கற்றல் பகிர்வு

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
MotherTongueSecondary Education

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Tekstslide

வகுப்பறைக் கற்றல் கற்பித்தலில் தகவல் தொழில்நுட்பம்

Slide 14 - Woordweb

Slide 15 - Tekstslide