Rituelen bij een Germaans huwelijk

Rituelen bij een Germaans huwelijk 
(Tac., GERM., 18)
Benodigdheden voor de liveles
- micro zodat je kan antwoorden op vragen
- meld je aan bij deze les via onderstaande code
- handboek op p. 59
- neem de vertaling die je gisteren maakte erbij
- notitieblad
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
LatijnSecundair onderwijs

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Rituelen bij een Germaans huwelijk 
(Tac., GERM., 18)
Benodigdheden voor de liveles
- micro zodat je kan antwoorden op vragen
- meld je aan bij deze les via onderstaande code
- handboek op p. 59
- neem de vertaling die je gisteren maakte erbij
- notitieblad

Slide 1 - Tekstslide

Tac., GERM., 18
Quamquam sevēra illīc matrimōnia  (sunt) nec ullam mōrum partem măgis laudāveris. Slide 2 - Tekstslide

Geef wijs en tijd van laudaveris

Slide 3 - Open vraag

Tac., GERM., 18
Quamquam sevēra illīc matrimōnia  (sunt) nec ullam mōrum partem măgis laudāveris. 

laudaveris => conj. perfectum. => modaliteit = potentialis (G186)
=> vertaling: men zou meer (kunnen)prijzen


Slide 4 - Tekstslide

Tac., GERM., 18
Quamquam sevēra illīc matrimōnia  (sunt) nec ullam mōrum partem măgis laudāveris. 

 • VERTALING: 
  En toch zijn de huwelijken daar streng, en geen enkel onderdeel van hun zeden zou men meer kunnen prijzen. 

Slide 5 - Tekstslide

Tac., GERM., 18
Nam prŏpe sōli barbarōrum síngulis uxōribus conténti sunt, excéptis ádmodum paucis, qui nōn libīdine, sed ob
nobilitātem plūrimis núptiis ambiúntur.  
 • Want bijna als enigen van de barbaren zijn ze elk met één echtgenote tevreden, uitgenomen zeer weinigen, die niet uit wellust, maar wegens hun adel met heel veel huwelijksaanzoeken benaderd worden. 

Slide 6 - Tekstslide

Wat is de functie van soli (R. 2)?

Slide 7 - Open vraag

Tac., GERM., 18
Dōtem nōn uxor marīto, sed uxōri marītus offert.   

 • VERTALING: 
  Een huwelijksgift geeft de vrouw niet aan de man, maar de man aan de vrouw. 

Slide 8 - Tekstslide

Tac., GERM., 18
Intérsunt paréntes et propínqui ac mūnera prŏbant 

 • VERTALING: 
  Aanwezig zijn de ouders en verwanten en ze keuren de geschenken.   

Slide 9 - Tekstslide

Tac., GERM., 18
mūnera nōn ad delĭcias mulĭebres quaesīta (sunt) nec quĭbus nŏva nupta comātur

De vraag "waartoe" bij quaesita wordt op twee manieren beantwoord
 • door een voorzetselgroep: ad + acc.
 • door een betrekkelijke bijzin
    

Slide 10 - Tekstslide

Tac., GERM., 18
mūnera nōn ad delĭcias mulĭebres quaesīta (sunt) nec quĭbus nŏva nupta comātur

 • comatur: conj. praesens.  => drukt het doel uit
 • comatur: passief => drukt de reflexieve betekenis van het werkwoord uit: de nieuwe bruid tooit zich
 • muliebres < mulier

Slide 11 - Tekstslide

Tac., GERM., 18
mūnera nōn ad delĭcias mulĭebres quaesīta (sunt) nec quĭbus nŏva nupta comātur

 • VLOTTE VERTALING: 
  De geschenken zijn niet uitgezocht voor de genietingen van de vrouw noch om hiermee de nieuwe bruid te tooien  

Slide 12 - Tekstslide

Tac., GERM., 18
mūnera nōn ad delĭcias mulĭebres quaesīta (sunt) nec quĭbus nŏva nupta comātur, sed bŏves et frenātum ĕquum et
scūtum cum frămea gladiōque.

 • VLOTTE VERTALING: 
  maar (het zijn) ossen en een getoomd paard en een schild met speer en zwaard.   

Slide 13 - Tekstslide

Tacitus als stilist (p. 62)
Uitweiding over Germaans huwelijk = laudatio
 •  "laudaveris" geeft dit letterlijk aan

Slide 14 - Tekstslide

Tacitus als stilist (p. 62)
Vraag 1
 •  Tweeledigheid = sierlijke, rustig betogende manier van spreken
 • Drieledigheid = bevlogen redenaar

Slide 15 - Tekstslide

a. Waar gebruikt Tacitus in het gelezen fragment drieledigheid?

Slide 16 - Open vraag

Tacitus als stilist (p. 62)
Vraag 1 a: Drieledigheid = bevlogen redenaar
 • intrede: boves et frenatum equum et scutum … (met climax)
 • Waarom geraakt Tacitus hier bevlogen?

Slide 17 - Tekstslide

Tacitus als stilist (p. 62)
Vraag 1 b: Haal uit de tekst 2 voorbeelden van een herhaling

Slide 18 - Tekstslide

Vraag 1 b: Haal uit de tekst 2 voorbeelden van een herhaling

Slide 19 - Open vraag

Tacitus als stilist (p. 62)
Vraag 1 b: Haal uit de tekst 2 voorbeelden van een herhaling
 • uxor marito sed uxori maritus 
 • munera probant, munera … 

Slide 20 - Tekstslide

Rituelen bij een Germaans huwelijk 
(Tac., GERM., 18, r. 11-20)
Benodigdheden voor de liveles
- micro zodat je kan antwoorden op vragen
- meld je aan bij deze les via onderstaande code
- handboek op p. 60
- neem er de voorbereiding bij
- notitieblad

Slide 21 - Tekstslide

Tac., GERM., 18
In haec mūnera uxor accĭpitur atque in vĭcem ipsa armōrum ăliquid vĭro adfert: 

 • VERTALING: 
  In ruil voor deze geschenken wordt de echtgenote ontvangen en op haar beurt brengt zij de man iets van wapens:

Slide 22 - Tekstslide

Tac., GERM., 18
hŏc máximum vínculum, haec arcāna săcra, hōs coniugāles deos arbitrántur.  

 • hoc, haec & hos: LV
 • vinculum, sacra, deos: BVG
 • omgekeerde congruentie: LV neemt naamval, geslacht en getal over van BVG

Slide 23 - Tekstslide

hŏc máximum vínculum, haec arcāna săcra, hōs coniugāles deos arbitrántur.
Wie is hier het onderwerp?
A
De vrouwen
B
De mannen
C
De Germanen
D
De Germaanse goden

Slide 24 - Quizvraag

Tac., GERM., 18
hŏc máximum vínculum, haec arcāna săcra, hōs coniugāles deos arbitrántur.  

 • VERTALING: 
  dat vinden zij de grootste band, dat de heilige rituelen, dat de goden van het huwelijk.  

Slide 25 - Tekstslide

Tac., GERM., 18
Nē se mŭlier extra virtūtum cogitatiōnes extrāque bellōrum căsūs pŭtet  

 • VERTALING: 
  Opdat de vrouw niet meent dat ze buiten gedachten aan moedige daden en buiten de wisselvalligheden van oorlogen staat  

Slide 26 - Tekstslide

Tac., GERM., 18
, ipsis
 incipiéntis matrimōnii auspĭciis admonētur venīre se labōrum periculorúmque sŏciam, ĭdem in pāce, ĭdem in proélio passūram ausurámque. 

 • Naamval incipientis?

Slide 27 - Tekstslide

Wat is de naamval van incipientis?
A
genitief
B
ablatief
C
datief

Slide 28 - Quizvraag

Tac., GERM., 18
, ipsis
 incipiéntis matrimōnii auspĭciis admonētur venīre se labōrum periculorúmque sŏciam, ĭdem in pāce, ĭdem in proélio passūram ausurámque. 

 • Naamval incipientis: genitief
 • Omgekeerde dominantie: grammaticaal hoort incipientis bij matrimonii, inhoudelijk is het omgekeerd
 • pleonasme

Slide 29 - Tekstslide

Tac., GERM., 18
, ipsis
 incipiéntis matrimōnii auspĭciis admonētur venīre se labōrum periculorúmque sŏciam, ĭdem in pāce, ĭdem in proélio passūram ausurámque. 

 • VERTALING: 
  , wordt ze er precies in de inleidende ceremonies van het beginnende huwelijk op gewezen dat ze komt als gezellin in moeite en gevaren, om hetzelfde in vrede (en) hetzelfde in oorlog te ondergaan en te wagen. 

Slide 30 - Tekstslide

Tac., GERM., 18
Hŏc iuncti bŏves, hŏc parātus ĕquus, hŏc dăta arma denúntiant. 

 • Onderwerp van de zin? 
 • Wat is de beste betekenis van denuntiant in deze context?

Slide 31 - Tekstslide

Hŏc iuncti bŏves, hŏc parātus ĕquus, hŏc dăta arma denúntiant.
Wat is het onderwerp?

Slide 32 - Open vraag

Hoe vertaal je denuntiant hier het best?
A
melden
B
voorspellen
C
duidelijk maken
D
verkondigen

Slide 33 - Quizvraag

Tac., GERM., 18
Hŏc iuncti bŏves, hŏc parātus ĕquus, hŏc dăta arma denúntiant. 

 • VERTALING: 
  Dat maken de verbonden ossen, dat het getoomde paard, dat de gegeven wapens duidelijk.

Slide 34 - Tekstslide

Tac., GERM., 18
accĭpere se quae līberis inviolāta ac digna reddat, quae nūrūs accĭpiant rursúsque ad nepōtes referántur. 

 • Infinitiefzinnen nog steeds afhankelijk van admonetur (r. 15)
 • Wat wordt bedoeld met quae?

Slide 35 - Tekstslide

Tac., GERM., 18
accĭpere se quae līberis inviolāta ac digna reddat, quae nūrūs accĭpiant rursúsque ad nepōtes referántur.

 • VERTALING: 
  (Ze wordt erop gewezen) dat ze zaken ontvangt die ze aan haar kinderen ongeschonden en eervol moet doorgeven, die haar schoondochters moeten ontvangen en die dan weer aan de kleinzonen moeten worden doorgegeven.

Slide 36 - Tekstslide

Tac., GERM., 18
Sīc vivéndum (esse), sīc pariéndum (esse): 

 • Infinitiefzinnen nog steeds afhankelijk van admonetur (r. 15)

Slide 37 - Tekstslide

Tac., GERM., 18
Sīc vivéndum (esse), sīc pariéndum (esse): 

 • VERTALING: 
  (Ze wordt erop gewezen) dat er zo geleefd, zo gebaard moet worden:

Slide 38 - Tekstslide