Kengetallen en financiële analyse

Kengetallen en financiële analyse
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Commerciële CalculatiesMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Kengetallen en financiële analyse

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Aan het einde van deze lessenserie weet je wat kengetallen zijn en begrijp je wat de begrippen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit inhouden.

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer de leerdoelen van de lessenserie en leg uit waarom dit belangrijk is voor financiële analyse.
Wat weet je al over de begrippen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent een current ratio van minder dan 1?
A
Het bedrijf heeft veel geld in kas
B
Het bedrijf is zeer winstgevend
C
Het bedrijf heeft waarschijnlijk liquiditeitsproblemen
D
Het bedrijf heeft geen schulden

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een goede current ratio voor een bedrijf?
A
2:1
B
1:2
C
1:1
D
3:1

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe wordt de quick ratio berekend?
A
Vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden
B
Nettowinst / Aantal werknemers
C
Omzet / Kosten
D
Lange termijn schulden / Aandelenkapitaal

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk financieel overzicht kan worden gebruikt om de liquiditeit van een bedrijf te beoordelen?
A
Jaarverslag
B
Balans
C
Winst- en verliesrekening
D
Kasstroomoverzicht

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een veelgebruikte ratio om de liquiditeit van een bedrijf te meten?
A
Return on investment
B
Growth rate
C
Current ratio
D
Debt-to-equity ratio

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn kengetallen?
Kengetallen zijn cijfers die inzicht geven in de financiële positie van een bedrijf. Ze worden berekend op basis van financiële gegevens uit de jaarrekening.

Slide 9 - Tekstslide

Leg uit wat kengetallen zijn en waarvoor ze worden gebruikt.
Liquiditeit
Liquiditeit geeft aan in hoeverre een bedrijf in staat is om op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De current ratio is een voorbeeld van een liquiditeitskengetal.

Slide 10 - Tekstslide

Leg uit wat liquiditeit inhoudt en geef een voorbeeld van een liquiditeitskengetal.
Solvabiliteit
Solvabiliteit geeft aan in hoeverre een bedrijf in staat is om aan haar verplichtingen op lange termijn te voldoen. De debt-to-equity ratio is een voorbeeld van een solvabiliteitskengetal.

Slide 11 - Tekstslide

Leg uit wat solvabiliteit inhoudt en geef een voorbeeld van een solvabiliteitskengetal.
Rentabiliteit
Rentabiliteit geeft aan hoe winstgevend een bedrijf is. De return on investment is een voorbeeld van een rentabiliteitskengetal.

Slide 12 - Tekstslide

Leg uit wat rentabiliteit inhoudt en geef een voorbeeld van een rentabiliteitskengetal.
Interactieve opdracht
Bereken de current ratio voor bedrijf A en B op basis van de gegevens uit de jaarrekening.

Slide 13 - Tekstslide

Geef de leerlingen enkele minuten om de opdracht uit te voeren. Bespreek daarna de uitkomsten in de klas.
Voor- en nadelen
Kengetallen geven inzicht in de financiële positie van een bedrijf, maar er zijn ook nadelen aan verbonden. Zo zijn de kengetallen afhankelijk van de gekozen formules en kunnen ze misleidend zijn als er sprake is van creatief boekhouden.

Slide 14 - Tekstslide

Bespreking van de voor- en nadelen van het gebruik van kengetallen voor financiële analyse.
Samenvatting
In deze lessenserie hebben we geleerd wat kengetallen zijn en wat de begrippen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit inhouden. We hebben ook gezien dat kengetallen inzicht kunnen geven in de financiële positie van een bedrijf, maar dat er ook nadelen aan verbonden zijn.

Slide 15 - Tekstslide

Vat de belangrijkste punten van de lessenserie samen en beantwoord eventuele vragen van de leerlingen.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 16 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 17 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 18 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.