Flexibele leerwegen - Dag van de Diversiteit

Dag van de Diversiteit
Flexibele trajecten voor ex-onthaalleerlingen in het secundair onderwijs
elke.geerinck@sintguido.be
steffi.geerts@sintguido.be
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsEngels+3Secundair onderwijs

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 75 min

Onderdelen in deze les

Dag van de Diversiteit
Flexibele trajecten voor ex-onthaalleerlingen in het secundair onderwijs
elke.geerinck@sintguido.be
steffi.geerts@sintguido.be

Slide 1 - Tekstslide

Wanneer mag je een vrijstelling voor een volledig vak geven?
A
Dit mag nooit.
B
Enkel als je Nederlands in de plaats aanbiedt.
C
Als een leerling aantoont de leerinhoud al te beheersen.
D
B en C mogen allebei.

Slide 2 - Quizvraag

Wanneer mag je een vrijstelling geven voor een deel van een vak?
A
Dit mag nooit.
B
Als de leerling kan aantonen dat deel al te beheersen.
C
Als de klassenraad beslist dat het minder relevant is met oog op de verdere (school)loopbaan.
D
B en C mogen allebei.

Slide 3 - Quizvraag

Leerlingen met een taalachterstand voor Nederlands mogen bovenop hun lestijdenpakket
A
geen extra uren Nederlandse les volgen.
B
tot 2 uur extra Nederlandse les volgen.
C
tot 3 uur extra Nederlandse les volgen.
D
tot 4 uur extra Nederlandse les volgen.

Slide 4 - Quizvraag

In de derde graad, in een richting waarin moderne vreemde talen niet eigen zijn aan de richting,
A
mogen ze niet vervangen worden door Nederlands.
B
mogen ze vervangen worden door Nederlands.
C
moeten de eindtermen van de 2e graad behaald worden.
D
moeten de leerlingen een extra programma volgen.

Slide 5 - Quizvraag

Een leerling met tekorten in het eerste jaar van een graad kan een attest van regelmatige lesbijwoning krijgen i.p.v. een oriënteringsattest...
A
Enkel in het deeltijds beroepsonderwijs.
B
Enkel als de hele klas een ARL krijgt.
C
Als de klassenraad het haalbaar vindt om het tekort in het tweede jaar weg te werken.
D
Enkel in de vernieuwde brede eerste graad.

Slide 6 - Quizvraag

Een leerling met een tekort op een taal mag gedelibereerd worden om zijn/haar diploma te halen.
A
Neen, dit mag niet.
B
Ja, mits toelichting bij het diploma.
C
Ja, enkel in een minder talige richting.
D
Ja.

Slide 7 - Quizvraag

Je mag de doelstellingen voor een leerling met taalachterstand voor een bepaalde taal...
A
Niet beperken tot de basisvorming.
B
Wel beperken tot de basisvorming.
C
Enkel in het eerste vervolgjaar aanpassen.
D
Enkel in een niet-talige richting aanpassen.

Slide 8 - Quizvraag

Mogelijkheden
in het secundair onderwijs

Slide 9 - Tekstslide

Grammar of schooling
= de regels die leren en instructie organiseren
= onbewuste visie op hoe een 'echte school' functioneert

In Vlaanderen: o.a. jaarklassen, vakleraren, lessenroosters,
A/B/C-attesten, inrichting van schoolgebouwen

Vernieuwing heeft meer slaagkans als je een perceptie kan ombuigen.
H

Slide 10 - TekstslideBron:
Machteld Vandecandelaere
Naomi Van den Branden
Margo Vandenbroeck
Goedroen Juchtmans
H

Slide 11 - Tekstslide

Interne differentiatie
 • Binnenklasdifferentiatie: kenmerken divers publiek meenemen in keuzes qua curriculum - BKD
 • Universal Design for learning: curriculum toegankelijk maken voor een divers publiek - UDL
Individuele leerlijnen met nadruk op zelfstandig werk: contractwerk, begeleid zelfstandig leren, flipped classroom
Flexibele leerinhouden
S

Slide 12 - Tekstslide

Structurele externe differentiatie
MULTILEEFTIJDSKLASSEN
 • Voordelen: meer peer tutoring - overnemen van matuur gedrag - meer oefenkansen voor wie ouder, maar trager werkt - langer les bij dezelfde leraar - ontwikkelt sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidszin van de oudere leerlingen
 • Nadelen: instructies niet altijd aangepast aan de leeftijd - werkdruk voor de leraar (hiervoor opgeleid?) - overnemen kinderachtig gedrag
E

Slide 13 - Tekstslide

Structurele externe differentiatie
NIVEAUGROEPEN
 • Voordelen: betere afstemming van instructies - leertempo - leermaterialen
 • Nadelen: geen 'betere' rolmodellen - minder oefenen op omgaan met verschillen - verwachtingen t.o.v. prestaties bij een niveaugroep worden opgepikt door de leerling - binnen dezelfde klas: werkdruk
S

Slide 14 - Tekstslide

Structurele externe differentiatie
 • GRAADEVALUATIE (oriënteringsattest wel noodzakelijk indien de leerling alsnog in leerjaar 2 verandert) >> wordt voor de start van het schooljaar voor een structuuronderdeel vastgelegd
 • MODULAIR ONDERWIJS (o.a. in BSO en DBSO nuttig om deelcertificaten te halen)   
 • (jaar)klasoverstijgende CO-TEACHING
H

Slide 15 - Tekstslide

Structurele externe differentiatie
STRUCTUREEL INGEBOUWDE UREN REMEDIËRING / VERDIEPING / VERBREDING
 • kan klas/leerjaaroverstijgend ingepland worden, met peertutoring
 • huiswerkklas voor iedereen / uren in open leercentrum / inhaallessen Nederlands
 • remediërende weken                                                                                         >> maximaal aantal lestijden respecteren!

E

Slide 16 - Tekstslide

Structurele externe differentiatie
FLEXIBELE UURROOSTERS & BUNDELEN VAN VAKKEN
 • bepaalde weken meer lesuren, andere weken minder
 • een éénuursvak als tweeuursvak programmeren, dan omwisselen
 • projectmatig aan de slag gaan
 • nog in te halen vakken/modules voor zittenblijvers in eerste maanden programmeren
 • 'vlinderleraren' of zorgleraren
E

Slide 17 - Tekstslide

Praktijken voor specifieke doelgroepen
NIVEAUWERKING
 • extra taaltraject Frans+ of tot 3u. meer Nederlands
 • huiswerkklas (voor ex-Okan met inzet van vervolgschoolcoaches)
 • lessen volgen in andere klas/jaar/ andere school (kan ook moeilijker zijn!) <-> korte en lange snuffelstages tijdens OKAN
 • bij evaluaties: verklarend/ vertalend woordenboek gebruiken, examen mondeling toelichten, open boek examen, meer tijd
S

Slide 18 - Tekstslide

Praktijken voor specifieke doelgroepen
DOORSTROOM NA TEKORTEN
 • bv. met zelfstandig te verwerken bundel met de niet gekende leerdoelen
 • oriënteringsattest wel noodzakelijk indien de leerling alsnog in leerjaar 2 verandert
 • kan enkel binnen een graad, met attest regelmatige lesbijwoning (ARL)
STUDIEDUUR VERLENGEN (vermijden)
 • een schooljaar over 2 jaar
 • een graad over 3 jaar
 • ook bij HBO5 of Se-n-Se
H

Slide 19 - Tekstslide

Praktijken voor specifieke doelgroepen
VRIJSTELLINGEN
 • van delen van vakken (leerachterstand) - godsdienst: ligt gevoelig bij KOV
 • volledige vakken enkel door Nederlands vervangbaar
 • reeds met vrucht doorlopen vakken (een leerling die bleef zitten /al examencommissie deed / voorkennis aantoonde op een specifiek examen op de leerplandoelen van dat jaar)
 • finaliteit van de opleiding mag niet in het gedrang komen (gelijkwaardige doelen voorop stellen)
E

Slide 20 - Tekstslide

Vragen tot nu toe?
timer
5:00

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Opstellen van contract met leerling en ouders/voogd
 • Inschatten van inzet/zelfredzaamheid van de leerling   intakegesprek - informatie van vervolgschoolcoach - fiche uit BaSO
 • Inschatten van ondersteuning - tussentijdse opvolging
 • Bekijken van infrastructuur: waar mag/kan de leerling werken?   zelfde klaslokaal -  ander lokaal met of zonder toezicht -   openleercentrum - bibliotheek - thuis
 • Engagementsverklaring
S

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Draagkracht van de school: planlast
 • Parallel programmeren van bepaalde vakken om niveaugroepen te maken mogelijk?
 • Hoeveel campussen heeft de school?
 • Flexibele aanwezigheid op school: registreren is omslachtiger, meer werkdruk voor ondersteunend personeel?
 • Aantal beschikbare vervolgschoolcoaches/ GOK-uren?
 • Reflectiedagen / overlegmomenten mogelijk?
H

Slide 25 - Tekstslide

Draagkracht van de school: mindset
 • Leerkrachten bereid om flexibele lessenroosters te krijgen?
 • Leerkrachten bereid om meer tijd te besteden aan specifieke bundels, beschikbaarheid tijdens examenperiode, meer overleg, ... ?
 • Hospiteren bij elkaar, vakgroepwerking en verder professionaliseren ingebed in schoolcultuur?
H

Slide 26 - Tekstslide

Draagkracht van de school: mindset
 • Taalproblemen >< Leren leren (boekentasmanagement, studieplanning)
 • Growth mindset >< child-deficit denken (lukt ons beter bij heel kleine kinderen)
 • Iedereen gelijk voor de wet vs. Gelijke kansen                                                                      >> ex-OKANleerling kan een les geven in eigen taal aan leerkrachten of aan nieuwe klas: begrip opbrengen voor extra maatregelen                                                               (wat voor ex-OKAN kan, is ook interessant voor M-decreet en omgekeerd!)
H

Slide 27 - Tekstslide

Draagkracht van de school: start
 • Leraren moeten zelf de nood erkennen (aantal C-attesten, negatieve doorlichting, enquête)
 • Participatief sleutelen aan de 'Grammar of schooling' op de school
 • Kleine experimenten opstarten die als een olievlek zich verspreiden
 • Elkaar tijd en inspraak geven
 • Aandacht voor verbondenheid in teams
 • Begrip voor handelingsonzekerheid
H

Slide 28 - Tekstslide

Inzetten op lerarencompetenties
 • Diagnostische competentie
 • Open staan voor diverse leerlingen
 • Kunnen differentiëren
 • Teamspirit, sharing = caring
 • Socio-emotionele voelsprieten (taal is niet altijd de drempel), bij ex-okanleerlingen is welbevinden cruciaal
H

Slide 29 - Tekstslide

Bijlagen: praktische tips voor jouw school
 • Lijstje concrete voorbeelden bij SGI
 • Casussen
 • Aan de slag in de les Nederlands
 • Aan de slag in de les Frans/Engels
 • Websites voor Frans en Engels
 • Bronnen
H

Slide 30 - Tekstslide

elke.geerinck@sintguido.be
steffi.geerts@sintguido.be

Slide 31 - Tekstslide