Het ziet ernaar uit dat je Javascript uit hebt staan.
Mèt Javascript kan je de website optimaal gebruiken.

Hoe zet ik Javascript aan?


Privacy- en cookie statement LessonUp

LessonUp neemt de privacy van al haar gebruikers (leerlingen en docenten) en de bezoekers van haar website (www.lessonup.com) zeer serieus en houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Op deze pagina kunt u lezen op welke wijze LessonUp omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt via haar website en haar applicaties en welke rechten u heeft.

WEBSITE

Bij het bezoek aan de website (www.lessonup.com) worden persoonsgegevens verwerkt door LessonUp. LessonUp is hiervoor de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder licht LessonUp toe welke gegevens LessonUp verwerkt en voor welke doeleinden zij dat doet.

Om uitvoering te kunnen geven aan jouw verzoeken, verwerken wij:

 • wanneer je via het contactformulier op onze website contact met ons zoekt: jouw naam, e-mailadres en eventuele andere (persoons)gegevens die je met ons deelt, waaronder uiteraard jouw opmerking (verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om kennis van jouw opmerking te kunnen nemen, met je in contact te treden en je van het verloop van de behandeling van jouw opmerking op de hoogte te houden.
 • indien jij je opgeeft voor onze nieuwsbrieven: jouw naam en e-mailadres. Dit doen wij om je te informeren over de ontwikkelingen binnen LessonUp en over onze diensten. Als je hier niet langer prijs op stelt, dan kun jij je uitschrijven via een link in de betreffende mailing;
 • indien je LessonUp wil uitproberen: je naam, e-mailadres en wachtwoord. Dit doen wij om je (tijdelijk) toegang te kunnen geven tot onze applicatie(s) en om je te kunnen benaderen met informatie over onze volledige, betaalde diensten. Meer informatie over de gegevens die in dit geval worden verwerkt, lees je onder APPLICATIES, onder 2.

Zonder over de bovenbedoelde gegevens te beschikken, kunnen wij niet aan jouw verzoeken voldoen.

In het kader van ons gerechtvaardigd belang (het kunnen verbeteren van onze website en in het kader van de naleving van wet- en regelgeving) verwerken wij naar aanleiding van klachten of meldingen gegevens over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen. Daarnaast kunnen wij overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, indien LessonUp daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit statement.

APPLICATIES

Bij het gebruik van de applicaties van LessonUp worden persoonsgegevens verwerkt door LessonUp. In de meeste gevallen worden de LessonUp applicaties gebruikt op basis van een overeenkomst tussen een docent en LessonUp of een school en LessonUp. In die situatie is LessonUp verwerker. In sommige gevallen wordt de applicatie echter gebruikt op basis van een proefaccount of een aanschaf door een individu buiten de schoolcontext om. In die situatie is LessonUp verwerkingsverantwoordelijke.

Om u goed te kunnen informeren over de wijze waarop LessonUp persoonsgegevens verwerkt, wordt hieronder onderscheid gemaakt tussen de situaties waarbij 1. LessonUp verwerker is en 2. LessonUp verwerkingsverantwoordelijke is.

 • LessonUp is verwerker

Deze situatie doet zich voor indien er een overeenkomst is gesloten tussen scholen en LessonUp of een individuele docent en LessonUp, op basis waarvan leerlingen en docenten gebruik maken van de LessonUp applicaties.

Privacyconvenant

LessonUp onderschrijft de bepalingen in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen van (o.a.) de VO-Raad en de PO-Raad en heeft zich bij dit Convenant aangesloten (zie http://www.privacyconvenant.nl).

Verwerkersovereenkomst

De scholen zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de verwerking van de persoonsgegevens van hun leerlingen. Dit betekent dat de school te allen tijde de zeggenschap heeft en houdt over de persoonsgegevens die worden verwerkt door LessonUp.

LessonUp heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met de scholen, waarin de rechten en verplichtingen die gelden ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens staan omschreven. Deze verwerkersovereenkomst is gelijk aan het model verwerkersovereenkomst behorende bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy.

Bekijk hier de verwerkersovereenkomst.

Persoonsgegevens

Door LessonUp worden uitsluitend die persoonsgegevens verwerkt die door de (docenten van de) school en/of leerlingen worden verstrekt aan LessonUp en in alle gevallen slechts voor zover de school LessonUp daar opdracht toe gegeven heeft. Op deze verwerkingen zijn de bepalingen van de verwerkersovereenkomst van toepassing.

De leerlinggegevens die door LessonUp onder meer (maar niet uitsluitend) kunnen worden verwerkt zijn: naam, klas, school, leerresultaten, registratie van gemaakte opgave, registratie van de datum waarop een opgave gemaakt is, registratie van de duur die is gebruikt voor het maken van een opgave en berekende gemiddelde scores van opgaven. De volledige opsomming van verwerkte gegevens is terug te vinden in de verwerkersovereenkomst.

In het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen de school en LessonUp, dient LessonUp ook persoonsgegevens van docenten (of van andere contactpersonen van de school) te verwerken. De school heeft een gerechtvaardigd belang bij deze verwerking, omdat dit de school in de gelegenheid stelt ten behoeve van het onderwijs van haar leerlingen gebruik te maken van de software van LessonUp. Van docenten verwerkt LessonUp de volgende persoonsgegevens: naam, school, e-mailadres.

 • LessonUp is verwerkingsverantwoordelijke

Deze situatie doet zich voor indien er een overeenkomst is gesloten tussen de gebruiker (leerling, student, ouder of docent) en LessonUp, bijvoorbeeld indien er een (proef)account wordt afgesloten om gebruik te kunnen maken van de LessonUp applicatie(s).

In het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, verwerkt LessonUp de navolgende persoonsgegevens:

 • naam
 • e-mailadres
 • school
 • groep of klas
 • de door de gebruiker gemaakte opgaven en de resultaten daarvan;
 • registratie van de datum waarop een opgave gemaakt is;
 • registratie van de duur die is gebruikt voor het maken van een opgave;

Zonder deze gegevens is het niet mogelijk de overeenkomst uit te voeren.

LessonUp verwerkt de bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het in behandeling nemen van de aanvraag voor een (proef)account;
 • het verlenen van toegang tot de applicatie(s);
 • het kunnen uitvoeren van de dienst, waaronder de opslag van de resultaten van de gemaakte opgaven;
 • het verstrekken van nadere informatie over de diensten van LessonUp;
 • het beantwoorden van vragen, klachten of het bieden van ondersteuning;
 • de beveiliging, controle, preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik en het voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid in de verwerkte gegevens;
 • de continuïteit en de goede werking van de applicatie(s);
 • om uitvoering te kunnen geven aan wet- of regelgeving.

In het kader van het gerechtvaardigd belang van LessonUp (te weten: de verbetering van haar diensten en de bevordering van het gebruik en het gebruiksgemak daarvan) slaat LessonUp ook gegevens omtrent het gebruik van de applicatie(s) op, om deze te kunnen analyseren en de resultaten daarvan om te kunnen zetten in wijzigingen en aanvullende functionaliteiten.

WEBSITE EN APPLICATIES


Cookies

De website van LessonUp vereist het gebruik van cookies. Het gebruik van cookies is een industriestandaard en de meeste grote websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die naar je browser wordt verstuurd en opgeslagen wordt op de harde schijf van je computer. Cookies worden gebruikt om de gebruikservaringen te vergroten en de door LessonUp aangeboden producten en diensten te verbeteren.

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • bij een bezoek aan onze website de unieke identificatie en statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website, het tijdstip van jouw bezoek, de verwijzende URL, de eventueel door jou gebruikte keywords, het door jou gebruikte besturingssysteem, de door jou gebruikte browser, specificaties over het door jou gebruikte toestel of apparaat, jouw IP-adres en, indien door jou opgegeven, jouw naam en e-mailadres. Deze gegevens helpen ons om de belangstelling voor onze website te kunnen meten en het gebruikersgemak van de website te bevorderen.

Derden

Uw persoonsgegevens worden, afgezien in het kader van het hierboven genoemde doel, niet gedeeld met andere partijen, met uitzondering van de door LessonUp ingeschakelde hostingpartijen en data-analysebedrijven.

De door LessonUp ingeschakelde partijen moeten aan strenge beveiligingseisen voldoen en hebben zich tegenover LessonUp verplicht de gegevens niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden te gebruiken. De persoonsgegevens zijn opgeslagen op een server in Nederland en België.

Voor de lesonderdelen video en interactieve video maakt LessonUp gebruik van YouTube API services. Meer informatie over de manier waarop YouTube omgaat met uw persoonsgegevens is beschikbaar op http://www.google.com/policies/privacy

Bewaartermijnen

LessonUp bewaart de persoonsgegevens die zij via haar website en de applicatie verwerkt, niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit privacy statement beschreven doeleinden. Daarna worden deze verwijderd. Dat zal in ieder geval na 36 maanden zijn, tenzij men zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven. In dat geval zullen uw gegevens voor dat doel langer worden bewaard. De met de bezoeker samenhangende en uit het gebruik van de website voortvloeiende informatie wordt uitsluitend langer bewaard in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de bezoeker te identificeren.

Voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van de applicaties van LessonUp, gelden de in de verwerkingsovereenkomst opgenomen bewaartermijnen.

Beveiliging

LessonUp heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige toegang.

De website is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-bits SSL – te zien aan het slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van LessonUp te waarborgen.

Meer informatie over de door LessonUp getroffen maatregelen zijn terug te vinden in de door de scholen met LessonUp gesloten verwerkersovereenkomst.

Rechten

De AVG verstrekt aan jou, ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens, bepaalde rechten. Het gaat om de volgende rechten:

Inzage

Je hebt het recht op inzage van de gegevens die wij over jou verwerken en daarbij o.a. informatie te ontvangen over de doeleinden waarvoor wij die gegevens verwerken, aan wie de gegevens zijn verstrekt en wat de (verwachte) bewaartermijn is.

Correctie

Indien blijkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens over jou hebben opgeslagen, dan heb je het recht deze gegevens te laten corrigeren.

Verwijdering

Je hebt het recht jouw gegevens door ons te laten verwijderen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij het verzoek tot verwijdering weigeren, bijvoorbeeld wanneer wij de gegevens moeten bewaren in verband met o.a. fiscale verplichtingen.

Beperking

Je hebt het recht de verwerking van jouw gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld in afwachting van de behandeling van een door jou ingesteld bezwaar.

Bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, voor zover dat op jouw specifieke situatie ziet.

Je kunt je eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij LessonUp via onderstaande contactgegevens. LessonUp zal het bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG.

Indien LessonUp jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van een overeenkomst met een school, dan dien je jouw eventuele bezwaren en/of verzoeken rechtstreeks in te dienen bij jouw school.

Protocol melding datalek

LessonUp hanteert een vast protocol voor meldingen van datalekken en/of incidenten, deze is hierte vinden. LessonUp zal altijd de directie van de Onderwijsinstelling informeren, binnen maximaal 24 uur na constatering van datalekken of een beveiligingsincident.

Vragen, klachten en wijziging van dit statement

Indien je nog vragen mocht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of een van de bovengenoemde rechten willen inroepen, dan kun je contact met ons opnemen. Je kunt ons bereiken via:

LessonUp
Saturnusstraat 14
2516 AH Den Haag
Email:privacy@lessonup.com

LessonUp B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64760006

Mocht je van oordeel zijn dat LessonUp onvoldoende zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaat of zich niet houden aan de wet, dan kun je een klacht indienen bij LessonUp of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien wijziging van dit privacy- en cookiestatement nodig mocht zijn, dan vindt je op onze website altijd de meest recente versie. Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 6 juni 2018.