten kansengelijkheid leerlingen;
  • Culturele ontwikkeling van het kind centraal stellen;
  • Vergroten professionaliteit leerkrachten, docenten, culturele partners en penvoerders;
  • Aansluiting binnen- en buitenschools aanbod.

  Slide 6 - Tekstslide

  CmK
  Creatief proces, 4 fases:
  • Oriënteren
  • Onderzoeken
  • Uitvoeren
  • Evalueren

  Slide 7 - Tekstslide

  CmK
  - Productgericht = gestuurd resultaatgericht onderwijs, 'kopiëren', ambacht
  - Procesgericht = binnen gegeven kaders experimenteren en onderzoeken
  - Vrije didactiek = vrij experimenteren, waarbij alles goed is

  Slide 8 - Tekstslide

  Slide 9 - Tekstslide

  • Cultuureducatie Enschede (Concordia)
  • CultuurwijsHengelo (Oyfo)
  • Kunstcircuit
  • Stadkamer
  • Overige 21 gemeenten: Rijnbrink

   
  CmK Overijssel
  Gelderland: Arnhem, Apeldoorn, Ede, Nijmegen, Cultuur Oost (47 gemeenten)

  Slide 10 - Tekstslide

  Cultuureducatie Enschede
  Structurele samenwerking:
  • Gemeente Enschede
  • Culturele veld
  • Onderwijs
  Vastgelegd in convenant

  Slide 11 - Tekstslide

  Cultuureducatie Enschede
  • Scholen (70)
  • Culturele instellingen (11 'EM'ers')
  • Projectbureau
  • Stuurgroep
  • FCP
  Stuurgroep: 
  - Scholen (SKOE, Consent, VSO, Attendiz)
  - Culturele instellingen
  - Projectbureau
  - Gemeente Enschede
  - Saxion
  - ArtEZ
  Elke ICC'er is aan een EM'er gekoppeld. Daarmee is er structurele verbinding tussen het onderwijs en het culturele veld.
  De EM'ers komen maandelijks bij elkaar voor een intervisie.

  Slide 12 - Tekstslide

  Nynke Pal
   Iris Binnenmars
   Frederike Windhorst
   Laura Slakhorst
   Loes Schippers
   Marlies van Grootel
   Adri Karsenberg
   Susan Waanders & 
   Lukas Schmidt
   Ben Coelman
   Carlijn de Lange & 
   Monique Wijnker
  EM'ers / Ambassadeurs

  Slide 13 - Tekstslide

  Cultuureducatie Enschede
  Probleemstelling CmK 3 (2021 - 2024):
   
  “Hoe dragen we zoveel mogelijk bij aan de creatieve en culturele vorming van kinderen in Enschede
  op een zodanige wijze dat dit structureel binnen- en buitenschools ingebed wordt?”
   

  Slide 14 - Tekstslide

  Cultuureducatie Enschede
  CmK 1:   2013 - 2016
  • 12 - 28 scholen
  • Ontwikkeling leerlijnen 

  CmK 2:  2017 - 2020
  • 28 - 70 scholen
  • Drie scenario's

  CmK 3: 2021 - 2024
  • 70 scholen
  • BASIS vs PLUS --> maatwerk op basis van vraag onderwijs
  • Koppeling met VO en buitenschoolse kunsteducatie (IKC's)
   
  Scenario 1: Nieuwe leerlijn ontwikkelen + implementeren
  Scenario 2: Bestaande leerlijn implementeren
  Scenario 3: Aanbod afnemen uit Cultuurmenu

  Slide 15 - Tekstslide

  Cultuureducatie Enschede
  BASIS
  • Ontwikkelen van cultuurbeleidsplan
  • Op basis van cultuurbeleidsplan aanbod afnemen uit Cultuurmenu
  • Begeleiding EM'er ( 16 uur)

  PLUS
  • Doorontwikkelen van cultuurbeleidsplan
  • Op basis van cultuurbeleidsplan aanbod afnemen uit Cultuurmenu
  • 'Iets extra's' --> verdieping/verbreding 
  • Begeleiding EM'er (minimaal 16 uur) op basis van inhoud
  • Extra budget op basis van inhoud
  • Draagvlak binnen team

    

   Slide 16 - Tekstslide

   Cultuureducatie Enschede
   PLUS - 'iets extra's
   • Leerlijn implementeren
   • Lessenserie ontwikkeling en implementeren
   • Leren geven van kunstlessen
   • Leren ontwerpen van kunstzinnige activiteit
   • Onderzoek naar vakoverstijgend werken en daarmee experimenteren
   • Samen met BSO buitenschoolse activiteiten opzetten, zoals een 'talentklas'
   • ...      

     Slide 17 - Tekstslide

     Cultuureducatie Enschede
     Budget Cultuurmenu '20/'21
     • Minimaal: €6,18
     • Maximaal: €12,37
     Budget Cultuurmenu '21/'22
     • Minimaal: €6,50
     • Maximaal: €12,50
     - Extra veld in Cultuurmenu om beter vraaggestuurd te werken.
     - Kwaliteitscriteria voor aanbieders. 
     - 1 juni - 1 oktober --> 1 september - 1 november?
      

     Slide 18 - Tekstslide

     Cultuureducatie Enschede
     Evi
     • Landelijk systeem voor monitoring en evaluatie


     • Vragenlijst met 4 onderwerpen
                - Visie
                - Deskundigheid 
                - Programma 
                - Samenwerking
     • Beschrijven, tevredenheid, waarderen van stellingen, verder kijken, 'scenario', opmerkingen
     • Geen waardeoordeel, maar geeft inzicht
     • Persoonlijke inlog aanmaken op www.evi2.nl 
     • Uitnodiging voor inlog ontvangen op algemene mailadres school


        

       Slide 19 - Tekstslide

       Cultuureducatie Enschede
       Wat heb je aan Evi?
       • Zicht en grip op ontwikkeling van cultuuronderwijs;
       • Inzicht in de stappen die je al hebt gezet in kwaliteiten, knelpunten en ontwikkelwensen;
       • Concrete handvatten voor actie;
       • Een gespreksinstrument dat je met het team, culturele instellingen, andere scholen of de inspectie kunt gebruiken.

        Planning Evi:
        • 15 april - 15 juni
        • Invullen met directeur, ICC'er én EM'er (duur +- 1 uur)
        • 'Nagesprek' met EM'er --> BASIS of PLUS? (duur +- 30 min)

         Slide 20 - Tekstslide

         Cultuureducatie Enschede
         • Deskundigheidsbevordering / professionalisering:
                   - ICC-opstartcursus
                   - ICC-opfriscursus
                   - Informatieve themabijeenkomsten
                   - Discipline oriëntaties
                   - 'Red Carpet Event'
                  (- Aanbiedersbijeenkomsten)
         • Magazine 'Binnenstebuiten'
         • Maandelijkse nieuwsbrief
         • Website, socials


         Slide 21 - Tekstslide

         Vragen?

         Slide 22 - Tekstslide

            www.cultuureducatie-enschede.nl    
            emma@cultuureducatie-enschede.nl / 06-86880192
            evelien@cultuurmenu.org / 06-48463895
            communicatie@cultuureducatie-enschede.nl (Koen Waanders)

         Slide 23 - Tekstslide