Geschiedenisleraar.nl
Dé link tussen verleden en heden

Toets De Koude Oorlog: Nederland en de wereld (gesloten vragen)

Burgers en stoommachines

De opkomst van de machines
De Koude Oorlog: Nederland en de wereld 
Toets 
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenistoetsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Burgers en stoommachines

De opkomst van de machines
De Koude Oorlog: Nederland en de wereld 
Toets 

Slide 1 - Tekstslide

➤Welke drie kenmerken horen bij de Sovjet-Unie? 
Sleep ze naar de afbeelding.

Democratie
Westen
Oosten
Dictatuur
Vrijheid
Gelijkheid

Slide 2 - Sleepvraag

➤Sleep de 4 gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later
Nederland krijgt hulp van het Marshallplan
De DDR en de BRD worden opgericht als aparte landen
De wederopbouw begint in Nederland
Het Warschaupact wordt opgericht

Slide 3 - Sleepvraag

➤Welke drie redenen had Nederland om zich aan te sluiten bij het Westblok?
Nederland was in de Tweede Wereldoorlog bevrijd door Amerika
Nederland was bang voor de toenemende macht van de Sovjet-Unie
Bij het Westblok hoorden alle winnaars van de Tweede Wereldoorlog
Nederland had economische hulp gekregen van het Marshallplan
Nederland sloot zich aan bij het Westblok omdat alleen het Westen atoomwapens hadden

Slide 4 - Sleepvraag

➤Met het Marshallplan kregen Europese landen hulp van Amerika. 
Welke middelen kregen ze bij de hulp voor de wederopbouw? 
Sleep ze naar de afbeelding.
Levensmiddelen
Geld
Arbeidskrachten
Leger
Politieke adviseurs
Grondstoffen

Slide 5 - Sleepvraag

➤Sleep de 4 gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later
Nederland verdient veel geld met de verkoop van gas
Nederland verandert in een verzorgingsstaat
Het is de tijd van de wederopbouw
De economie groeit door de lage lonen en het Marshallplan

Slide 6 - Sleepvraag

➤Sleep de 4 gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later
Gorbatsjov voert veranderingen voor de Sovjet-Unie in
Duitsland wordt weer één land
Gorbatsjov trekt zijn leger terug uit Oost-Europese landen
De val van de Berlijnse Muur

Slide 7 - Sleepvraag

➤Welke drie veranderingen voerde Gorbatsjov door in de Sovjet Unie?
Sleep ze naar de afbeelding.
Er kwam meer vrijheid van meningsuiting
Er kwamen meer soldaten in het Sovjet-leger
Er kwam meer kritiek op de regering
Er kwam een vrijere economie
Er kwam toenadering tot het westen
De dictatuur werd afgeschaft
Er kwamen hogere prijzen van producten

Slide 8 - Sleepvraag

➤Sleep de 4 gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later
Steeds meer mensen hebben een radio
Steeds meer mensen hebben internet
Steeds meer mensen hebben een televisie
Mensen zijn voor het nieuws afhankelijk van kranten

Slide 9 - Sleepvraag

➤In welke volgorde kwamen onderstaande groepen naar Nederland toe. Zet ze in de juiste volgorde, van vroeger naar later
Turken en Marokkanen
Molukkers
Spanjaarden en Italianen
Surinamers

Slide 10 - Sleepvraag


➤In november 1945 werd in Rotterdam een lichtreclame onthuld met de tekst: ‘Aan de slag, Rotterdammers weten van aanpakken’

Welk begrip past het beste bij de afbeelding?
Gebruik de bron
A
Wederopbouw
B
Marshallplan
C
Koude Oorlog
D
Verzorgingsstaat

Slide 11 - Quizvraag


➤Na de oorlog moesten Nederlanders hard werken. De overheid hield de lonen laag. Waarom deden ze dat?
A
Om te bezuinigen, zodat alles weer opgebouwd kon worden
B
Om mensen aan te moedigen zuinig te leven in moeilijke tijden
C
Om de prijzen van producten laag te houden
D
De overheid hield de lonen helemaal niet laag

Slide 12 - Quizvraag


➤Een Sovjet-soldaat en een Amerikaanse soldaat schudden elkaar vriendschappelijk de hand.

Uit welke tijd komt deze foto?
Gebruik de bron
A
Van voor 1940
B
1940-1945
C
1946-1991
D
Van na 1991

Slide 13 - Quizvraag


➤Een tekening over het Marshallplan.

Welke zin is juist.
Gebruik de bron
A
De tekenaar heeft kritiek op het Marshallplan. Op de tekening is de man met de hoge hoed een Amerikaan en de andere man een Rus
B
De tekenaar heeft kritiek op het Marshallplan. Op de tekening is de man met de hoge hoed een Amerikaan en de andere man een Nederlander
C
De tekenaar is positief over het Marshallplan. Op de tekening is de man met de hoge hoed een Amerikaan en de andere man een Rus
D
De tekenaar is positief over het Marshallplan. Op de tekening is de man met de hoge hoed een Amerikaan en de andere man een Nederlander

Slide 14 - Quizvraag


➤Kies het juiste bijschrift bij deze afbeelding.
Gebruik de bron
A
1930-1940: veel werkloze buitenlanders gingen in het rijke Nederland werken vanwege een economische crisis in hun eigen land.
B
1960-1970: er was toen zóveel werk in Nederland dat gastarbeiders naar Nederland werden gehaald.
C
1980-1990: veel Oost-Europeanen vluchtten naar Nederland vanwege de communistische onderdrukking in hun eigen land.

Slide 15 - Quizvraag


➤Toespraak van Churchill, de premier van Engeland in 1946: "Van de Oostzee tot aan de Adriatische Zee is een IJzeren Gordijn neergelaten, dwars door Europa. Achter dat gordijn liggen beroemde hoofdsteden en wonen bekende volken die nu overheerst worden door Moskou."

Welke zin over de toespraak van Churchill is niet juist?
A
De grens tussen het Oosten en het Westen van Europa noemde hij het IJzeren Gordijn
B
Churchill is bang voor de macht van de Sovjet-Unie in Europa
C
Hij heeft kritiek op zijn oude bondgenoot uit de Tweede Wereldoorlog
D
Hij heeft kritiek op de bekende volken uit Europa

Slide 16 - Quizvraag


➤Hieronder staan enkele titels van hoofdstukken uit een boek over Nederland in de twintigste eeuw:
Hoofdstuk 1: 1900-1920
Hoofdstuk 2: 1920-1940
Hoofdstuk 3: 1940-1960
Hoofdstuk 4: 1960-1980
Hoofdstuk 5: 1980-2000
Bij welk hoofdstuk hoort de Eerste Feministische Golf en bij welk hoofdstuk de Tweede Feministische Golf?
A
Eerste Feministische Golf: hoofdstuk 1 Tweede Feministische Golf: hoofdstuk 3
B
Eerste Feministische Golf: hoofdstuk 2 Tweede Feministische Golf: hoofdstuk 4
C
Eerste Feministische Golf: hoofdstuk 1 Tweede Feministische Golf: hoofdstuk 4
D
Eerste Feministische Golf: hoofdstuk 2 Tweede Feministische Golf: hoofdstuk 5

Slide 17 - Quizvraag


➤Twee stellingen:

I. Jongeren gingen vanaf de jaren '60 steeds minder vaak naar de kerk
II. Door de welvaart in de jaren '60 kwamen er steeds meer auto's in Nederland
A
Alleen stelling I. is waar
B
Alleen stelling II. is waar
C
Stelling I. en II. zijn beiden waar
D
Stelling I. en II. zijn beiden niet waar

Slide 18 - Quizvraag


Gebruik de bron
➤Danke, Gorbi! In het Nederlands: "Bedankt, Gorbi!" De tekst is geschreven op een overblijfsel van de Berlijnse Muur.

Wat is de juiste zin?
A
Gorbatsjov wordt bedankt omdat hij de mensen in het oosten meer vrijheid heeft gegeven
B
Gorbatsjov wordt bedankt omdat hij de mensen in het oosten een betere economie heeft gegeven
C
Gorbatsjov wordt bedankt omdat hij de mensen in het oosten een sterker leger heeft gegeven
D
Gorbatsjov wordt juist niet bedankt: het is sarcastisch bedoeld

Slide 19 - Quizvraag


➤Een spotprent uit de jaren '70: de mannen met de hoeden zijn mensen uit politieke partijen. Zij zeggen tegen de vrouw: "Wij weten precies wat goed voor je is". Boven de vrouw staan een aantal eisen: abortus moet legaal worden, vergoed worden en de vrouw mag zelf beslissen over abortus.
Gebruik de bron
A
De tekenaar heeft kritiek op feministen en is tegen de legalisering van abortus
B
De tekenaar heeft kritiek op feministen en is voor de legalisering van abortus
C
De tekenaar heeft kritiek op de politici en is tegen legalisering van abortus
D
De tekenaar heeft kritiek op de politici en is voor de legalisering van abortus

Slide 20 - Quizvraag

Welke verandering ontstaat in de jaren '90?
➤Een spotprent uit de jaren '70: de mannen met de hoeden zijn mensen uit politieke partijen. Zij zeggen tegen de vrouw: "Wij weten precies wat goed voor je is". Boven de vrouw staan een aantal eisen: abortus moet legaal worden, vergoed worden en de vrouw mag zelf beslissen over abortus.
A
Er komt een discussie over gastarbeiders
B
Er komt een strenger toelatingsbeleid voor asielzoekers
C
Inburgeringscursussen worden afgeschaft
D
Bijna alle politici zien de islam als een groot probleem

Slide 21 - Quizvraag


➤Wat is geen gevolg van de toegenomen welvaart in Nederland vanaf de jaren '60?
A
Steeds meer Nederlanders gingen met de auto naar het werk
B
Er was volop werk te vinden in Nederland
C
De regering hield de lonen laag
D
Mensen kregen meer vrije tijd

Slide 22 - Quizvraag


➤Al sinds de zeventiende eeuw komen mensen vanuit het buitenland in Nederland wonen. Welke twee soorten mensen kwamen in de zeventiende eeuw naar Nederland?
A
Franse protestanten en joden
B
Franse katholieken en moslims
C
Franse protestanten en moslims
D
Joden en moslims

Slide 23 - Quizvraag


➤Een spotprent over de Koude Oorlog.

Welk antwoord past het beste bij de bron?
Gebruik de bron
A
Wapenwedloop
B
Sovjet-Unie
C
Verenigde Staten
D
Berlijn

Slide 24 - Quizvraag


➤Drie onderwerpen:
a echtscheidingen
b emigratie
c geboortecijfer

Welke grafiek past bij welk onderwerp? Let op! Er blijft één onderwerp over. 

Gebruik de bron
A
Bij grafiek 1 past onderwerp a Bij grafiek 2 past onderwerp b
B
Bij grafiek 1 past onderwerp b Bij grafiek 2 past onderwerp c
C
Bij grafiek 1 past onderwerp a Bij grafiek 2 past onderwerp c
D
Bij grafiek 1 past onderwerp c Bij grafiek 2 past onderwerp b

Slide 25 - Quizvraag


Gebruik de bron
➤Welke jeugdcultuur past bij de foto?
A
Nozem
B
Hippie
C
Punker
D
Gabber

Slide 26 - Quizvraag


➤Wat is geen oorzaak voor het ontstaan van jeugdculturen?
A
Jongeren kregen meer geld
B
Jongeren kregen meer vrije tijd
C
Jongeren kregen een betere opleiding
D
Jongeren betaalden nu mee aan het huishouden

Slide 27 - Quizvraag


➤Wat wilden de vrouwen van de Tweede Feministische Golf bereiken?
A
Algemeen kiesrecht
B
Gelijke kansen in het onderwijs
C
Een hoger salaris dan mannen
D
De eerste vrouwelijke Minister-President

Slide 28 - Quizvraag


➤Op welke manier probeerde de Nederlandse overheid ervoor te zorgen dat minder asielzoekers in Nederland werden toegelaten?
A
Immigranten mogen alleen blijven als er werk voor ze is
B
Moslims worden niet meer toegelaten
C
Immigranten moeten cursussen volgen en de taal leren
D
De grenzen zijn dicht: er mag niemand meer in

Slide 29 - Quizvraag


Gebruik de bron
➤Dit hotel in Deventer werd gebruikt als woongelegenheid voor gastarbeiders

Over welke tijd gaat deze bron?
A
De tijd van de wederopbouw
B
De jaren '60: er is toegenomen welvaart
C
De jaren '70: de economie wordt minder in Nederland
D
De jaren '80: Er komen mensen uit oude kolonies naar Nederland

Slide 30 - Quizvraag


➤In de jaren '80 was er veel werkloosheid in Nederland. Wat is daarvan geen oorzaak?
A
Automatisering
B
Mechanisatie
C
Het verhuizen van fabrieken naar landen met lage lonen
D
Het ontstaan van een kenniseconomie

Slide 31 - Quizvraag


➤Wanneer kwamen er vooral gastarbeiders naar Nederland?
A
In de jaren '50
B
In de jaren '60
C
In de jaren '70
D
In de jaren '80

Slide 32 - Quizvraag


➤Welke omschrijving past het beste bij het begrip 'globalisering'?
A
De wereld wordt steeds groter door de afstand tussen landen
B
Door handel en moderne communicatiemiddelen hebben landen steeds meer met elkaar te maken en nemen ze ideeën van elkaar over
C
Door klimaatverandering warmt de aarde op: landen zoeken samen een oplossing
D
Door politieke samenwerking na het einde van de koude oorlog, gaan landen steeds beter met elkaar om

Slide 33 - Quizvraag


➤Hieronder staan twee stellingen:

1. De komst van het internet heeft alleen maar voordelen gehad voor de samenleving
2. Het internet is makkelijk te controleren door de regeringen
A
Alleen stelling 1. is juist
B
Alleen stelling 2. is juist
C
Stelling 1. en 2. zijn beide juist
D
Stelling 1. en 2. zijn beide niet juist

Slide 34 - Quizvraag


➤Twee stellingen:

1. De rol en de indeling van het gezin is in Nederland in de afgelopen 60 jaar veranderd
2. Individualisering vindt alleen plaats bij mensen die niet naar de kerk gaan
A
Alleen stelling 1. is juist
B
Alleen stelling 2. is juist
C
Stelling 1. en 2. zijn beide juist
D
Stelling 1. en 2. zijn beide niet juist

Slide 35 - Quizvraag


➤Welke zin is waar?
A
Tegenwoordig leven bijna alle gezinnen met een vaste taakverdeling: mannen werken en vrouwen doen het huishouden.
B
Individualisering heeft invloed gehad op hoe gezinnen er tegenwoordig uit zien
C
Er waren veel gezinnen met twee ouders van hetzelfde geslacht in de jaren '50
D
Door individualisering kiezen tegenwoordig steeds meer mensen ervoor om een gezin te stichten

Slide 36 - Quizvraag