Nationaal Archief
Meer bronnen in de klas

Primaire bronnen van de Nederlandse Opstand, 1576-1581 (deel 1)

Primaire bronnen van de Nederlandse Opstand, 1576-1581
Deel 1
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisNationaal Archief+2Middelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4-6

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 25 min

Introductie

Dit is het tweede deel van een tweedelige lessenserie. Deze serie is inhoudelijk gelijk aan de 50-minuten les met dezelfde naam. Leerlingen leren aan de hand van primaire bronnen over de belangrijkste gebeurtenissen uit het begin van de Nederlandse Opstand. Ze nemen hierbij meerdere perspectieven in en houden rekening met de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de bronnen.

Instructies

Deze les bevat basiskennis over de Nederlandse Opstand (Tachtigjarige Oorlog) van 1576 tot 1581. De leerlingen moeten voor deze les al bekend zijn met de oorzaken van de Opstand en de belangrijkste gebeurtenissen voor het afsluiten van de Pacificatie van Gent in 1576 (inclusief de Spaanse Furie). Daarnaast wordt uitgegaan van enige ervaring met het beoordelen van de betrouwbaar- en bruikbaarheid van bronnen en daarbij behorende begrippen, zoals standplaatsgebondenheid.

Deze les wordt klassikaal gegeven en de leerlingen kunnen met hun telefoon actief meedoen. De les bevat interactieve elementen (open vraag, sleepvraag, schaalvraag). Zo gewenst kunnen de vragen ook klassikaal zonder devices behandeld worden. Het is sterk aangeraden om de docentenhandleiding door te nemen, voordat de les wordt gebruikt. De transcriptie en hertaling van een aantal bronnen is in de bijlage opgenomen.

Onderdelen in deze les

Primaire bronnen van de Nederlandse Opstand, 1576-1581
Deel 1

Slide 1 - Tekstslide

Achtergrond:
Tekst - Pacificatie van Gent, 1576
Kaart - Belgica Foederata (Nederlandse Republiek) (18e eeuw)
Detail bekijken
Vraag/discussie
Webpagina openen
Extra informatie
Afbeelding vergroten
Klik op afbeelding
Klik op hotspot
Klik op hotspot
Klik op hotspot
Klik op hotspot
Notities

Slide 2 - Tekstslide

Doel van deze slide:
Uitleg van de interactieve elementen.

Zie ook de docentenhandleiding voor uitleg en achtergrondinformatie.

 • de belangrijkste gebeurtenissen uit het begin van de Nederlandse Opstand benoemen en in de tijd plaatsen
 • de doelen van Willem van Oranje, Filips II en de protestantse en katholieke steden en gewesten identificeren en uitleggen aan de hand van voorbeelden
Aan het einde van deze lessenserie kan je:

 • De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had
 • Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat
Kenmerkende aspecten:

Slide 3 - Tekstslide

Voorkennis:
Deze lessenserie vereist voorkennis van de oorzaken van de Nederlandse Opstand, de staatkundige opmaak van de Nederlanden voor 1576 en de belangrijkste gebeurtenissen t/m de Spaanse Furie.
Wat weet je nog?

Slide 4 - Tekstslide

Doel van de slide:
Testen en activeren van de voorkennis over de eerste jaren van de Opstand.

Enkele kernbegrippen die besproken kunnen worden:
Centralisatie
Reformatie
Smeekschrift
Beeldenstorm
Hertog van Alva
Raad van Beroerte
Tiende Penning
Watergeuzen/Den Briel
Spaanse Furie

Afbeeldingen (l-r):
De Beeldenstorm, Jacobus Buys (1784-1786)
Inname van Brielle, Simon Fokke (1752-1770)
Spaanse Furie (Antwerpen), Frans Hogenberg (1576-1578)

Slide 5 - Video

Doel van de slide:
Leerlingen bewust maken van het feit dat de Opstand bestond uit de strijd en samenwerking van verschillende groepen en personen met verschillende doelen.

In deze les wordt specifiek ingegaan op de doelen van Willem van Oranje, Filips II en de protestantse en katholieke steden en gewesten.
Belangenkwadrant
Centralisatie
Particularisme
Staatsreligie
Godsdienstvrijheid
Filips II
Verlangt een katholieke staat met een sterke koning.
Protestantse steden en gewesten
Verlangen het behoud van hun oude rechten en privileges en de groei van het protestantisme ten koste van het katholicisme.
Willem van Oranje
Verlangt het verenigen van de Nederlanden op basis van godsdienstvrijheid met behoud van oude rechten en privileges.
Katholieke steden en gewesten
Verlangen het behoud van hun oude rechten en privileges en de bescherming van het katholicisme tegen het protestantisme.
Waarom staan staatsreligie en godsdienstvrijheid tegenover elkaar?
Waarom staan centralisatie en particularisme tegenover elkaar?
Zijn de protestantse en katholieke steden en gewesten het volledig met elkaar eens?
Welke andere belangen zouden ook nog een rol kunnen spelen?

Slide 6 - Tekstslide

Doel van de slide:
Leerlingen leren verschillende doelen/belangen in de Opstand herkennen.

1) Veel Europese 'staten' dwongen een specifiek geloof af en vervolgden andersdenkenden.

2) Het particularisme hield in dat steden en gewesten in de Nederlanden hun eigen bestuur en rechten hadden. 
De centralisatiepolitiek van Karel V en Filips II probeerde hier een einde aan te maken.

3) Religie was een cruciaal verschil.

4) O.a. handelsbelangen, kosten van de oorlog en stoppen oorlogsgeweld.

Extra
De tegenstelling tussen de katholieke en protestantse steden en gewesten is te zwart-wit. Zo waren de meeste katholieke gebieden oorspronkelijk niet sterk anti-calvinistisch (de Beeldenstorm begon in het 'katholieke' Vlaanderen en Brabant). Zolang deze nuance bekend is, is het onderscheid nuttig om de tegenstrijdige belangen te begrijpen. De positie van de belangen kan bediscussieerd en aangepast worden.
Pacificatie van Gent
De eerste handtekening is van Willem van Oranje (Guille de Nassau), stadhouder van de twee gewesten.
Iedere ondertekenaar bevestigde een officiele zegel aan de Pacificatie. Deze zegels tonen de authenticiteit van het document.
De aanhef luidt:
Allen den gheenen die dese jegenwoirdige Lren (letteren) zullen sien ofte hooren lesen saluyt

Dit betekent:
Allen, die dit zullen zien of horen lezen, gegroet
Naast enkele edelen is het document ook ondertekend door vertegenwoordigers van de steden. Vooraan staan Dordrecht en Delft, twee van de grootste steden in Holland. Amsterdam ontbreekt. De latere hoofdstad sloot zich pas in 1578 bij de Opstand aan (Alteratie van Amsterdam).
Ieder dikgedrukt woord is het begin van een nieuwe alinea. In deze alinea wordt het eerste besluit van de Pacificatie beschreven. Hier staat dan ook 'Eerst'.
Is dit een betrouwbare bron?

Wat maakt deze bron (on)betrouwbaar?
Voor het beantwoorden van welke vragen zou deze bron bruikbaar zijn?
Bestudeer de bron. Wat valt je op?
1576

Slide 7 - Tekstslide

Doel van de slide:
Introductie van de Pacificatie van Gent, ondertekend door de Staten van Holland en Zeeland. Bestudeer het document met de klas en deel de onderstaande context. Vervolgens kunnen de vragen over de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de bron besproken en beantwoord worden.

In 1576 komen de Staten-Generaal in bijeen zonder de toestemming van Filips II. Zij sluiten een verdrag waarin de gewesten elkaar samenwerking beloven om een einde te maken aan de oorlog: de Pacificatie van Gent.

Dit verdrag wordt vervolgens geratificeerd (goedgekeurd) door de Staten van Holland en Zeeland. Deze oorkonde is goed bewaard gebleven in het Nationaal Archief.

Afbeelding:
Pacificatie van Gent (1576). Bronnenbox.
Maer ter contrarie, geduerende die hope van vertroostinghe ende middelen van goedertierentheyt van Zyne Majesteit hebben de voirsz. Spaengnaerden hen dagelicx meer vervoordert, die arme onderzaeten te overvallen, verderfven ende in eeuwighe slavernie te bringen, zonder hen te vermyden diverssche mutinerye te maeken, heeren ende steden te dreygen ende vele plaetsen vyantlick inne te nemen, te rooven ende te branden, 
Maar, in die tijd van hoop op soelaas en barmhartigheid van Zijne Majesteit, zijn de Spanjaarden daarentegen doorgegaan het arme volk te overvallen, ten gronde te richten en in eeuwige slavernij te brengen. Zij zijn gaan muiten, hebben landheren en steden bedreigd en vele plaatsen ingenomen, beroofd en afgebrand.
[D]aerdoer, [...] ende daerbeneffens, om voirder d’eeuwighe bederffenisse te verhueden, ede dat d’ingesetenen van allen dese Nederlanden, in eene vaste vrede ende accorde vereenicht wesende, gesamentlick zouden doen vertrecken die voirsz. Spaengnaerden ende hun aenhangeren landtscheynders, ende die wederomme te stellen in ’t gebruyck van hueren oude rechten, previlegiën, coustumen ende vryheden, mitz welcken neeringe ende welvaert in dezelve wederomme zoude moegen keeren
Daarom, en om verdere verwoesting te voorkomen, willen de inwoners van alle Nederlanden, verenigd in vrede en overeenstemming, dat de Spanjaarden en hun aanhangers vertrekken en dat de oude rechten, gebruiken, tradities en vrijheden weer hersteld worden, zodat deze de handel en welvaart zullen doen terugkeren.
Eerder in het jaar had een gefaald vredesoverleg met Filips II plaatsgevonden.
Pacificatie van Gent
Transcriptie
Transcriptie
Hertaling
Hertaling
Naar welke gebeurtenis wordt hier verwezen?
Wat was het doel van de Pacificatie van Gent?
Vergelijk de beschrijving van Filips II met de beschrijving van de Spaanse soldaten. Wat valt op?

Slide 8 - Tekstslide

Doel van de slide:
Leerlingen bestuderen de tekst van de Pacificatie om de aanleiding en het doel te identificeren.

De transcriptie is de letterlijke tekst van het document. Bij de hertaling is deze tekst in moderner Nederlands herschreven.

De tekst komt uit de eerste alinea van de Pacificatie, waarin het verdrag wordt verantwoord. De aanleiding was de Spaanse Furie. Het doel was het verdrijven van de Spanjaarden en de terugkeer van de oorspronkelijke rechten, handel en welvaart. De Pacificatie richt zich daarom ook alleen tegen de soldaten en behandelt Filips II nog altijd met trouw en respect.

Een transcriptie van de Pacificatie is beschikbaar in de bijlage.
Maar:
 • Geen twijfel aan de positie van Filips II.
 • De religieuze problemen worden vooruit geschoven.
Belangrijkste besluiten:
 • De gewesten verdrijven gezamenlijk de Spaanse troepen.
 • De Staten-Generaal bepalen zelf wanneer zij bijeen komen.
 • Oude rechten, privileges en eigendommen worden hersteld.
 • Vrij verkeer van mensen en goederen (handel) tussen de gewesten.
Pacificatie van Gent
1576

Slide 9 - Tekstslide

Doel van de slide:
Leerlingen leren over de belangrijkste besluiten uit de Pacificatie van Gent, een keerpunt in de Opstand waarin alle gewesten zich (tijdelijk) tegen het beleid van Filips II keren. Aan de positie van Filips als Heer der Nederlanden wordt echter niet getwijfeld.

Afbeelding:
De situatie in de Nederlanden na de Pacificatie van Gent - Stuntelaar (2008).
Unie van Atrecht
Belangrijkste besluiten:
 • Spaanse troepen zijn niet welkom.
 • Oude rechten, privileges en eigendommen worden hersteld.
 • Het katholicisme is de enige toegestane godsdienst.
1579
Enkele maanden later verzoent de Unie zich weer met Filips II:
 • De koning zal veel van de oude privileges voortaan respecteren.
 • De soldaten komen terug.

Slide 10 - Tekstslide

Doel van de slide:
Leerlingen leren over de belangrijkste besluiten en gevolgen van de Unie van Atrecht.

Afbeelding:
Monniken worden in 1578 in Brugge op de brandstapel gezet, Frans Hogenberg (1578-1580).
Unie van Utrecht
Belangrijkste besluiten:
 • De gewesten strijden samen tegen Spanje en delen de kosten.
 • Belangrijke beslissingen worden samen genomen.
 • Er is geen centraal bestuur boven de gewesten.
 • Er is gewetensvrijheid; religieuze vervolging wordt verboden.
1579
Het verdrag was bedoeld als tijdelijk bondgenootschap.
Maar...
Later wordt het een soort grondwet van de Verenigde Republiek. 

Slide 11 - Tekstslide

Doel van de slide:
Leerlingen leren over de belangrijkste besluiten van de Unie van Utrecht en het belang ervan voor de Verenigde Republiek.

Afbeelding:
De Nederlanden anno 1579, Domie (2004).
Vertegenwoordigers van de gewesten ondertekenen de Unie van Utrecht in het huidige Academiegebouw in Utrecht, Simon Fokke (1782-1784).
Unie van Utrecht
Dit is de handtekening van Willem van Oranje op de Pacificatie van Gent.

Kan je zijn handtekening op de Unie van Utrecht vinden?
1579

Slide 12 - Tekstslide

Doel van de slide:
Leerlingen ontdekken dat Willem van Oranje de Unie van Utrecht niet heeft ondertekend. Hij heeft niet direct aan het verdrag bijgedragen.

De handtekening boven aan de pagina is van Jan van Nassau, de jongere broer van Willem van Oranje en stadhouder van Gelre. Hij was een van de aanjagers van de Unie.

Afbeelding:
Handtekening pagina van de Unie van Utrecht (1579). Bronnenbox
De Pacificatie van Gent was een groot succes voor Willem van Oranje.
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Verdedig de stelling!

Slide 13 - Open vraag

Doel van de slide:
Leerlingen passen hun kennis over de beweegredenen van Willem van Oranje toe om de Pacificatie van Gent te contextualiseren.

De Pacificatie was het toppunt van de macht van Willem van Oranje en het moment waarop hij het dichtste bij de realisatie van zijn grote ideaal was: een vereniging van de Nederlandse gewesten op basis van godsdienstvrijheid (al gold dit al niet voor Holland en Zeeland).
Waarom besloten de protestantse en katholieke gewesten in 1576 om samen te werken?
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Leg uit!

Slide 14 - Open vraag

Doel van de slide:
Leerlingen verwerken en tonen hun kennis over de rol die de Spaanse troepen speelden als gemeenschappelijke vijand, waardoor de religieuze verschillen tussen de gewesten momenteel van ondergeschikt belang waren. Daarnaast deelden de gewesten een verlangen naar hun oude rechten en privileges en het stimuleren van de handel.
Als jij Willem van Oranje was, zou jij de Unie van Utrecht dan steunen?
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Beredeneer!

Slide 15 - Open vraag

Doel van de slide:
Leerlingen verbinden hun kennis over de doelen van Willem van Oranje met hun kennis over de Unie van Utrecht.

De Unie van Atrecht en de Unie van Utrecht waren een nederlaag voor Willem van Oranje. Zijn gewenste eenheid viel uiteen en de religieuze vrijheid bleef beperkt. Toch steunde hij de Unie van Utrecht uiteindelijk wel, aangezien dit noodzakelijk was voor de voortzettend van de Opstand.
Wat was belangrijker voor Filips II: bestrijding van het protestantisme of centralisatie van de macht?
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Beredeneer!

Slide 16 - Open vraag

Doel van de slide:
Leerlingen verwerken hun kennis over de doelen van Filips II en zijn reactie op de Unie van Atrecht.

Filips II was diepgelovig. Om zijn macht over de Nederlanden te behouden, accepteerde hij uiteindelijk dat de zuidelijke gewesten een deel van hun oude rechten en privileges zouden behouden. De religieuze gewetensvrijheid van de Unie van Utrecht was echter compleet onacceptabel voor hem.