Praat mar Frysk - ferfolch - les 8

Praat mar Frysk ferfolch - les 8
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
FriesBeroepsopleiding

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Praat mar Frysk ferfolch - les 8

Slide 1 - Tekstslide

Les 8 Earne in sport fan meitsje = wat ambisjeus en rjochte op resultaat dwaan.

Nei dizze les kinne jo ek op it sportfjild Frysk prate.

https://frieschdagblad.nl/sport/Help-De-korfbalsport-verdwijnt-uit-Frysl%C3%A2n-27994844.html
Wurklist
Weromsjen op ôfrûne wike
             - EduFrysk
             - Húswurk makke? Sprekbeurt taret? Nijsjirriche saken tsjinkommen?
TEMA Sport
             - Foarlêze
             - Praatopdrachten, spultsjes en oefenje mei tiidwurden
Húswurk
Neigesetsje

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Foarlêze
Keatspublyk - Kuorbalfamke

Lês om bar in stikje foar.
Tink dêrby om de útspraak.

Binne der noch fragen oer, 
of oanfollingen op it wurdfjild?

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Boarne: Ferstival.
Freegje om feedback oer (ien of mear fan de ûnderwerpen) by 
sprekbeurt & praatopdrachten

Slide 5 - Tekstslide

Soargje foar in steapel feedbackkaartsjes.

Kursisten kinne sels de kaartsjes útdiele by praatopdrachten en/of sprekbeurten.

Ik beoardielje de sprekbeurten.
Sprekbeurt
Speeddate.
Wurkje yn twatallen.
bjusterbaarlik, posityf nijs.
Sko in stoel op en doch it nochris.

Jou inoar TOPs en TIPs:
wurdskat & útspraak
grammatika & tiidwurden

timer
2:00

Slide 6 - Tekstslide

De kat hie krekt sels jongen krigen doe't se de pykjes seach. Se besocht de lytse pykjes by har drinke te litten.

Cat cuddles kittens and adopted ducklings - Animal Odd Couples: Episode 1 Preview - BBC One [1.54]
https://youtu.be/hfBjKOGlFkw?si=dPwWH1VYpL4HLWS2

Skoft

Slide 7 - Tekstslide

Travel Active - maffe sporten

Wife carrying
Dit is een obstacle run waarbij mannen een vrouw op hun rug dragen. De man die de wedstrijd wint, krijg het gewicht van zijn vrouw in bier als cadeau. Proost!

https://www.travelactive.nl/ervaringen/algemeen/de-meest-vreemde-sporten-ter-wereld/


Tiidwurden: by plakken
Wurkje yn groepkes fan 2-3.
Ik draai it rêd. Dan krije jim in plak te sjen. Betink as groepke safolle mooglik tiidwurden by it plak en meitsje dêr ek in sin mei.
Bygelyks: swimbad = swimme, glide, dûke, springe. Wy swimme om it hurdst. Do glydst fan de glydbaan. Do dûkst yn it wetter. Ik spring fan de dûkplanke.

Watfoar groepke hat de measte tiidwurden betocht en yn in goeie sin set? 
De sinnen moatte wol ferskillend wêze.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wurdskat oer gûlen / fertriet hawwen

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fraachpetear (ynterview)
Betink 5 fragen om oan dyn favorite sportman/frou te stellen.
Skriuw se op.

Dyn buorman/frou spilet de bekende sporter en beäntwurdet de fragen. 
Wikselje jimme rol.
timer
5:00

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Praat mar Frysk

Wurkje yn groepkes fan 3-4. 
Jou inoar feedback.

A praat oer it tema.
B & C (en D) harkje en lette op:
wurdskat & útspraak
grammatika & tiidwurdenPrate oer sport

Dochsto oan sport?
Watfoar sport fynsto hiel aardich om nei te sjen?
...
timer
1:30

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Húswurk
Wurdskat sport.
EduFrysk flitskaarten.

Sprekbeurt tariede:
in Ferneamde Fries dy't noch libbet. (sport, polityk, keunst, muzyk)

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Neigesetsje

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Standwurker
Do dochst mei oan it kampioenskip standwurkjen. Meitje in reklamepraatsje om dyn produkt oan de man te bringen.
Kies in produkt dêr't in soad oer te fertellen falt, sa as bygelyks: griente, ûnderbroeken, sokken, in blikiepener, túnark, skjinmakkersguod.
It produkt moat wat hawwe dat it trochsneed konkurrearjende produkt net hat.
Krigest fiif minuten om dy ta te rieden.
Skriuw in oantal stekwurden op.
timer
5:00

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies