Bestuursrecht HC 7

Bestuursrecht HC 7 
Bestuursprocesrecht
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
Algemene RechtsleerUniversity

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

Bestuursrecht HC 7 
Bestuursprocesrecht

Slide 1 - Tekstslide

Indien een beroepsschrift bij een onbevoegd bestuursorgaan terecht komt, wordt deze direct retour gezonden aan de gemachtigde.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 2 - Quizvraag

De dav waaop het beroepschrift is ontvangen door het onbevoegde bestuursorgaan geldt niet als de datum van ontvangst. De datum van ontvangst is de datum waarop het juiste bestuursorgaan het beroep schrift ontvangt.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 3 - Quizvraag

In het geval wanneer een b.o. weigert op een beroepsschrift betrekking hebbende stukken te overleggen, kan het Gerecht een dwangsom opleggen voor elke dag dat het orgaan in gebreke blijft.
A
Juist.
B
Onjuist.

Slide 4 - Quizvraag

Het is in Lar-zaken mogelijk een rechter te wraken.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 5 - Quizvraag

Lar-zaken zijn altijd openbare zaken.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 6 - Quizvraag

Getuigen in Lar-zaken zijn niet verplicht een getuigenis af te leggen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 7 - Quizvraag

In Lar-zaken mag het Gerecht ambtshalve zowel de feiten en de rechtsgronden aanvullen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 8 - Quizvraag

Indien er sprake is van onvolledigheid, mag het vooronderzoek niet heropend worden.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 9 - Quizvraag

Het onderzoek kan heropend worden ter bepaling van de hoogte van de schadevergoeding.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 10 - Quizvraag

Wat is de functie van het Hoger Beroep? (3)

Slide 11 - Open vraag

Proforma beroep/bezwaar is voornamelijk om binnen je termijn te blijven
A
Juist
B
Onjuist

Slide 12 - Quizvraag

Vanwege het karakter van een proforma beroep of bezwaar is het schriftelijk indienen hiervan geen vereiste
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quizvraag

Bij een proforma bezwaar dien je alle gronden direct aan te geven.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 14 - Quizvraag

Bij de procedure in eerste aanleg vind er in de voorfase nog geen uitwisseling van stukken plaats
A
Juist
B
Onjuist

Slide 15 - Quizvraag

Bij de procedure in eerste aanleg staat het geding gelijk aan een beschikking
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quizvraag

Wat staat bij een bestuursrechtelijke procedure centaal?
A
De rechtsbetrekking tussen partijen
B
De rechtmatigheid van de beschikking
C
De schadevergoeding
D
De administratieve voorfase

Slide 17 - Quizvraag

In het bestuursrecht wordt het geschil aanhangig gemaakt door het indienen van een verzoekschrift
A
Juist
B
Onjuist

Slide 18 - Quizvraag

Bij een bestuursrechtelijke procedure maak je het geschil aanhangig door het indienen van een beroepschrift
A
Juist
B
Onjuist

Slide 19 - Quizvraag

Artikel 9 van de Lar bevat de toetsingsgronden (beroepsgronden)
A
Juist
B
Onjuist

Slide 20 - Quizvraag

Wat betekent de term Dominus litus?

Slide 21 - Open vraag

Toetst de rechter ex tunc of ex nunc
A
Ex Tunc
B
Ex Nunc

Slide 22 - Quizvraag

Bij het hoger beroep bij het Hof wordt de procedure opnieuw behandeld
A
Juist
B
Onjuist

Slide 23 - Quizvraag

Wat toetst de rechter ambtshalve bij een bestuursrechtelijke procedure? (2) Noem ook jurisprudentie indien nodig

Slide 24 - Open vraag

Het beroep richt zich tegen de beslissing van het GEA. De procedure wordt niet opnieuw gedaan.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 25 - Quizvraag

Benoem 2 bijzondere rechtsmiddelen

Slide 26 - Open vraag

Hoger beroep bij het Hof is een gewoon rechtsmiddel (dus geen bijzonder rechtsmiddel)
A
Juist
B
Onjuist

Slide 27 - Quizvraag

Bij het hoger beroep vind er een beoordeling plaats van zowel feitenvaststelling als de toepassing van het recht
A
Juist
B
Onjuist

Slide 28 - Quizvraag

Het Lar-Hof houdt elk kwartaal een zittingen in Aruba, Curacao, St Maarten en Bonaire
A
Juist
B
Onjuist

Slide 29 - Quizvraag

Benoem de functies van het hoger beroep bij het Hof (3)

Slide 30 - Open vraag

In welke gevallen is hoger beroep niet mogelijk? (5, met artikelen)

Slide 31 - Open vraag

Onder de Lar geldt dat de bestreden beschikking de buitengrens is van het geding. Dit betekent dat in het geval van een beroep ingesteld tegen een beschikking tot weigering van een verblijfsvergunning, ook het hieraan gekoppelde weigering van een tewerkstellingsvergunning kan betrekken.
A
Juist, gezien het verband tussen de twee is dit mogelijk. Zonder de verblijfsvergunning kan een werknemer ook niet werken.
B
Onjuist, de beschikking inzake de weigering van de tewerkstellinsgvergunning valt hierbuiten en kan niet in de procedure worden meegenomen.

Slide 32 - Quizvraag

Welke twee functies van het bestuursrecht worden onderscheiden in de literatuur?

Slide 33 - Open vraag

Wat werd met de invoering van de Awb de primaire functie van het bestuursprocesrecht?

Slide 34 - Open vraag

Met de invoering van de Awb mag de rechter mag niet meer ultra petita gaan waarbij hij het hele besluit onderwerpt aan ambtshalve beoordeling.
A
Klopt, aangezien de afbakening van het geschil wordt overgelaten aan de indiener van het beroepschrift.
B
Nee, de rechter mag dit wel op grond van art. 8:69 Awb.

Slide 35 - Quizvraag

Wat is de beperking die art 8:69 lid 2 Awb met zich brengt met het oog op de aanvulling van de rechtsgronden.
A
Er zijn geen beperkingen hierin neergelegd, de rechter is bevoegd de rechtsgronden aan te vullen.
B
De rechter is bevoegd de rechtsgronden aan te vullen maar mag niet ambsthalve niet in het beroepschrift gestelde onderdelen beoordelen.

Slide 36 - Quizvraag