Unit 4: Grammar test revision

Unit 4 - Grammar 
Today it's all  about...
Grammar revision unit 4

 
1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Unit 4 - Grammar 
Today it's all  about...
Grammar revision unit 4

 

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - TekstslideYou first need to know...
What's a tag?

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Tag questions
positive sentence = negative tagnegative sentence = positive tag

Slide 5 - Tekstslide

Tag questions
positive sentence = negative tag

He is the youngest, isn't he?

negative sentence = positive tag

She isn't happy, is she?

Slide 6 - Tekstslide

1. Herhaal de vorm van 'to be' (am/are/is)  
Is de zin positief (+), dan wordt de tag question negatief (-)     
Is de zin negatief (-), dan wordt de tag question positief (+)    (+) Lisa  is late for school, isn't  she?  (-) 
       (-)  Lisa  isn't  late for school, is  she? (+)
       (+) We  are  late for school, aren't  we? (-) 
       (-) They  aren't  late for school, are  they? (+)

Slide 7 - Tekstslide

Let op!
Er is één uitzondering:
I AM always happy, AREN'T I?
AMN'T BESTAAT NIET!

Slide 8 - Tekstslide

2 Herhaal ook de vorm van can en have got /has got
(+)  Peter  can  swim,  can't  he? (-)

(-)  Lisa  can't  do the test, can  she? (+)

(-) Emma  hasn't  got  blue eyes,  has  she? (+)

(+) We  have  got  a test  this week,  haven't  we? (-)

Slide 9 - Tekstslide

3 Als er géén am, are, iscan & have got/has got in de zin staat, dan gebruik je do of does 
They   hate  maths, don't  they?
Lisa   loves  pizza, doesn't  she?
You   know   himdon't   you?
You  have  a problemdon't  you?
They  don't  like maths, do they?
Lisa  doesn't  like pizza, does she?

Slide 10 - Tekstslide

There are big differences between the two games, ..... .....?

Slide 11 - Open vraag

You don't play Canadian football, ... ...?

Slide 12 - Open vraag

I understand and know how to use the question tags
😒🙁😐🙂😃

Slide 13 - Poll

Next.............
Much/ Many/ (a) Little/ (a) few

Slide 14 - Tekstslide

How much/many
apples are in the bowl?

Slide 15 - Woordweb

There is not much/many
coffee left.

Slide 16 - Woordweb

Veel
                                                               telbaar                niet-telbaar
                                                               a lot of                 a lot of                                                                                         many                    much
                                                               many                    much
There is still a lot of coffee in the pot.
There isn't much money in the piggy bank.
Do you know how many apples are left?


Slide 17 - Tekstslide

How ... coffee do we have?
A
much
B
a lot of
C
many

Slide 18 - Quizvraag

I need ... oranges for my cake.
A
much
B
a lot of
C
many

Slide 19 - Quizvraag

I don't need ... money.
A
much
B
a lot of
C
many

Slide 20 - Quizvraag

We have too ... tests next week.
A
much
B
a lot of
C
many

Slide 21 - Quizvraag

Weinig/ een beetje/ een paar
                                                telbaar          niet-telbaar
weinig/  bijna niets        few                 little      -
een paar/ een beetje     a few             a little  +
I have few tests next week.
Ik heb bijna geen toetsen volgende week -
I have a few tests next week. 
Ik heb een paar toetsen volgende week  +

Slide 22 - Tekstslide

I learn for my test .... hours a day.
A
few
B
little
C
a few
D
a little

Slide 23 - Quizvraag

Janet gave me ... apples from her garden.
A
few
B
little
C
a few
D
a little

Slide 24 - Quizvraag

I didn't drink all the coffee, there's still ... left.
A
few
B
little
C
a few
D
a little

Slide 25 - Quizvraag

There was no one at the game, I geuss ... people wanted to watch it.
A
few
B
little
C
a few
D
a little

Slide 26 - Quizvraag

Ik weet wanneer ik much/many/ a lot of/(a)few/(a) little moet gebruiken.
😒🙁😐🙂😃

Slide 27 - Poll

Future Tense 

   to be going to, will and shall


Slide 28 - Tekstslide

2 manieren 'to be going to' + ww
1.  Bij plannen die al gemaakt waren vóór het moment van spreken
                      I am going to visit John this afternoon
     (dit stond al gepland voordat je deze zin uitsprak).


2. Als er op het moment van spreken aanwijzingen zijn dat iets in de toekomst gaan gebeuren
                    Look at those dark clouds. It's going to rain
    (de donkere wolken zijn een aanwijzing dat het in de toekomst gaat regenen)

Slide 29 - Tekstslide

Hoe vervoeg  'to be going to' in een (bevestigende) zin?


I                              + am + going to + hele werkwoord
you/we/they     + are + going to + hele werkwoord
he/she/it            + is    + going to  + hele werkwoord

I am going to visit my grandmother today?

Slide 30 - Tekstslide

Hoe vervoeg  'to be going to' in een
(bevestigende) vragend (?)of ontkennende zin (-)?
Am + I  + going to + hele werkwoord?
 Are you/we/they  + going to + hele werkwoord?
 Is + he/she/it +  going to + hele werkwoord?
                
 Bijv. Am I going to visit my grandmother today?

                                                                     I + am not + going to + hele werkwoord
                                                                    You/we/they + are not + going to + hele werkwoord
                                                                    He/she/it + is not + going to + hele werkwoord

                                                                    Bijv. I am not going to visit my grandmother today. 

Slide 31 - Tekstslide

Let's practice:

Slide 32 - Tekstslide

Peter .... study History after his exams.
A
am going to
B
is going to
C
are going to

Slide 33 - Quizvraag

What are you doing next weekend?
I .... celebrate my birthday Saturday night.
A
am going to
B
is going to
C
are going to

Slide 34 - Quizvraag

Maybe I .... go home. Or maybe not. I don't know yet.
A
am going to
B
is going to
C
are going to

Slide 35 - Quizvraag


Will & Shall

Slide 36 - Tekstslide

2 manieren will + hele werkwoord
1. Als je een beslissing neemt (plan maakt) op het moment van spreken.

Bijv. Do you think John is at home? I think I will call him this afternoon. 
         (Op het moment van spreken besluit je om John vanmiddag te gaan bellen)

2. Bij een wens, veronderstelling, belofte, aanbod, verzoek of voorspelling
  
Bijv. He will not be on time, he is always late.                      (= voorspelling)
         Those boxes look heavy, I will help you carry them.    (= aanbod)


Slide 37 - Tekstslide

Hoe zit het nu tussen will en shall?
  • In vragen kun je will of shall gebruiken.
  • Shall gebruik je alleen met I en we. 
  • Shall wordt vooral gebruikt om te vragen naar een mening, bij voorstellen en om iets aan te bieden. 

bijv.  Will you/he/she/it/they do that?
          Shall we/I do that?
          Shall we go out or stay in?  - (je vraagt naar een mening)
          Shall we go shopping this weekend?  - (je doet een voorstel)

Slide 38 - Tekstslide

___ they ___ (move) next week or the week after?

Slide 39 - Open vraag

___ I ___ (help) you with moving the boxes?

Slide 40 - Open vraag

Ik weet wanneer ik to be going to/will/shall moet gebruiken.
😒🙁😐🙂😃

Slide 41 - Poll

Ik heb behoefte aan extra uitleg over deze grammatica.
A
ja
B
nee
C
Misschien

Slide 42 - Quizvraag

I am ready for the test.

0100

Slide 43 - Poll