Economie voor vmbo
lessen voor de dagelijkse praktijk

Arbeidsrecht

ARBEIDSRECHT
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Introductie

Na deze les kun je uitleggen wat de Arbowet is en wat de arbeidstijdenwet inhoudt. Je weet wat er in een (collectieve) arbeidsovereenkomst staat en wat er in de arbeidsvoorwaarden wordt afgesproken.

Onderdelen in deze les

ARBEIDSRECHT

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen hoe de overheid de werknemers beschermt en welke zekerheden je als werknemer hebt op gebied van werk en inkomen.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Minimumloon

Het wettelijk vastgestelde loon dat een werkgever ten minste moet betalen aan werknemers vanaf 23 jaar.


Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Bereken het minimum maandloon van een 17-jarige.

Slide 6 - Open vraag

Hoeveel procent is het minimumloon van een 16-jarige?

Slide 7 - Open vraag

Wat doet de overheid voor werkenmers?
Werknemers zijn voor hun baan en inkomen afhankelijk van werkgevers. Om te zorgen dat werknemers goed behandeld worden, beschermt de overheid hen met wetten en regels.

Slide 8 - Tekstslide

Arbowet
De werkgever moet ervoor zorgen dat werknemers hun werk veilig kunnen uitvoeren en hiervan niet ziek worden. 

ARBO: ARBeidsOmstandigheden

Slide 9 - Tekstslide

Arbeidstijdenwet
Wet waarin de regels staan over werktijden en rusttijden:
 • Hoeveel uur je mag werken per dag en hoeveel pauze je dan moet krijgen.
 • Hoeveel nachtdiensten of ploegendiensten je mag draaien.
 • Het verlof voor zorgtaken: zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof.

Er is een speciale arbeidstijdenwet voor jongeren:
 • Schooltijd telt als werktijd.
 • Beperkt aantal uren in de avond en het weekend.
 • Regels veranderen per jaar dat je ouder wordt.

Slide 10 - Tekstslide

Inspectie SZW
Houdt toezicht op de naleving van de Arbowet en Arbeidstijdenwet.

Slide 11 - Tekstslide

Wet gelijke behandeling
Verbiedt het maken van onderscheid op basis van geslacht, ras, leeftijd of afkomst.

Slide 12 - Tekstslide

Een werkgever kan bij een sollicitatie verschillende redenen hebben om iemand niet aan te nemen.

Welke van de volgende redenen is in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling?
A
De sollicitant vraagt een te hoog salaris.
B
De sollicitant is te oud.
C
De sollicitant heeft de verkeerde opleiding.
D
De sollicitant heeft te weinig ervaring.

Slide 13 - Quizvraag

Arbeidsdeelname (arbeidsparticipatie)

Het percentage van de bevolking dat tot de beroepsbevolking behoort.

De overheid verwacht een tekort aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt en wil dat een groter deel van de bevolking gaat werken.

Slide 14 - Tekstslide

Welke conclusie kun je trekken uit de grafiek?
A
De arbeidsparticipatie van mannen is gestegen.
B
De arbeidsparticipatie van vrouwen is lager dan die van mannen.
C
Mannen werken vaker in deeltijd dan vrouwen.
D
Vrouwen werken vaker in deeltijd dan mannen.

Slide 15 - Quizvraag

Verlies van inkomen
Tegen verlies van inkomen wordt je ook beschermd als werknemer, door sociale verzekeringen. Als je in loondienst werkt, of hebt gewerkt, val je onder de werknemersverzekeringen. De premies hiervoor worden grotendeels betaald door je werkgever.

Slide 16 - Tekstslide

Werknemersverzekeringen
WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen): biedt een uitkering aan arbeidsongeschikte werknemers.

  WW (werkloosheidswet): regelt een uitkering voor werknemrs die buiten hun schuld werkloos geworden zijn.

  Slide 17 - Tekstslide

  Wat heb je geleerd?

  Slide 18 - Tekstslide

  Wat is de afkorting van de Arbeidsomstandighedenwet?
  A
  AOW
  B
  ABW
  C
  Arbowet
  D
  AWBZ

  Slide 19 - Quizvraag

  In welke wet staan regels over werktijden?
  A
  Algemene Ouderdomswet
  B
  Arbeidstijdenwet
  C
  Arbeidsomstandighedenwet
  D
  Wet Minimumjeugdloon

  Slide 20 - Quizvraag

  Wat staat er in de wet gelijke behandeling?

  Slide 21 - Open vraag

  Arbeidsparticipatie is het percentage van de bevolking dat tot de werkende beroepsbevolking hoort.
  A
  juist
  B
  onjuist

  Slide 22 - Quizvraag

  Welke werknmersverzekering biedt een uitkering aan arbeidsongeschikte werknemers?
  A
  WIA
  B
  WW

  Slide 23 - Quizvraag

  Als de vraag naar een bepaald beroep hoog is, is het loon vaak ...
  A
  gelijk aan andere beroepen
  B
  hoog
  C
  laag

  Slide 24 - Quizvraag

  extra uitleg

  Slide 25 - Tekstslide

  Slide 26 - Video

  Slide 27 - Video

  Slide 28 - Video