Cursus 'Pedagogiek' 1

Cursus 
Pedagogiek
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
Cursus pedagogiekMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Cursus 
Pedagogiek
Slide 1 - Tekstslide

Inhoud 
Doelen
Eindproduct & toets

Uit welke onderdelen bestaat pedagogiek?
Pedagogisch handelen in de klas en opvoedingscontexten

Drie leertheorieën 


Slide 2 - Tekstslide

Wat is pedagogiek?

Slide 3 - Open vraag

Definitie 'Pedagogiek'

Pedagogiek is de ontwikkeling van kinderen en jongeren (o-23 jaar) en de rol daarin van ouders en opvoeders. Een pedagoog stimuleert deze ontwikkeling samen met ouders/ opvoeders, leraren of andere professionals waarbij het belang van het kind altijd voorop staat. 


Alles wat met opgroeien en opvoeding te maken heeft, is pedagogiek.

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoelen cursus

1. Je hebt kennis van het begrip pedagogiek, de onderdelen en de relatie met didactiek.

2. Je hebt kennis van de behavioristische leertheorie volgens Pavlov en Skinner.
3. Je hebt kennis van de constructivistische leertheorie volgens Dewey, Piaget en Vygotsky.
4. Je hebt kennis van de socialisatietheorie volgens Durkheim en Bandura.
5. Je hebt kennis van opvoedingscontexten.
6. Je hebt kennis van pedagogisch handelen in de klas.

Slide 5 - Tekstslide

Eindproduct

Korte presentatie over pedagogiek

Theorie toets

Slide 6 - Tekstslide

Welk woord beschrijft het woord pedagogiek het best?
A
Maatschappijleer
B
Onderwijskunde
C
Opvoedkunde
D
Remedial teaching

Slide 7 - Quizvraag

Welke regels/ schoolafspraken
hebben
wij op school?

Slide 8 - Woordweb

Opvoeden
https://www.loes.nl/tips/basisschoolkind/

Kopje 'opvoeden'
Welke tips zullen nu voor ouders belangrijk zijn?
Zou je de tips bruikbaar vinden voor ouders?
Heb je ook wat aan deze tips als stagiaire onderwijsassistent?

Slide 9 - Tekstslide

Theoriebron pedagogiek
De kunst van opvoeden

- Opvoeden gebeurt op verschillende plaatsen
- Opvoeden verandert mee met de tijdsgeest van de maatschappij

Slide 10 - Tekstslide

Algemene pedagogiek
- Opvoeden en de ontwikkeling van een kind tot een volwassen deelnemer in de samenleving
- Bestuderen van de ontwikkelingsfasen van een kind, de opvoeding en de relatie tussen het kind en zijn omgeving
- Verandert mee met de tijd
- Cultureel bepaald
- Overbrengen van normen en waarden

Slide 11 - Tekstslide

Voorbeelden pedagogiek
- Verschillende 'spelers' van belang bij pedagogisch werk, ondersteunen gezinnen bij de opvoeding
- uit huis plaatsing
- instellingen

                              Opvoeden van kinderen en pubers

Slide 12 - Tekstslide

Ontwikkelingsgebieden van kinderen
1. fysieke en motorische ontwikkeling
lichamelijke ontwikkeling
2. cognitieve ontwikkeling
ontwikkeling van 'denkwerk' en hersenen
3. psychosociale/sociaal-emotionele ontwikkeling
ontwikkeling omgang met zichzelf en anderen
4. morele ontwikkeling
besef van goed en kwaad

Slide 13 - Tekstslide

Leerfasen van Jean Piaget 
                                                                                                                                                   Psycholoog en hoogleraar
Theorie vier fasen van  cognitieve en psychologische ontwikkeling van kinderen
1. sensomotorische fase (0-2 jaar)
ontdekken, experimenteren, imiteren etc.
2. preoperationele fase (2 tot 6 jaar)
'ik', omgeving, taal en fantasie
3. concreet-operationele fase (6 tot 11 jaar)
gedachten, problemen oplossen, ordenen/ analyseren, vergelijken,  getal en tijd
4. formeel-operationele fase (11 jaar en ouder)
abstract en logisch denken, conclusies trekken

Slide 14 - Tekstslide

Zone van naaste ontwikkeling van Vygotsky

- Wat het kind al kan: zone van de actuele ontwikkeling
Wat het kind wil leren: zone van de naaste ontwikkeling
- Kijken naar wat het kind met hulp kan, uitgaan van gedeelde verantwoordelijkheid van het kind en de volwassene, er rekening mee houden dat het veel energie kost voor het kind, ervan uitgaan dat het kind zich ontwikkelt.
- Contact met sociale omgeving

 

Slide 15 - Tekstslide

Orthopedagogiek
- Wetenschap die zich bezighoudt met problemen op school, in de opvoeding of in de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Het gaat om de situatie waarin ze zich bevinden.

 “het streven om de vastgelopen ontwikkeling van een kind weer op gang te brengen en de ouder of opvoeder handvatten te geven om zelf de opvoeding weer aan te kunnen.” (Van Hoof & De Vries, 2011)

Jeugdwet 2015: Gemeenten moeten voorzien in maatregelen om kindermishandeling te voorkomen.

Slide 16 - Tekstslide

Voorbeelden orthopedagogiek
onderwijsleerproblemen
In dit soort gevallen is de orthopedagoog de leerkracht en de leerling tot steun op het gebied van leren en gedrag.
opvoedings- en gedragsproblemen
Hier kan de orthopedagoog onderzoeken wat er precies speelt en helpen bij veranderingen die de situatie beter maken.

Slide 17 - Tekstslide

Relatie didactiek en pedagogiek

Didactiek is onderwijskunde:
- leerstof
- didactische werkvormen
- evaluatievormen

 Het heeft te maken met gedrag van de leerkracht, maar ook met de motivatie van leerlingen en een veilig pedagogische klimaat, waarbij leerlingen fouten kunnen en mogen maken.

Didactiek geeft vorm aan onderwijs. Pedagogiek is een voorwaarde voor goed lesgeven.

Slide 18 - Tekstslide

Waarom is het belangrijk dat je als onderwijsassistent of leerkracht kennis hebt van pedagogiek?

Slide 19 - Open vraag

Wat is de opvoedingstaak van thuis?
Wat is de opvoedingstaak van school?

Slide 20 - Tekstslide

Opdrachten Boom

Opdracht 5
Opdracht 6
Opdracht 7
Opdracht 8
Opdracht 10
Opdracht 13

Slide 21 - Tekstslide

Lesdoel van vandaag

Je hebt kennis van het begrip pedagogiek, de onderdelen en de relatie met didactiek.

Slide 22 - Tekstslide

Is het lesdoel van vandaag behaald?
Ja
Nee
een beetje
het lesdoel was vóór de les voor mij al beantwoord

Slide 23 - Poll

Tips voor de volgende les

Slide 24 - Open vraag