WOWshop: It alderleukste boek! Oer berne- en jongerein literatuer

It álderleukste boek fan de hiele wrâld!
Fryske berne- en jongereinliteratuer
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
FriesBasisschoolGroep 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

It álderleukste boek fan de hiele wrâld!
Fryske berne- en jongereinliteratuer

Slide 1 - Tekstslide

Weromkeppeling
Pitch:
 • Besprek yn in groepke fan 4 de 'Taal fan myn hert' les.
  - Wat wie it taalbewustwurdingsmomint yn dyn les?
  - Hast de FakTaal formule tapasse kinnen? (fakdoelen en taaldoelen)
  - Hoe fûnen de bern it/wat wie de reaksje? 

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Doelen
Oan 'e ein fan dizze les kin ik...
Fakdoelen:
- útlizze wêrom at (Frysk) lêze wichtich is
- ferskate wizen betinke om bern oan it lêzen te krijen
- wurkje mei de basis fan Deep Democracy
Taaldoelen:
- in passaazje foarlêze út in Frysk berne- 
of jongereinboek
- in boekpromoatsje yn it Frysk

Slide 4 - Tekstslide

Deep Democracy
'de magy fan it harkjen'Yntsjekke:
1. Wat hasto mei lêzen?
2. Wat is dyn favorite Fryske boek?
3. Wat is de moaiste passaazje?

Slide 5 - Tekstslide

Bert
Anna Marije

Slide 6 - Tekstslide

Wêrom lêze?

Slide 7 - Tekstslide

Wêrom lêze?
- Fantasy prikkelje
- Ynlibbingsfermogen ûntwikkelje / Wikselje fan perspektyf
- Emoasjes erfare
- Neitinke oer gefolgen fan hannelingen fan oaren.
- It stimulearret om ús hert te iepenjen en ús geast te ferromjen
- It helpt ús om ús ta te rieden op mislearringen
- Lêsfeardigheden ûntwikkelje lykas haad- en bysaak skiede
- It ûnthâld útdaagje
- Wurdskat ferromje
En noch folle mear...

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

- Webshop taalplan.frl
- Afûk: foarlêsgids, heit & mem, boekekisten
- De Fryske berneboeke-ambassadeur 
(berneboekeambassadeur.frl)
- Boeken Cedin (brosjuere)
- Masterclass by berneboekewike ynspirearjend meartalich ûnderwiis
- Lês No fû en pû
- Lezenvoordelijst.nl 
- De boekeklup Searje 36/boekpromoasje projekt
- De Toverlantaarn: webside en berneboekewinkel
- Lês & Read (lesenread.nl)
- Koarte ferhalen yn Tsjil & LinKk magazine

Slide 11 - Tekstslide

- Wat dochsto yn 'e praktyk al mei it lêzen fan Fryske boeken?
- Betink 3 ideeën om bern oan it Frysk lêzen te krijen. 

Slide 12 - Tekstslide

Ideeën foar lêswille!

Slide 13 - Woordweb

boekpromoasje
oan 'e slach mei berne- en jongereinliteratuer yn 'e klasse

Slide 14 - Tekstslide

KIES DYN BOEK!
- per bou
- trochgeande line
- Taalplan Frysk (lêze en foarlêze)
- subsydzje
- berneboekewike 
- geskikt foar dyn les

Slide 15 - Tekstslide

 • Betink in ludike wize om in Frysk berne- of jongereinboek te promoatsjen.
 • Soargje derfoar dat alle bern it boek nei dyn promoasje lêze wolle.
 • Yn dyn promoasje lêst yn alle gefallen in passaazje foar, foar de rest bist frij om te dwaan watst wolst. 
 • Tink ek oan de Fak Taal Formule.
 • Meitsje der in filmferslach fan.
 • Stjoer dit filmferslach nei Bert (= Email: b.vanderlijn@cedin.nl / link fan YouTube / WhatsApp 06 577 38 383 / WeTransfer)
 • Foar de folgjende les kieze wy in pear boekpromoasjes út.
Boekpromoasje

Slide 16 - Tekstslide

- Kies in bou
- Sykje 5 poergeskikte toppers fan boeken út dy't hiel goed passe by dyn doelgroep.  
- Omskriuw wêrom't de juffen/masters dizze 5 boeken yn 'e boekekast hawwe moatte.
Top 5

Slide 17 - Tekstslide

Uttsjekke: wat nimsto mei fan dizze les?

Slide 18 - Tekstslide

Fryske Skiednis Rollercoaster
Yntrodusees binne fan herte wolkom!
woansdei 8 maart 

Slide 19 - Tekstslide