Nationaal Archief
Hét kanaal voor bronmateriaal

De Nederlandse Opstand, 1566-1568

De Nederlandse Opstand, 1566-1568
Archiefkast
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisNationaal Archief+2Middelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4-6

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Introductie

Met behulp van originele bronnen leren de leerlingen over het Smeekschrift der Edelen, de Beeldenstorm en de Bloedraad (Raad van Beroerten). Daarbij wordt ingegaan op hun relatie tot elkaar en hun bijdrage aan het uitbreken van de Nederlandse Opstand. Leerlingen nemen meerdere perspectieven in en houden rekening met de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de bronnen.

Instructies

Archiefkast
Archiefkasten zijn (veelal) lange, inhoudelijke lessen met veel bronmateriaal. Deze lessen bevatten alle noodzakelijke informatie uit de lesmethode en actieve, verwerkende werkvormen. Bij archiefkasten ligt de nadruk op kennisontwikkeling met enige vaardigheidsontwikkeling.

Instructie
Deze les bevat basiskennis de aanloop naar en het begin van de Nederlandse Opstand (Tachtigjarige Oorlog) van 1566 tot 1568. De leerlingen zijn voor deze les al bekend met de Reformatie, de Habsburgse centralisatiepolitiek en de kettervervolgingen. Daarnaast hebben leerlingen al enige ervaring met het beoordelen van de betrouwbaar- en bruikbaarheid van bronnen en begrippen als oorzaak en gevolg.

Deze les wordt klassikaal gegeven en de leerlingen kunnen met hun device actief meedoen. De les bevat interactieve elementen (open vraag, quiz). Zo gewenst kunnen de vragen ook klassikaal zonder devices behandeld worden. Het is sterk aangeraden om de docentenhandleiding door te nemen, voordat de les wordt gebruikt. De transcriptie van een aantal bronnen is in de bijlage opgenomen.

Instructies

Werkbladen

Onderdelen in deze les

De Nederlandse Opstand, 1566-1568
Archiefkast

Slide 1 - Tekstslide

Archiefkast:
Archiefkasten zijn (veelal) lange, inhoudelijke lessen met veel bronmateriaal. Deze lessen bevatten alle noodzakelijke informatie uit de lesmethode en actieve, verwerkende werkvormen. Bij archiefkasten ligt de nadruk op kennisontwikkeling met enige vaardigheidsontwikkeling.

Achtergrond:

Brief van Willem van Oranje aan de rentmeester van Zeeland over de Beeldenstorm en de te nemen maatregelen (24 augustus 1566). Bronnenbox, Nationaal Archief.

Afbeelding:
Afbeelding van een Geus en een geuzenpenning (ongedateerd). Bronnenbox, Nationaal Archief.
Detail bekijken
Vraag/discussie
Extra informatie
Afbeelding vergroten
Klik op afbeelding
Klik op hotspot
Notities
Klik op hotspot
Klik op hotspot

Slide 2 - Tekstslide

Doel van deze slide:
Uitleg van de interactieve elementen.

Zie ook de docentenhandleiding voor uitleg en achtergrondinformatie.
Tijdvak

Slide 3 - Tekstslide

Tijdvak:
Tijd van Ontdekkers en Hervormers.

Kenmerkende aspecten:
- De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had.
- Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat.
Je kan beschrijven hoe de kettervervolging en de Bloedraad bijdroegen aan het uitbreken van de Nederlandse Opstand.
Leerdoelen
Je kan het verband tussen het Smeekschrift, de Beeldenstorm en de Bloedraad uitleggen.

Slide 4 - Tekstslide

Voorkennis:
Deze les vereist voorkennis van de Reformatie, de Habsburgse centralisatiepolitiek tegenover het Nederlandse particularisme (wordt niet uitgebreid op ingegaan) en het begin van de kettervervolging.
Wat weet je al?
Koning Filips II
Kettervervolging
Landvoogdes Margaretha van Parma

Slide 5 - Tekstslide

Doel van de slide:
Testen en activeren van de voorkennis van de aanloop naar de Opstand.

Enkele relevante kernbegrippen:
Keizer Karel V
Koning Filips II
Landvoogdes Margaretha van Parma
Kettervervolging
Centralisatie
Particularisme
De drie Collaterale Raden
Geheime Raad
Raad van Staten
Raad van Financiën
Bloedplakkaten

Afbeeldingen (l-r):
Pentekening van koning Philips II (eind 16e eeuw). Bronnenbox, Nationaal Archief.
Marteldood van Jan de Bakker, 1525, Frederik Böger (1854-1856). Rijksmuseum.
Portret van Margaretha van Parma, Frans Hogenberg (1567 - 1590). Rijksmuseum.
Smeekschrift der Edelen
Grote onvrede onder de Nederlandse edelen:
 • tegen de hardhandige kettervervolging.
 • tegen de centralisatiepolitiek.
1566
200 edelen verenigen zich in een verbond:
 • protestanten en katholieken.
 • voornamelijk lage edelen zonder hoge ambtsposten.
Het verbond biedt Margaretha het Smeekschrift der Edelen aan:
 • een oproep aan de landvoogdes.
Feit of fictie?
De edelen noemden zichzelf Geuzen (van gueux, Frans voor bedelaars). Zo zou een adviseur van Margaretha hen namelijk spottend genoemd hebben. Hier is echter geen bewijs voor. Later wordt de naam Geuzen voor alle opstandelingen gebruikt.

Slide 6 - Tekstslide

Doel van de slide:
Historische context bij het Smeekschrift der Edelen.

De belangrijkste Nederlandse edelen, zoals Willem van Oranje en de graven van Horne en Egmont, waren geen onderdeel van het verbond maar hielden er wel nauw contact mee.

Afbeelding:
Afbeelding van een Geus en een geuzenpenning (ongedateerd). Bronnenbox, Nationaal Archief.
Enkele maanden na het eerste Smeekschrift, schrijven de edelen een tweede Smeekschrift. Hierin reageren zij op recente gebeurtenissen en herhalen zij hun oproep.
Eerste Smeekschrift
Het Smeekschrift was in het Frans geschreven, de diplomatieke voertaal van de vroegmoderne tijd.
Margaretha schreef haar antwoord aan de edelen direct in de kantlijn van het Smeekschrift.
Smeekschrift der Edelen
Tweede Smeekschrift

Slide 7 - Tekstslide

Doel van de slide:
Introductie van het Smeekschrift der Edelen. Op de volgende pagina staat een hertaling van de tekst.

In totaal overhandigen de edelen drie smeekschriften (1566, 1566 en 1567). Het tweede en derde schrift bouwen voort op het eerste en reageren op recente gebeurtenissen.

Afbeeldingen (l-r):
Eerste pagina van het Eerste Smeekschrift met antwoord van Margaretha (1566).
Tweede pagina van het Tweede Smeekschrift met antwoord van Margaretha (kopie, 1566). Bronnenbox, Nationaal Archief.
Ten tweede herbevestigen wij onze verklaring dat wij bereid zijn te sterven in dienst van zijne Majesteit en voor de voeten van zijne Hoogheid. Wij willen hier namelijk altijd aan vasthouden en zijn nooit een andere mening toegedaan.
[Uitgebreide beschrijving van de ellende en onrechtvaardigheid die volgens de edelen door de godsdienstplakkaten is veroorzaakt.]

Daarom willen wij uwe Hoogheid met dit verzoek vragen om zo snel mogelijk, want daar is goede reden voor, een bekwaam persoon naar zijne Koninklijke Majesteit te sturen om hem over deze situatie in te lichten en hem uit onze naam met alle nederigheid te vragen om er een definitieve oplossing voor te vinden.

Als een oplossing niet mogelijk is zolang de strikte plakkaten, die deze ellende hebben veroorzaakt, onverminderd in effect blijven, [vragen wij] dat zijne Koninklijke Majesteit de plakkaten afschaft. Het zal namelijk blijken dat dit nodig is om het verval en het verlies van de Nederlandse gewesten te voorkomen en dat dit redelijk en rechtvaardig is.
Welke argumenten dragen de edelen aan voor hun verzoek?
Uwe Hoogheid = Landvoogdes
Zijne Koninklijke Majesteit = Filips II
Welk doel hadden de edelen met hun smeekschrift?
Wat zeggen deze bronnen over de loyaliteit van de edelen aan Filips II?
Hoe bruikbaar zijn deze bronnen om de loyaliteit van de edelen te achterhalen?
Smeekschrift der Edelen
Eerste Smeekschrift
Tweede Smeekschrift
Zijne Majesteit = Filips II
Zijne Hoogheid = Filips II
Hertaling
Hertaling

Slide 8 - Tekstslide

Doel van de slide:
Leerlingen analyseren primaire bronnen en denken na over hun bruikbaarheid.

De edelen vragen via Margaretha aan Filips II of hij de plakkaten (en daarmee de kettervervolging) kan matigen of opheffen.

Verder in het Smeekschrift vragen de edelen Margaretha om de uitvoering van de plakkaten te stoppen in afwachting van de reactie van Filips II.

Volgens de edelen zullen de plakkaten tot de ondergang van de Nederlanden leiden (door oproer en opstanden). Deze waarschuwing kan als een dreigement worden gezien. Daarnaast zou het opheffen van de ellendige plakkaten redelijk en rechtvaardig zijn.

De edelen stellen zich zeer loyaal op.

De edelen hadden er politieke baat bij om zich zo loyaal mogelijk op te stellen, dus deze bronnen zijn slechts beperkt bruikbaar om hun loyaliteit te bepalen.

Transcripties van de smeekschriften staan in de bijlage.
De edelen vragen Margaretha om de kettervervolging te matigen en een vertegenwoordiger naar de koning te sturen.
 • Zij hopen de koning te overtuigen om de plakkaten in te trekken.
 • Zij keren zich tegen de kettervervolging, maar niet tegen de koning.
1566
Margaretha stuurt het Smeekschrift door naar Filips II en maakt een einde aan de kettervervolging. 
 • Protestanten kunnen nu openlijk bijeen komen.
 • Filips II weigert uiteindelijk om de plakkaten in te trekken.
Smeekschrift der Edelen

Slide 9 - Tekstslide

Doel van de slide:
Bestuderen inhoud en gevolg van het Smeekschrift.

Afbeelding:
Het aanbieden van het Smeekschrift aan de hertogin van Parma, 1566, anoniem (1784-1799). Rijksmuseum.
De Beeldenstorm
Protestanten komen bijeen voor religieuze diensten, maar ze hebben nog geen eigen kerken. Daarom houden ze hagenpreken in de open lucht.
1566
Na jaren van onderdrukking heerst er grote woede onder de protestanten. In Steenvoorde (Vlaanderen) vernielen protestanten na een hagenpreek de beelden van het lokale klooster -> de Beeldenstorm.
De Beeldenstorm breidt zich snel uit. In stad na stad worden
katholieke beelden, boeken en andere objecten verwoest.

Slide 10 - Tekstslide

Doel van de slide:
Uitleg van de Beeldenstorm als onbedoeld gevolg van het Smeekschrift.

Religieuze motieven waren niet de enige oorzaak van de Beeldenstorm. Door de slechte economische omstandigheden rondom 1566 was ook de grote welvaart van de katholieke kerk een doorn in het oog van vele opstandelingen.

Afbeelding:
De Beeldenstorm, Jacobus Buys (1784-1786). Rijksmuseum.
Beeldenstorm van 1566, Stuntelaar (2008). Wikimedia.

Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Stelling: Margaretha van Parma had het Smeekschrift moeten negeren.
Eens of oneens? Beargumenteer!

Slide 11 - Open vraag

Doel van de slide:
Leerlingen passen hun nieuwe kennis toe.

Leerlingen moeten hun kennis van de historische context toepassen om deze vraag te beantwoorden. De juiste toepassing van hun kennis is daarbij belangrijker dan het antwoord. Daarnaast kan deze vraag vanuit verschillende perspectieven benaderd worden.

Leerlingen kunnen deze vraag ook in groepjes bespreken en hun antwoorden klassikaal delen.
Brief van Willem van Oranje
Gericht aan zijn rentmeester in Zeeland twee weken na het begin van de Beeldenstorm.
De Beeldenstorm

Slide 12 - Tekstslide

Doel van de slide:
Leerlingen bestuderen de reactie van Willem van Oranje op de Beeldenstorm. Op de volgende pagina staan een transcriptie en hertaling.

Een rentmeester beheert een locatie in afwezigheid van de eigenaar.

Afbeelding:
Brief van Willem van Oranje aan de rentmeester van Zeeland over de Beeldenstorm en de te nemen maatregelen (24 augustus 1566). Bronnenbox.
daarom roepen wij hen (de lokale bestuurders) op om op hun hoede te zijn en zo'n goede wacht en orde te houden dat zo'n grove belediging en verstoring niet plaats zal vinden in hun kerken, kloosters en andere heilige plaatsen.
Wij houden ghy wel zult hebben verstaen hoe dat dese dagen ende nachten geleden die sectarissen […] hebben inde stadt van Antwerpen berooft ende gepilleert alle die kercken cleyne ende groote, theylich sacrament, altaren, beelden scilderyen ende ander, ornamenten der kercken neder geworpen, gebroken ende ter scande gemaect, tonsen grooten Leetwesen alles In derisie versmadenisse ende groote scandalizatie van onsen heyligen Christen geloove, dienste van god almachtich ende die van onsen heer den Coninck
Wij gaan er vanuit dat je wel gehoord zal hebben hoe de afgelopen dagen en nachten de opstandelingen in Antwerpen alle kerken, klein en groot, beroofd en geplunderd hebben. Ze hebben het  heilig sacrament, altaren, schilderijen en andere ornamenten van de kerken neergegooid, gebroken en tot schande gemaakt. Tot onze grote afschuw hebben ze dit alles gedaan ter bespotting, minachting en grove belediging van ons heilige Christelijke geloof en onze onderwerping aan God en onze heer de koning.
Wat zegt Willem van Oranje over de Beeldenstorm?
Is deze bron bruikbaar om de mening van Willem van Oranje over de Beeldenstorm te bestuderen?
Als edelman verwijst Willem van Oranje naar zichzelf als "wij".
Is deze bron bruikbaar om de motivatie van de beeldenstormers te bestuderen?
welcken wij deshalven [...] scryven op haer hoede te zyne ende soe goeden wachte ende ordre te houden dat zoe grooten scandalizatie ende inconvenient niet en gesciede In henlieden kercken cloosteren ende heylige plaetsen
De Beeldenstorm
Transcriptie
Hertaling

Slide 13 - Tekstslide

Doel van de slide:
Leerlingen bestuderen de reactie van Willem van Oranje op de Beeldenstorm.

Een rentmeester beheert een locatie in afwezigheid van de eigenaar.

Willem van Oranje verafschuwt de Beeldenstorm en draagt zijn rentmeester in Zeeland op om te voorkomen dat er daar ook ongeregeldheden uitbreken.

Dit is een persoonlijke brief waarin Willem van Oranje een opdracht geeft aan zijn beheerder. Dit maakt de bron betrouwbaar en bruikbaar.

Deze bron is beperkt bruikbaar om de motieven van de beeldenstormers te bepalen. Het is geen primaire bron voor hun motieven en Willem van Oranje is niet neutraal.

De transcriptie van de brief staat in de bijlage.
De Bloedraad
Filips II stuurt de hertog van Alva met een leger naar de Nederlanden om:
 • de kettervervolging voort te zetten.
 • de opstandelingen met alle nodige middelen te bestrijden.
1567
Alva richt de Raad van Beroerten op (de "Bloedraad"):
 • vervolging van de beeldenstormers.
 • duizenden verbannen/geëxecuteerd, inname van goederen.
Margaretha vertrekt in afschuw. Alva wordt de nieuwe landvoogd.
Filips II stelt Alva aan als landvoogd
"hiermee willen wij u verzoeken en bevelen om hem (Alva) in onze naam alle onderdanigheid te bewijzen, zoals aan een gouverneur en kapitein-generaal toebehoort"

Slide 14 - Tekstslide

Doel van de slide:
Leerlingen leren over de komst van Alva en de oprichting van de Bloedraad.

De Raad van Beroerten (onlusten) was een uiting van zowel de kettervervolging als de centralisatie. De lokale rechtspraak werd opzij gezet en privileges werden genegeerd.

In 1569 voerde Alva de Tiende Penning in. Deze belasting veroorzaakte veel woede en opstand. Dit wordt niet in deze les behandeld, maar is wel een belangrijke gebeurtenis.

Afbeelding:
Brief van koning Filips aan de Staten van Gelderland over het gouverneurschap van Alva (1567). Bronnenbox, Nationaal Archief.
De Tachtigjarige Oorlog begint. Willem van Oranje start een militaire campagne. Bij Heiligerlee wordt de eerste overwinning behaald, maar grote successen blijven uit.
Veel edelen vluchten voor de komst van Alva:
 • Willem van Oranje vlucht naar zijn landgoed in Duitsland.
 • De graven van Egmont en Horne (leden van de Raad van State) blijven.
1567
Egmont en Horne zijn katholiek en trouw aan Filips II maar tegen de kettervervolging. Alva laat hen executeren voor hoogverraad. De onrust onder het volk groeit.
1568
De Bloedraad

Slide 15 - Tekstslide

Doel van de slide:
Leerlingen leren over de executie van Egmont en Horne en het begin van de gewapende opstand.

Egmont en Horne waren ridders in de Orde van het Gulden Vlies met een eigen rechtsorde. Alva negeerde dit privilege en liet hen door de Bloedbank veroordelen. De wettelijke moord op twee van de belangrijkste lokale edelen zorgde voor een golf van protest en droeg bij aan het uitbreken van de gewapende opstand.

9 september 1567: arrestatie Egmont en Horne.
December 1567: Egmont en Horne beschuldigd van hoogverraad.
23 mei 1568: Slag bij Heiligerlee.
5 juni 1568: executie Egmont en Horne.
21 juli 1568: slag bij Jemmingen (grote nederlaag Oranje).
20 oktober 1568: slag bij Geldenaken (nederlaag Oranje, einde eerste invasie).

Afbeeldingen (l-r):
Willem van Oranje, Adriaen Thomasz. Key (1579). Wikimedia.
Hertog van Alva, Anthonis Mor (1549). Wikimedia.
Egmont en Horne, Geïllustreerde geschiedenis van België (1885). Wikimedia.

Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Stelling: De acties van Alva hebben averechts gewerkt.
Verdedig de stelling!

Slide 16 - Open vraag

Doel van de slide:
Leerlingen passen hun nieuwe kennis toe.

Leerlingen moeten hun kennis over de doelen van Alva en de gevolgen van zijn acties toepassen om deze vraag te beantwoorden.

Alva was naar de Nederlanden gestuurd om de opstand de kop in te drukken, maar zijn acties veroorzaken grotere weerstand tegen het Spaanse gezag en het begin van een gewapende opstand.

Leerlingen kunnen deze vraag ook in groepjes bespreken en hun antwoorden klassikaal delen.

timer
0:45
Welke uitspraak is juist?
A
De Beeldenstorm was een onbedoeld gevolg van het Smeekschrift.
B
De Beeldenstorm was het gevolg van de komst van Alva.
C
De Bloedraad was een direct gevolg van het Smeekschrift.
D
De komst van Alva was de aanleiding voor het Smeekschrift.

Slide 17 - Quizvraag

Doel van de slide:
Leerlingen tonen hun kennis van de nieuwe stof.

Zo gewenst kan een timer gebruikt worden.

Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Hoe droegen de kettervervolging en de Bloedraad bij aan het uitbreken van de Opstand?
Leg uit!

Slide 18 - Open vraag

Doel van de slide:
Leerlingen tonen hun kennis van de nieuwe stof.

Een volledig antwoord verwijst naar het groeiende verzet tegen religieuze onderdrukking en de inbreuk op (adellijke) rechten en privileges.

Leerlingen kunnen het antwoord op deze vraag ook voor zichzelf opschrijven en laten controleren door de docent/een klasgenoot.

Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Deel 1 ding dat je nog niet goed hebt begrepen.
Nog vragen?

Slide 19 - Open vraag

Doel van de slide:
Een laatste gelegenheid om mogelijke pijnpunten te behandelen.