Nationaal Archief
Hét kanaal voor bronmateriaal

De Nederlandse Opstand, 1576-1581

De Nederlandse Opstand, 1576-1581
Archiefkast
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisPrimaire Bronnen+2Middelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4-6

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 70 min

Introductie

Deze les is inhoudelijk gelijk aan de tweedelige lessenserie met dezelfde naam. Leerlingen leren aan de hand van primaire bronnen over de belangrijkste gebeurtenissen uit het begin van de Nederlandse Opstand. Ze nemen hierbij meerdere perspectieven in en houden rekening met de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de bronnen.

Instructies

Archiefkast
Archiefkasten zijn (veelal) lange, inhoudelijke lessen met veel bronmateriaal. Deze lessen bevatten alle noodzakelijke informatie uit de lesmethode en actieve, verwerkende werkvormen. Bij archiefkasten ligt de nadruk op kennisontwikkeling met enige vaardigheidsontwikkeling.

Instructie
Deze les bevat basiskennis over de Nederlandse Opstand (Tachtigjarige Oorlog) van 1576 tot 1581. De leerlingen moeten voor deze les al bekend zijn met de oorzaken van de Opstand en de belangrijkste gebeurtenissen voor het afsluiten van de Pacificatie van Gent in 1576 (inclusief de Spaanse Furie). Daarnaast wordt uitgegaan van enige ervaring met het beoordelen van de betrouwbaar- en bruikbaarheid van bronnen en daarbij behorende begrippen, zoals standplaatsgebondenheid.

Deze les wordt klassikaal gegeven en de leerlingen kunnen met hun telefoon actief meedoen. De les bevat interactieve elementen (open vraag, sleepvraag, schaalvraag). Zo gewenst kunnen de vragen ook klassikaal zonder devices behandeld worden. Het is sterk aangeraden om de docentenhandleiding door te nemen, voordat de les wordt gebruikt. De transcriptie en hertaling van een aantal bronnen is in de bijlage opgenomen.

Instructies

Werkbladen

Onderdelen in deze les

De Nederlandse Opstand, 1576-1581
Archiefkast

Slide 1 - Tekstslide

Archiefkast:
Archiefkasten zijn (veelal) lange, inhoudelijke lessen met veel bronmateriaal. Deze lessen bevatten alle noodzakelijke informatie uit de lesmethode en actieve, verwerkende werkvormen. Bij archiefkasten ligt de nadruk op kennisontwikkeling met enige vaardigheidsontwikkeling.

Achtergrond:

Tekst - Pacificatie van Gent (1576). Bronnenbox, Nationaal Archief.
Kaart - Belgica Foederata (Nederlandse Republiek) (18e eeuw). Nationaal Archief.

Afbeelding:
Vertegenwoordigers van de gewesten ondertekenen de Unie van Utrecht in het huidige Academiegebouw in Utrecht, Simon Fokke (1782-1784). Rijksmuseum.
Detail bekijken
Vraag/discussie
Webpagina openen
Extra informatie
Afbeelding vergroten
Klik op afbeelding
Klik op hotspot
Notities
Klik op hotspot
Klik op hotspot
Klik op hotspot

Slide 2 - Tekstslide

Doel van deze slide:
Uitleg van de interactieve elementen.

Zie ook de docentenhandleiding voor uitleg en achtergrondinformatie.
Tijdvak

Slide 3 - Tekstslide

Tijdvak:
Tijd van Ontdekkers en Hervormers.

Kenmerkende aspecten:
- De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had.
- Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat.
Je kan de belangrijkste gebeurtenissen uit het begin van de Nederlandse Opstand benoemen en in de tijd plaatsen.
Je kan de doelen van Willem van Oranje, Filips II en de protestantse en katholieke steden en gewesten identificeren en uitleggen aan de hand van voorbeelden.
Leerdoelen

Slide 4 - Tekstslide

Voorkennis:
Deze les vereist voorkennis van de oorzaken van de Nederlandse Opstand, de staatkundige opmaak van de Nederlanden voor 1576 en de belangrijkste gebeurtenissen t/m de Spaanse Furie.
Wat weet je al?
Beeldenstorm
Spaanse Furie
Den Briel

Slide 5 - Tekstslide

Doel van de slide:
Testen en activeren van de voorkennis over de eerste jaren van de Opstand.

Enkele kernbegrippen die besproken kunnen worden:
Centralisatie
Reformatie
Smeekschrift
Beeldenstorm
Hertog van Alva
Raad van Beroerte
Tiende Penning
Watergeuzen/Den Briel
Spaanse Furie

Afbeeldingen (l-r):
De Beeldenstorm, Jacobus Buys (1784-1786). Rijksmuseum.
Spaanse Furie (Antwerpen), Frans Hogenberg (1576-1578). Rijksmuseum.
Inname van Brielle, Simon Fokke (1752-1770). Rijksmuseum.

Slide 6 - Video

Doel van de slide:
Leerlingen bewust maken van het feit dat de Opstand bestond uit de strijd en samenwerking van verschillende groepen en personen met verschillende doelen.

In deze les wordt specifiek ingegaan op de doelen van Willem van Oranje, Filips II en de protestantse en katholieke steden en gewesten.
Belangenkwadrant
centralisatie
staatsreligie
godsdienstvrijheid
Filips II
Verlangt een katholieke staat met een sterke koning.
Protestantse steden en gewesten
Verlangen het behoud van hun oude rechten en privileges en de groei van het protestantisme ten koste van het katholicisme.
Willem van Oranje
Verlangt het verenigen van de Nederlanden op basis van godsdienstvrijheid met behoud van oude rechten en privileges.
Katholieke steden en gewesten
Verlangen het behoud van hun oude rechten en privileges en de bescherming van het katholicisme tegen het protestantisme.
Waarom staan staatsreligie en godsdienstvrijheid tegenover elkaar?
Waarom staan centralisatie en particularisme tegenover elkaar?
Zijn de protestantse en katholieke steden en gewesten het volledig met elkaar eens?
Welke andere belangen zouden ook nog een rol kunnen spelen?
particularisme

Slide 7 - Tekstslide

Doel van de slide:
Leerlingen leren verschillende doelen/belangen in de Opstand herkennen.

1) Veel Europese 'staten' dwongen een specifiek geloof af en vervolgden andersdenkenden.

2) Het particularisme hield in dat steden en gewesten in de Nederlanden hun eigen bestuur en rechten hadden. 
De centralisatiepolitiek van Karel V en Filips II probeerde hier een einde aan te maken.

3) Religie was een cruciaal verschil.

4) O.a. handelsbelangen, kosten van de oorlog en stoppen oorlogsgeweld.

Extra:
De tegenstelling tussen de katholieke en protestantse steden en gewesten is te zwart-wit. Zo waren de meeste katholieke gebieden oorspronkelijk niet sterk anti-calvinistisch (de Beeldenstorm begon in het 'katholieke' Vlaanderen en Brabant). Zolang deze nuance bekend is, is het onderscheid nuttig om de tegenstrijdige belangen te begrijpen. De positie van de belangen kan bediscussieerd en aangepast worden.
De eerste handtekening is van Willem van Oranje (Guille de Nassau), stadhouder van de twee gewesten.
Iedere ondertekenaar bevestigde een officiele zegel aan de Pacificatie. Deze zegels tonen de authenticiteit van het document.
De aanhef luidt:
Allen den gheenen die dese jegenwoirdige Lren (letteren) zullen sien ofte hooren lesen saluyt

Dit betekent:
Allen, die dit zullen zien of horen lezen, gegroet
Naast enkele edelen is het document ook ondertekend door vertegenwoordigers van de steden. Vooraan staan Dordrecht en Delft, twee van de grootste steden in Holland. Amsterdam ontbreekt. De latere hoofdstad sloot zich pas in 1578 bij de Opstand aan (Alteratie van Amsterdam).
Ieder dikgedrukt woord is het begin van een nieuwe alinea. In deze alinea wordt het eerste besluit van de Pacificatie beschreven. Hier staat dan ook 'Eerst'.
Is dit een betrouwbare bron?

Wat maakt deze bron (on)betrouwbaar?
Voor het beantwoorden van welke vragen zou deze bron bruikbaar zijn?
Bestudeer de bron. Wat valt je op?
1576
Pacificatie van Gent

Slide 8 - Tekstslide

Doel van de slide:
Introductie van de Pacificatie van Gent, ondertekend door de Staten van Holland en Zeeland. Bestudeer het document met de klas en deel de onderstaande context. Vervolgens kunnen de vragen over de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de bron besproken en beantwoord worden.

In 1576 komen de Staten-Generaal in bijeen zonder de toestemming van Filips II. Zij sluiten een verdrag waarin de gewesten elkaar samenwerking beloven om een einde te maken aan de oorlog: de Pacificatie van Gent.

Dit verdrag wordt vervolgens geratificeerd (goedgekeurd) door de Staten van Holland en Zeeland. Deze oorkonde is goed bewaard gebleven in het Nationaal Archief.

Afbeelding:
Pacificatie van Gent (1576). Bronnenbox, Nationaal Archief.
Maer ter contrarie, geduerende die hope van vertroostinghe ende middelen van goedertierentheyt van Zyne Majesteit hebben de voirsz. Spaengnaerden hen dagelicx meer vervoordert, die arme onderzaeten te overvallen, verderfven ende in eeuwighe slavernie te bringen, zonder hen te vermyden diverssche mutinerye te maeken, heeren ende steden te dreygen ende vele plaetsen vyantlick inne te nemen, te rooven ende te branden, 
Maar, in die tijd van hoop op soelaas en barmhartigheid van Zijne Majesteit, zijn de Spanjaarden daarentegen doorgegaan het arme volk te overvallen, ten gronde te richten en in eeuwige slavernij te brengen. Zij zijn gaan muiten, hebben landheren en steden bedreigd en vele plaatsen ingenomen, beroofd en afgebrand.
[D]aerdoer, [...] ende daerbeneffens, om voirder d’eeuwighe bederffenisse te verhueden, ede dat d’ingesetenen van allen dese Nederlanden, in eene vaste vrede ende accorde vereenicht wesende, gesamentlick zouden doen vertrecken die voirsz. Spaengnaerden ende hun aenhangeren landtscheynders, ende die wederomme te stellen in ’t gebruyck van hueren oude rechten, previlegiën, coustumen ende vryheden, mitz welcken neeringe ende welvaert in dezelve wederomme zoude moegen keeren
Daarom, en om verdere verwoesting te voorkomen, willen de inwoners van alle Nederlanden, verenigd in vrede en overeenstemming, dat de Spanjaarden en hun aanhangers vertrekken en dat de oude rechten, gebruiken, tradities en vrijheden weer hersteld worden, zodat deze de handel en welvaart zullen doen terugkeren.
Eerder in het jaar had een gefaald vredesoverleg met Filips II plaatsgevonden.
Pacificatie van Gent
Naar welke gebeurtenis wordt hier verwezen?
Wat was het doel van de Pacificatie van Gent?
Vergelijk de beschrijving van Filips II met de beschrijving van de Spaanse soldaten. Wat valt op?
Hertaling
Hertaling
Transcriptie
Transcriptie

Slide 9 - Tekstslide

Doel van de slide:
Leerlingen bestuderen de tekst van de Pacificatie om de aanleiding en het doel te identificeren.

De transcriptie is de letterlijke tekst van het document. Bij de hertaling is deze tekst in moderner Nederlands herschreven.

De tekst komt uit de eerste alinea van de Pacificatie, waarin het verdrag wordt verantwoord. De aanleiding was de Spaanse Furie. Het doel was het verdrijven van de Spanjaarden en de terugkeer van de oorspronkelijke rechten, handel en welvaart. De Pacificatie richt zich daarom ook alleen tegen de soldaten en behandelt Filips II nog altijd met trouw en respect.

Een transcriptie van de Pacificatie is beschikbaar in de bijlage.
Maar:
 • Geen twijfel aan de positie van Filips II.
 • De religieuze problemen worden vooruit geschoven.
Belangrijkste besluiten:
 • De gewesten verdrijven gezamenlijk de Spaanse troepen.
 • De Staten-Generaal bepalen zelf wanneer zij bijeen komen.
 • Oude rechten, privileges en eigendommen worden hersteld.
 • Vrij verkeer van mensen en goederen (handel) tussen de gewesten.
Pacificatie van Gent
1576

Slide 10 - Tekstslide

Doel van de slide:
Leerlingen leren over de belangrijkste besluiten uit de Pacificatie van Gent, een keerpunt in de Opstand waarin alle gewesten zich (tijdelijk) tegen het beleid van Filips II keren. Aan de positie van Filips als Heer der Nederlanden wordt echter niet getwijfeld.

Afbeelding:
De situatie in de Nederlanden na de Pacificatie van Gent - Stuntelaar (2008).

Waarom besloten de protestantse en katholieke gewesten om samen te werken?
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Leg uit!

Slide 11 - Open vraag

Doel van de slide:
Leerlingen verwerken en tonen hun kennis over de rol die de Spaanse troepen speelden als gemeenschappelijke vijand, waardoor de religieuze verschillen tussen de gewesten momenteel van ondergeschikt belang waren. Daarnaast deelden de gewesten een verlangen naar hun oude rechten en privileges en het stimuleren van de handel.

Stelling: De Pacificatie van Gent was een groot succes voor Willem van Oranje.
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Verdedig de stelling!

Slide 12 - Open vraag

Doel van de slide:
Leerlingen passen hun kennis over de beweegredenen van Willem van Oranje toe om de Pacificatie van Gent te contextualiseren.

De Pacificatie was het toppunt van de macht van Willem van Oranje en het moment waarop hij het dichtste bij de realisatie van zijn grote ideaal was: een vereniging van de Nederlandse gewesten op basis van godsdienstvrijheid (al was daar ook in Holland en Zeeland nog geen sprake van).
Unie van Atrecht
Belangrijkste besluiten:
 • Spaanse troepen zijn niet welkom.
 • Oude rechten, privileges  en eigendommen worden hersteld.
 • Het katholicisme is de enige toegestane godsdienst.
1579
Enkele maanden later verzoent de Unie zich weer met Filips II:
 • De koning zal veel van de oude privileges voortaan respecteren.
 • De soldaten komen terug.

Slide 13 - Tekstslide

Doel van de slide:
Leerlingen leren over de belangrijkste besluiten en gevolgen van de Unie van Atrecht.

Afbeelding:
Monniken worden in 1578 in Brugge op de brandstapel gezet, Frans Hogenberg (1578-1580). Rijksmuseum.
Unie van Utrecht
Belangrijkste besluiten:
 • De gewesten strijden samen tegen Spanje en delen de kosten.
 • Belangrijke beslissingen worden samen genomen.
 • Er is geen centraal bestuur boven de gewesten.
 • Er is gewetensvrijheid; religieuze vervolging wordt verboden.
1579
Het verdrag was bedoeld als tijdelijk bondgenootschap.
Maar...
Later wordt het een soort grondwet van de Verenigde Republiek. 

Slide 14 - Tekstslide

Doel van de slide:
Leerlingen leren over de belangrijkste besluiten van de Unie van Utrecht en het belang ervan voor de Verenigde Republiek.

Afbeelding:
De Nederlanden anno 1579, Domie (2004). Wikimedia.
Vertegenwoordigers van de gewesten ondertekenen de Unie van Utrecht in het huidige Academiegebouw in Utrecht, Simon Fokke (1782-1784). Rijksmuseum.
Dit is de handtekening van Willem van Oranje op de Pacificatie van Gent.

Kan je zijn handtekening op de Unie van Utrecht vinden?
1579
Unie van Utrecht

Slide 15 - Tekstslide

Doel van de slide:
Leerlingen ontdekken dat Willem van Oranje de Unie van Utrecht niet heeft ondertekend. Hij heeft niet direct aan het verdrag bijgedragen.

Willems jongere broer, Jan van Nassau, heeft de Unie wel ondertekend. Zijn handtekening staat op een andere pagina. Jan was stadhouder van Gelre en één van de aanjagers van de Unie.

Afbeelding:
Handtekening pagina van de Unie van Utrecht (1579). Bronnenbox, Nationaal Archief.

Als jij Willem van Oranje was, zou jij de Unie van Utrecht dan steunen?
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Beredeneer!

Slide 16 - Open vraag

Doel van de slide:
Leerlingen verbinden hun kennis over de doelen van Willem van Oranje met hun kennis over de Unie van Utrecht.

De Unie van Atrecht en de Unie van Utrecht waren een nederlaag voor Willem van Oranje. Zijn gewenste eenheid viel uiteen en de religieuze vrijheid bleef beperkt. Toch steunde hij de Unie van Utrecht uiteindelijk wel, omdat dit noodzakelijk was voor de voortzettend van de Opstand.

Wat was belangrijker voor Filips II: bestrijding van het protestantisme of centralisatie van de macht?
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Beredeneer!

Slide 17 - Open vraag

Doel van de slide:
Leerlingen verwerken hun kennis over de doelen van Filips II en zijn reactie op de Unie van Atrecht.

Filips II was diepgelovig. Om zijn macht over de Nederlanden te behouden, accepteerde hij uiteindelijk dat de zuidelijke gewesten een deel van hun oude rechten en privileges zouden behouden. De religieuze gewetensvrijheid van de Unie van Utrecht was echter compleet onacceptabel voor hem.
 • Willem van Oranje verdedigt zijn keuzes en daden. 
 • Kritiek op de Spaanse troepen én Filips II.
 • Gepubliceerd door de Staten Generaal.

 • Filips II verklaart Willem van Oranje vogelvrij (iedereen mag hem doden).
 • Lange lijst van misdaden en zondes van Willem van Oranje.


1580
Banbrief & Apologie
Banbrief
Apologie

Slide 18 - Tekstslide

Doel van de slide:
Leerlingen leren over de Banbrief van Filips II en de Apologie van Willem van Oranje als belangrijke momenten in de Opstand.

Afbeelding:
Voorblad van de Apologie van Willem van Oranje (1580). Rijksmuseum.
Mededeling van besluit van de Staten Generaal om de Apologie te verspreiden in de statuten van de Staten van Holland (1580).

Leestip: de 'f' in oud-schrift moet gelezen worden als een s.

De tekst van het besluit luidt:
Er is door de Gedeputeerden van de Staten-Generaal gerapporteerd dat de verdediging van zijne Excellentie tegen de proclamatie en ban van de Koning zal worden gedrukt en uitgegeven in de bestaande vorm.
Maar zodra ‘Van Nassau’ (Willem van Oranje) de touwtjes in handen had gekregen, is hij met zijn ministers, dienaren en ambtenaren begonnen om valse verklaringen af te leggen en leugens de wereld in te helpen waar en wanneer hij kon. Hij vervolgde en joeg op alle goede pastoors, predikanten, religieuzen en eerlijke lieden en personen. Een groot aantal van hen heeft hij verjaagd en anderen heeft hij zelfs laten vermoorden. Maar hij heeft nooit toegegeven dat hij samen met een paar volgelingen die moorden heeft gepleegd. Integendeel zelfs, want als de Statenvergadering haar afschuw uitspreekt over deze wreedheden en wil dat ze berecht worden, doet hij net alsof hij het ook heel erg vindt. Desalniettemin is hij daarna weer gewoon gaan doen wat hij daarvoor ook al deed, namelijk het slecht behandelen van de mensen, waarvan hij vermoedde dat ze katholiek waren en hem tegenwerkten.
De vijand stelt dat geestelijken door mij zijn vervolgd, verjaagd en tot de Hervormde leer zijn gekomen. Mijn antwoord hierop is dat religieuze veranderingen meer het werk van God dan van de mensen zijn geweest. Gij weet niet hoe vaak men mij beschuldigd heeft van het feit dat ik me te slap toonde tegenover de tegenpartij, te verdraagzaam was en dat ik de oorzaak ben van de ondergang van het land, omdat ik te laat ingezien zou hebben dat de vijand verdreven en uitgeroeid moest worden. Ook weet U hoeveel ik ervoor gedaan heb om de tegenstanders in vrede te laten samenleven. De Staten achtten het aanvankelijk in het belang van het land om beide religies toe te staan. Later werden zij door de verraderlijke praktijken van de vijand gewaarschuwd voor de ondergang van de staat. Zij verboden toen de uitoefening van het Roomse geloof omdat de Roomsen — althans de priesters — hun eed aan de paus hoger achtten dan die aan het vaderland.
Vergelijk de banbrief en de apologie. Wat valt op?
Op welke manier kan de standplaatsgebondenheid van Filips II zijn beeld van Willem van Oranje hebben beïnvloed?
Wat was het doel van de apologie? Hoe kan dit de inhoud van de bron hebben beïnvloed?
Zijn de banbrief en de apologie betrouwbare bronnen?
Banbrief & Apologie
Banbrief
Apologie

Slide 19 - Tekstslide

Doel van de slide:
Leerlingen oefenen met het standplaatsgebondenheid en de betrouwbaarheid van bronnen door het vergelijken van de banbrief en de apologie betreffende Willem van Oranje's houding tegenover katholieken.

Filips II beweert dat Oranje het specifiek op katholieken heeft gemunt en hen vervolgt. Oranje stelt juist dat hij zich heel tolerant heeft opgesteld totdat hij niet anders kon.

Als overtuigd katholiek zal Filips II mogelijk geneigd zijn om snel het slechtste te denken van een protestantse leider als Oranje.

Oranje wilde de beschuldigingen van Filips II tegenspreken om de steun voor de Opstand te behouden. Hij zal daarom een zo gunstig mogelijk beeld van zichzelf willen schetsen.

Hoewel de banbrief en de apologie veel feiten bevatten, waren beide voornamelijk bedoeld als propagandamiddel. Ze zijn daarom slechts beperkt betrouwbaar, al geven ze wel een goed idee van het beeld dat beide heren van zichzelf en elkaar wilden scheppen.

De twee hertaalde stukken staan ook in de bijlage. Van de banbrief is ook de oorspronkelijke transcriptie beschikbaar.
Bestudeer de bron.
De aanhef luidt:
De Staten generael vande ghevnieerde Nederlanden / Allen den ghenen die dese teghenwoordige sullen sien ofte hooren lesen / saluyt.

Dit betekent:
De Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden groeten allen die dit zullen zien of horen lezen.
Sommige zinnen in dit document zijn doorgestreept en/of herschreven. De gedrukte versie zou uiteindelijk vrijwel volledig overeenkomen met deze aangepaste versie.
Deze stempel is na 1856 door een archivaris op het document gezet. Volgens een wet uit dat jaar mochten alleen archiefstukken met zo'n stempel ingezien of uitgeleend worden.
Dit document was een concept-versie waar nog wat aan gesleuteld werd. De linkerkant werd daarom vrijgehouden voor aantekeningen.
1581
Plakkaat van Verlatinge

Slide 20 - Tekstslide

Doel van de slide:
Introductie van het Plakkaat van Verlatinge.

Afbeelding:
Plakkaat van Verlatinge (1587). Bronnenbox, Nationaal Archief.
Also een yegelick kennelick is / dat een Prince vanden Lande van Gode ghestelt is hooft ouer sijne ondersaten / om de selue te bewaren ende beschermen van alle onghelijck / ouerlast ende ghewelt / ghelijck een Herder tot bewaernisse van sijne Schapen:

Ende dat d’ ondersatenniet en zijn van Godt gheschapen tot behoef vanden Prince / om hem in alles wat hij beveelt / weder het goddelic oft ongoddelick / recht oft onrecht is / onderdanich te wesen / ende als slauen te dienen: maer den Prince omd’ ondersaten wille / sonder de welcke hy egheen Prince en is / om de selue met recht ende redene te regeeren / ende voor te staen . ende lief te hebben als een vader sijne kinderen / ende een herder sijne schapen /

die sijn lijf ende leuen set ton de selue te bewaren.

Het is algemeen bekend dat een vorst van een land door God tot hoofd van zijn onderdanen is aangesteld om dezen te beschermen en te bewaren voor alle onrechtvaardigheid, schade en geweld, zoals een herder zijn schapen moet beschermen

en dat de onderdanen niet door God geschapen zijn ten behoeve van de vorst, om hem in alles wat hij beveelt - of dat nu godvruchtig of niet godvruchtig, rechtvaardig of niet rechtvaardig is - onderdanig te zijn om hem als slaven te dienen. Integendeel, de vorst is er ter wille van de onderdanen, zonder welke hij geen Vorst is, om hen rechtvaardig en verstandig te regeren en te verdedigen, en hen lief te hebben zoals een vader zijn kinderen en een herder zijn schapen;

hij zet zijn lichaam en leven op het spel om hen te beschermen.

Wat is volgens het Plakkaat de verhouding tussen de vorst en het volk?
Hoe werd er in de rest van Europa meestal over vorsten gedacht?
Plakkaat van Verlatinge
Transcriptie
Hertaling

Slide 21 - Tekstslide

Doel van de slide:
Leerlingen bestuderen de tekst van het Plakkaat om te achterhalen hoe de Staten-Generaal denkt over de relatie tussen vorst en volk.

De tekst komt uit de eerste alinea van het Plakkaat, waarin de Staten-Generaal hun besluit verantwoorden. Er wordt gesteld dat een koning verplicht is het volk te beschermen en te respecteren. Dit gedachtengoed is vrij revolutionair, maar het volgt uit een lange traditie in de Nederlanden waarin er veel nadruk wordt gelegd op het belang van lokale rechten en privileges. Het zal er uiteindelijk toe leiden dat de Nederlanden een uitzonderlijke staatsvorm ontwikkelen en het vormt daarnaast een stap in de ontwikkeling van het denken over zelfbeschikking en mensenrechten.

Een hertaling van de volledige tekst van het Plakkaat is beschikbaar in de bijlage. Van een deel van de tekst is ook de transcriptie beschikbaar.
Ende so wanneer hy sulcks niet en doet / maer in stede van sijne ondersaten te beschermen / de selue soect te verdrucken / t’ ouerlasten / heure oude vrijheit / priuilegien / ende oude hercomen te benemen / ende heur te gebieden ende gebruycken als slauen / moet gehouden worden niet als een Prince / maer als een Tyran /

ende voor sulcks nae recht ende redene mach een minsten van sijne ondersaten / besondere by deliberatie vande Staten vanden Lande / voor egeen Prince meer bekent / maer verlaten / ende een ander in sijn stede tot beschermenisse van henlieden / voor ouerhooft / sonder misbruycken gecosen werden:
Wanneer hij dit niet doet, maar in plaats van zijn onderdanen te beschermen probeert hen te onderdrukken, overmatig te belasten, te beroven van hun oude vrijheid, privileges en oude gewoonterechten, en hen als slaven te bevelen en te gebruiken, moet hij dus niet als een vorst, maar als een tiran worden beschouwd.

Dan staat het zeker zijn onderdanen vrij hem niet meer als vorst te erkennen - vooral nadat er in de Staten van het land overlegd is - maar hem te verlaten en in zijn plaats een ander tot soeverein te kiezen om hen te beschermen, zonder dat dit verkeerd is.
Welk argument gebruiken de Staten-Generaal om hun besluit te rechtvaardigen?
Welke specifieke voorbeelden zouden de Staten-Generaal kunnen aanhalen om hun argument te onderbouwen?
Verklaren de Verenigde Nederlanden zich met het Plakkaat een onafhankelijke republiek?
Transcriptie
Hertaling
Plakkaat van Verlatinge

Slide 22 - Tekstslide

Doel van de slide:
Leerlingen bestuderen de tekst van het Plakkaat om te achterhalen hoe de Staten-Generaal hun besluit verantwoord.

De tekst komt uit de eerste alinea van het Plakkaat, waarin hun besluit wordt verantwoord. Het Plakkaat bevat een overzicht van wijzen waarop Filips II het volk heeft onderdrukt, beroofd en als 'slaven' behandeld.

Het Plakkaat is geen echte onafhankelijkheidsverklaring, aangezien de Staten-Generaal met de Hertog van Anjou een nieuwe vorst hebben gekozen. Het Plakkaat onderbouwt het recht om dat te doen. 
 • De Hertog van Anjou wordt landsheer, maar stapt al snel op. 
 • De Staten-Generaal kunnen geen nieuwe vorst vinden. Dus...
De Republiek der Verenigde Nederlanden is geboren (1588).
 • Een vorst is verplicht het volk te beschermen en respecteren.
 • Filips II heeft het volk niet beschermd of gerespecteerd. Dus...
 • Het volk is Filips II geen trouw verschuldigd.
De Staten-Generaal zeggen hun trouw aan Filips II op.
Deze ontwikkeling staat in contrast met ontwikkelingen in de rest van Europa, waar op veel plaatsen vorsten juist meer macht over het volk kregen.
In 1776 gebruiken de Amerikanen in hun onafhankelijkheidsverklaring een vergelijkbaar argument. Mogelijk waren zij daarbij direct geïnspireerd door het Plakkaat van Verlatinghe.
Plakkaat van Verlatinge
Besluit
Argumenten
Gevolgen
1581

Slide 23 - Tekstslide

Doel van de slide:
Leerlingen leren over het Plakkaat van Verlatinge als keerpunt in de Opstand.

Afbeelding:
Plakkaat van Verlatinge (1581).
Kaart - Belgica Foederata (Nederlandse Republiek) (18e eeuw). Nationaal Archief.

Stelling: Het Plakkaat van Verlatinge zou in 1576 veel minder steun hebben ontvangen dan in 1581.
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Verdedig de stelling!

Slide 24 - Open vraag

Doel van de slide:
Leerlingen passen hun kennis toe over de ontwikkeling van de Nederlandse Opstand.

In 1576 streefden de meeste opstandelingen naar het herstel van hun oude rechten, niet naar het afzweren van Filips II. Daarnaast was het aantal opstandelingen in 1576 nog veel kleiner.

Stelling: De politiek van Filips II heeft averechts gewerkt.
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Verdedig de stelling!

Slide 25 - Open vraag

Doel van de slide:
Leerlingen passen hun kennis toe over de ontwikkeling van de Nederlandse Opstand en de doelen van Filips II.

Filips II streefde naar centralisatie en de bescherming van het katholicisme. Dankzij zijn agressieve politiek heeft hij de zuidelijke gewesten uiteindelijk een deel van hun rechten teruggegeven om hun loyaliteit te winnen en is hij het noorden verloren.
1576
1579
1580
1581
Sleep de begrippen naar de juiste volgorde!
Pacificatie van Gent
Spaanse Furie
Unie van Atrecht
Plakkaat van Verlatinge
Apologie
Unie van Utrecht
Banbrief

Slide 26 - Sleepvraag

Doel van de slide:
Leerlingen passen hun nieuwe kennis toe om de keerpunten uit de Nederlandse Opstand in de juiste volgorde te plaatsen.

Wanneer alle gebeurtenissen op de juiste plek staan, blijft er bij 1581 nog één optie over.

Na het voltooien van deze opdracht kan aan leerlingen gevraagd worden om het causale verband tussen de verschillende gebeurtenissen uit te leggen.

Hoe succesvol was Filips II in het behalen van zijn doelen?
0100

Slide 27 - Poll

Doel van de slide:
Leerlingen verwerken hun kennis van de doelen van Filips II en de loop van de Nederlandse Opstand.

Er is geen exact antwoord, maar er zal een lage score uit moeten komen. Filips II heeft zijn centralisatie politiek deels terug moeten draaien en alleen in het zuiden het katholicisme als centrale godsdienst weten te behouden.

Hoe succesvol was Willem van Oranje in het behalen van zijn doelen?
0100

Slide 28 - Poll

Doel van de slide:
Leerlingen verwerken hun kennis van de doelen van Willem van Oranje en de loop van de Nederlandse Opstand.

Er is geen exact antwoord, maar er zal een gemiddeld antwoord uit moeten komen. Hij heeft de oude rechten en privileges grotendeels weten te beschermen en in het noorden is er gematigde godsdienstvrijheid (gewetensvrijheid). Zijn gewenste eenheid is echter mislukt.

Hoe succesvol waren de katholieke steden en gewesten in het behalen van hun doelen?
0100

Slide 29 - Poll

Doel van de slide:
Leerlingen verwerken hun kennis van de doelen van de katholieke gewesten en steden en de loop van de Nederlandse Opstand.

Er is geen exact antwoord, maar er zou een vrij goede score uit moeten komen. De zuidelijke katholieke gewesten hebben een deel van hun oude rechten en privileges teruggekregen en het katholicisme als centrale godsdienst behouden.

Hoe succesvol waren de protestantse steden en gewesten in het behalen van hun doelen?
0100

Slide 30 - Poll

Doel van de slide:
Leerlingen verwerken hun kennis van de doelen van de protestante steden en gewesten en de loop van de Nederlandse Opstand.

Er is geen exact antwoord, maar er zou een vrij hoge score uit moeten komen. De protestantse (noordelijke) gewesten hebben meer rechten en privileges verkregen dan voor de Opstand en het protestantisme is in hun gebieden de centrale godsdienst geworden. Een belangrijke kanttekening is dat Vlaanderen en enkele protestantsgezinde steden in Spaanse handen zijn gebleven en daardoor hun doelen veel minder hebben behaald.

Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Bronnen van Onafhankelijkheid, 1576-1581
Deel 1 ding dat je nog niet goed hebt begrepen.
Nog vragen?

Slide 31 - Open vraag

Doel van de slide:
Een laatste gelegenheid om mogelijke pijnpunten te behandelen.