Herhalingsles H1 t/m H4

Herhalingsles H1 t/m H4 9 maart
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Herhalingsles H1 t/m H4 9 maart

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

belangrijk:
A definitie dagbesteding.
B. behoeftentrap Maslov (5)
C. dagbesteding in t verleden
D. financiering
E. begrippen: participatie, emancipatie, sociale inclusie, passend onderwijs. 
F ontwikkelingsfasen ( adolescentie, volwassen , ouderdom)
G. structuur bieden bij activiteiten (6)
H visies op menselijk gedrag: 5 benaderingwijzen.  

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

belangrijk
H  Vraaggerichtwerken (4)
I Auto-anamnese
J Doelen: werkdoelen en 
K Aspecten van dagbesteding
L indeling participatieladder
M Participatie en emancipatie
N Kernkwaliteiten beroepskracht en met voorbeelden
O Methodische cyclus? en stappen toelichten
P Uitleg SMART doelen en toepassen.
Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we doen? 9 maart
- herhalingsles H1 t/m H4 ( korte uitleg van alle H en quiz er tussendoor)
- opdrachten bijwerken & leren :
 H 4: "aan de slag"
   digitale leeromgeving  
oefenen met studievragen
oefenen met studiehulp

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

H1
Wat is dagbesteding?

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dagbesteding gaat over activiteiten die overdag plaatsvinden.
timer
0:30
A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dagbesteding
= Doelgerichte, zoveel mogelijk zingevende, gestructureerde invulling van activiteiten om de tijd die tot je beschikking hebt te besteden

Als MZ'er ben je bezig met de dagbesteding van kwetsbare groepen --> begeleiden en ondersteunen in: bv. vaardigheden en vrije tijd. 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aspecten van dagbesteding
Bij dagbesteding spelen vier aspecten een rol:
1. De persoon die aan de dagbesteding meedoet: dagbesteding geeft invulling aan de behoeften en wensen. Dit doet iedereen op zijn eigen manier.
2. De aard van de dagbesteding zelf: de tijd die je in een bepaalde levensfase beschikbaar hebt, geef je vorm en inhoud met dagbesteding
3. De omgeving waarin de dagbesteding plaatsvindt: dit is een plek die je eigen is, waar je veilig bent. Deze deel je met anderen of juist niet.
4. De waarde van de dagbesteding: het materiaal om je dag, je leven, je bestaan vorm en inhoud te geven. Je bent hier zelf een onderdeel in. 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke taken kun je de cliënt kunt aanleren? 
Als beroepskracht maatschappelijke zorg is het jouw taak om cliënten te helpen bij taken in hun levensloopfase. Je kunt verschillende taken aanleren, je moet hierbij het volgende in de gaten houden :
 • Gedrag
 • Zingeving
 • Competenties
 • Werken
 • Scholing
 • Vrije tijd

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Valt vrije tijd wettelijk gezien onder de noemer dagbesteding?
timer
0:30
A
Ja
B
Nee

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Piramide van Maslow
Fysiologische behoeften
Veiligheid en zekerheid
Sociale acceptatie
Waardering (en erkenning)
Zelfrealisatie 
1e behoefte
2e behoefte
3e behoefte
4e behoefte
5e behoefte

Slide 11 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dagbesteding in het verleden
 1. Arbeidstherapie (1920- 1970) : de cliënt uit de geestelijke gezondheidszorg neemt deel aan verschillende werkzaamheden. 
 2. Bezigheidstherapie (jaren 70): de aandacht van de cliënt af leiden van zijn beperkingen en hem een aangenaam tijdverdrijf te bieden. 
 3. Activiteitenbegeleiding (1980) : het aanbieden en begeleiden van activiteiten.
 4. Sociale werkvoorziening (na 1980- 2014): (voorheen) door de overheid mogelijk gemaakte werkplek voor cliënten met een arbeidshandicap --> passende, beschutten werkplek vanuit de overheid. 
 5. Individualisering (1990): maatwerk bij ondersteuning en vraaggericht werken. 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wie zijn er momenteel vooral verantwoordelijk voor de financiering van zorg en welzijn?
timer
1:00
A
De burger zelf
B
De gemeente
C
De regering
D
De zorgverzekeraars

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Financiering en verantwoordelijkheid
Vooral de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering van zorg en welzijn.


 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): regelt voorzieningen voor cliënten met een beperking, zorgt voor huishoudelijke hulp, ondersteunt de mantelzorg, stimuleert wijkbetrokkenheid en geeft opvoedingsondersteuning.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

H2
De betekenis van dagbesteding voor de cliënt 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is participatie?
timer
1:00
A
Opbouw in gradatie van het niveau van meedoen in de samenleving van mensen.
B
Het als volwaardig burger kunnen deelnemen aan wat er in de samenleving gebeurt.
C
Mensen met een specifieke achtergrond eisen gelijke rechten op.
D
Deelname aan een bepaalde activiteit.

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Participatie

 • Participatie = het als volwaardig burger kunnen deelnemen aan wat er in de samenleving gebeurt.
 • Participatie is belangrijk op de volgende gebieden:
             Scholing: ieder heeft het recht zich te ontplooien, ontwikkelen.
             Vrije tijd: ieder heeft het recht zich te ontspannen, verbonden te voelen, leven en beleven.
             Werk: ieder heeft recht op waardering voor zijn prestaties en de verantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan zijn eigen economisch) bestaan.

Je kunt participatie onderverdelen in verschillende manieren:
 1. Participatie breed en smal
 2. Participatie afgebakend naar domein
 3. Actieve en passieve participatie
 4. Indeling naar doel en mate van interactie

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Emancipatie betekent:

A
Opkomen voor jezelf en je eigen rechten
B
Opkomen voor de rechten van een ander
C
Opkomen voor de rechten van iedereen

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Emancipatie
= zoveel als opkomen voor jezelf

Als medewerker MZ ondersteunt de cliënt in het grip krijgen op zijn eigen leven.
Hierbij is een goede afstemming belangrijk, zodat de cliënt zijn autonomie
behoudt. 

Belangrijke aandachtspunten: 
 • Gelijkwaardigheid --> je gaat naast de cliënt staan. Belangrijk hierbij zijn wederzijdse communicatie en de noodzaak van onderstaande communicatie.
 • Keuzevrijheid --> eigen keuzes kunnen en mogen maken. Dit vraagt om specifieke benadering.
 • Ondersteuning --> uitgangspunt is flexibiliteit en vraaggericht werken.
 • Sociale (ondersteuning) netwerken --> rekening houden met de ervaringsdeskundigheid van de omgeving is belangrijk.
 • Respectvolle bejegening --> omgang met elkaar, het is een grondhouding die een voorwaarde is voor empathische benadering. 

Slide 19 - Tekstslide

Wat hebben participatie en emancipatie met elkaar te maken?
Wat betekent sociale inclusie en wat komt erbij kijken?
Er zijn meerdere antwoorden goed
timer
0:30
A
Het behouden van de samenleving op de manier hoe het nu gaat.
B
Het veranderen van de maatschappij, zodat groepen in een achterstandssituaties kunnen meedoen in het regulier leven.
C
Het is een ideaalplaatje van een samenleving waarbij verschillen tussen mensen door allen gerespecteerd wordt.
D
De insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dansen door mensen in een rolstoel en passend onderwijs zijn voorbeelden van sociale inclusie.
timer
0:30
A
waar
B
niet waar

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

H3
De betekenis van dagbesteding voor de beroepskracht

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De vijf benaderingen (visies op menselijk gedrag en dagbesteding)
 • Psychodynamische benadering
 • Behavioristische benadering
 • Cognitieve benadering
 • Humanistische benadering
 • Biologische benadering

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent vraaggericht werken voor de Beroepskracht MZ?
timer
1:00
A
Goed luisteren, kijken naar signalen en vragen van de cliënt.
B
Brengt wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt in kaart.
C
Laat zich leiden door de eigen normen en waarden.
D
Kan zich niet inleven in de cliënt.

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vraaggericht werken
Cliënt moet in staat zijn eigen mening te geven zodat begeleiding en ondersteuning hierop afgestemd kan worden

Empowerment = stimuleren van cliënten eigen verantwoordelijkheid te tonen

Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en respect
Cliënt actief betrokken

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een hulpvraag is een vraag die aangeeft wat de cliënt zelf nog wel kan doen.
timer
0:30
A
Juist
B
Onjuist

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een impliciete hulpvraag
timer
0:30
A
Is een onderliggende onuitgesproken hulpvraag
B
Is een duidelijke hulpvraag van mantelzorgers
C
De cliënt kan de hulpvraag zelf formuleren
D
De hulpvraag wijkt af van de echt hulpvraag

Slide 27 - Quizvraag

De hulpvraag omschrijft de wensen en behoeften van de cliënt. 
Kernkwaliteiten 
 • Creativiteit en scheppingsvermogen
 • Genuanceerdheid en diplomatie
 • Doelmatigheid en pragmatisme
 • Inlevingsvermogen en harmonie  

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent : Genuanceerdheid en diplomatie

timer
0:45
A
multi -complexe vraagstukken, doelgericht aanpakken
B
Overzichtelijke vraagstukken en planmatige uitvoering.
C
Onverwachts en ongestructureerd
D
Complexe vraagstukken, problemen en uitdagingen : goede samenwerking, grenzen aangeven

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

H4
Methodisch begeleiden van dagbesteding

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1
2
3
4
5
Beginsituatie bepalen
Doelen formuleren
Plan voorbereiden 
Plan uitvoeren 
Evaluatie

Slide 31 - Sleepvraag

Per stap na gaan wat ermee bedoelt wordt.
a. Noem een voorbeeld van een hoofddoel
b. Noem een voorbeeld van een werkdoel bij het hoofddoel

Slide 32 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Van hulpvraag naar doel
Doelstelling moet voortvloeien uit de hulpvraag van een cliënt.
 • Hoofddoel --> wat je uiteindelijk wilt bereiken.
 • Werkdoel --> hiermee werk je toe om het hoofddoel te behalen (gericht op een activiteit).

Het hoofddoel moet altijd SMART, werkdoel alleen als het erbij staat (wel in het achterhoofd SMART)

Slide 33 - Tekstslide

Hoofddoel: zelfstandig 
Waar staan de letters SMART voor?
timer
1:00

Slide 34 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag
 • Wie wil er oefenen met het formuleren van doelen?


 • Achterstanden bijwerken

Loop je helemaal bij? Dan ga je leren voor de toets.  

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies