Deel 3 - De Verlichting


De maatschappij van 
Het Ancien Régime
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisSecundair onderwijs

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les


De maatschappij van 
Het Ancien Régime

Slide 1 - Tekstslide

Economisch vlak:
- de 18e eeuw was voornamelijk een landbouwmaatschappij
- ambachten en kleinhandelaars
- vanaf 16e eeuw: bankwezen, groothandel en industrie ontwikkelt zich
Sociaal vlak:
- standenmaatschappij
- Adel en geestelijkheid was bevoorrecht: meer rechten en minder plichten
- Macht was gebaseerd op grond
- Derde stand: burgerij (rijk), boeren, armen, dagloners,...
Het is de derde stand die gaat streven naar politieke inspraak
Politiek vlak:
* Adel en geestelijkheid hebben sinds vroege ME de macht
- Leenstelsel (versnippering) in voordeel van adel
- gevolgd door poging centralisatie van de vorst (toppunt: koninklijk absulutisme)
* Burgerij krijgt beetje invloed in de standenvertegenwoordiging (Staten), maar de macht wordt gekortwiekt door de vorst.

Slide 2 - Tekstslide


De maatschappij van 
Het Ancien Régime
wil de Verlichting veranderen!

Maar welke ideeën zijn er?
Opgelet!
De Verlichting is een filosofische stroming.
We bespreken deze ideeën - maar deze worden niet onmiddellijk uitgevoerd! 
De Revoluties die we in de komende hoofdstukken zullen bespreken, baseren zich op deze ideeën.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Basisprincipes Verlichte ideeën
- Volkssoevereiniteit

- vrijheid van pers

- Vrijheid van meningsuiting

- Vrijheid van godsdienst

- persoonlijke vrijheid

- onschendbaarheid van woning en briefgeheim

Principes optekenen in grondwet

Slide 5 - Tekstslide

Voltaire:
Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen. 
Origineel: Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire.

Slide 6 - Tekstslide

1. Politiek (1)
John Locke (1632-1704): 

* voornaamste taak van de staat: beschermen van burgers en diens eigendommen
* Volkssoevereiniteit: het volk is de hoogste autoriteit in de staat
* eiste een scheiding van de staatsmachten in een wetgevende vergadering en een uitvoerende regering met aan het hoofd een koning


Slide 7 - Tekstslide

 Charles de Montesquieu :
  • Charles de Secondat(1689-1755)=  baron van Montesquieu
  • was van adel
  • had kritiek op de absolute    macht koning
  • dacht na over goede verdeling van de macht

Slide 8 - Tekstslide

- Ontwierp daarna de leer van de"Trias Politica" of "scheiding der machten" .
Drie machten:
1. Wetgevende macht: Deze macht heeft het recht om wetten in te voeren of af te keuren. (parlement)
2. Uitvoerende macht: Deze macht zorgt ervoor dat wetten worden uitgevoerd
(premier  en de regering).
3. Rechtsprekende macht: Deze macht controleert of de wetten worden nageleefd. (de gerechtshoven)

- De drie machten mogen nooit in handen van één persoon komen.Slide 9 - Tekstslide

Montesquieu: Trias Politica

Slide 10 - Tekstslide

1. Politiek (2)


Montesquieu (1689-1755):
* scheiding der machten: 3 machten! Trias politica
* machten moeten geschieden worden en verdeeld over verschillende instellingen om individuele rechten en plichten van de burgers te vrijwaren
* machten in evenwicht én elkaar controleren (checks and balances)
- wetgevende macht: parlement - verkozen vertegenwoordiging - controle uitoefenen op uitvoerende macht
- uitvoerende macht: vorst, bijgestaan door zijn ministers die verantwoordelijkheid afleggen tov de volksvertegenwoordiging (parlement)Volledige volksvertegenwoordiging?
Neen, enkel de verantwoordelijke, verstandige en belastingbetalende mensen mochten in naam van het volk het land besturen.
Cijnskiesrecht: enkel wie een bepaald bedrag aan belastingen betaald mag stemmen.
MAW: macht naar rijke burgerij!

Slide 11 - Tekstslide

1. Politiek (3)
Rousseau (1712-1778)

IJverde in 'Du Contrat Social' voor absolute volkssoevereiniteit.
De burgers zullen rechtstreeks zelf over alle openbare aangelegenheden beslissen (Directe democratie)

Maar ook radicale democratie: geen scheiding der machten - het volk neemt als geheel beslissingen.

Slide 12 - Tekstslide

2. Sociaal - gelijkheid!
Afzetten tegen standenmaatschappij uit het Ancien Régime

* gelijkheid: afschaffen voorrechten (privileges) van de adel en geestelijken

- belastingsgelijkheid: ook grootgrondbezitters moeten betalen

- geschiktheid voor job ipv afkomst (maw burgerij ipv adel)

- afschaffen lijfeigenschap

- openstellen onderwijs voor lagere klasse 

Slide 13 - Tekstslide

3. Economisch - Vrijhandel
Realiteit toen:
Protectionisme: Beschermen van de eigen economie door tol en belastingen. Mercantilisme: gericht op verrijking van de staat

Idee van Verlichting:
Fysiocratisme: herstel van de 'natuurlijke' orde, een economie zonder staatstussenkomst (basis voor latere liberalisme: Adam Smith)


Slide 14 - Tekstslide

Adam Smith
Zijn Verlichte principes:
  • Economisch liberalisme

Gingen radicaal in tegen de kenmerken van het ancien régime:
  • Inmenging van de overheid (absolute vorst)
  • Mercantilisme 
 Vorm van protectionisme. Eigen handel eerst, invoer naar buitenland beperken en zo kapitaal eigen land verhogen

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

4. Religieus
- Scheiding kerk en staat
* kerk is onderworpen aan staat
* onderwijs, openbare onderstand en burgerlijke stand: overheidstaken in tegenstelling tot taken van de kerk

- Godsdienstvrijheid: geloof = privé aangelegenheid
- Opkomst Deïsme - God heeft de wereld gemaakt, maar heeft er geen invloed meer op

Slide 17 - Tekstslide