Tìm số chưa biết trong phép cộng - Find the missing number in addition

Lesson 1
MTBH: Tìm  số còn thiếu trong phép tính cộng cột dọc.
Find the missing number in column addition

TCTC:
Có thể sử dụng bảng giá trị chữ số để tìm số còn thiếu trong phép công cột dọc.
Có thể lựa chọn phép tính phù hợp để tìm số còn thiếu trong phép công cột dọc.1 / 6
volgende
Slide 1: Tekstslide
Math, Literacy, IPCPrimary Education

In deze les zitten 6 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Lesson 1
MTBH: Tìm  số còn thiếu trong phép tính cộng cột dọc.
Find the missing number in column addition

TCTC:
Có thể sử dụng bảng giá trị chữ số để tìm số còn thiếu trong phép công cột dọc.
Có thể lựa chọn phép tính phù hợp để tìm số còn thiếu trong phép công cột dọc.Slide 1 - Tekstslide

+

Slide 2 - Tekstslide
Sử dụng các thẻ đếm giá trị để cộng các số sau:
(Use the place value counters to add the numbers below.
Slide 3 - Open vraag

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Amir đang khám phá các con số trên biểu đồ Gattegno. (Amir is discovering numbers on a Gattegno chart.)
Bạn ấy tạo ra số này (He makes this number.)
Amir di chuyển một counter sang ngang ô để tạo một số mới.
(Amir moves one counter three spaces on a horizontal line to create a new number.)
Khi bạn ấy cộng số ban đầu với số mới thì kết quả bằng 13, 310.
(When he adds this to his original number he gets 13, 310.)
Bạn ấy đã dịch chuyển couter nào? (Which counter did he move?)


Slide 6 - Tekstslide