3.1 De welvaart neemt toe in Nederland deel 1 blz. 68 t/m 71

HC - Nederland 1948 - 2008


Tijd van televisie en computers, vanaf 1950
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

HC - Nederland 1948 - 2008


Tijd van televisie en computers, vanaf 1950

Slide 1 - Tekstslide

HC - Nederland 1948 - 2008

45. de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de
daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog;
46. De dekolonisatie die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld.
47. de eenwording van Europa 
48. de toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw aanleiding gaf tot
ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen
49. De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen.

Kenmerkende aspecten bij deze historische context
Tijd van televisie en computers, vanaf 1950

Slide 2 - Tekstslide

Waar gaat dit thema over?
HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
3.1 De welvaart neemt toe in Nederland

Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland van 1948 tot 1978?
3.2 Van multicultureel naar groeiende verdeeldheid

Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland van 1978 tot 2008?

Slide 3 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
3.1 De welvaart neemt toe in Nederland

Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland van 1948 tot 1978?

Slide 4 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Wederopbouw en Marshallplan
Nederland letterlijk en figuurlijk in puin na WOII

Drie vormen van wederopbouw - fysiek, maatschappelijk en economisch

Fysiek - nieuwe gebouwen
Maatschappelijk - vertrouwen in medemens herstellen
Economisch - verhogen welvaart.

Nederland ontvangt Marshall hulp (zie HC - Duitsland)

Duitse postzegel uit 1960 met de afbeelding van George Marshall
Het Marshallplan verstrekte Europese landen geld en goederen (deels lening, deels gift) om de maatschappij en economie weer op te bouwen.

Slide 5 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Wederopbouw en Marshallplan
De VS probeerden met het Marshallplan drie dingen te bereiken, met het oog op de beginnende Koude Oorlog met de SU:

 • Economisch sterk en VS gezind Europa als blok tegenover SU
 • Landen weg lokken va het communisme (bieden gunstig alternatief)
 • Markt creëren voor goederen en diensten uit de VS.

Tot aan WOII had Nederland een neutrale politiek gevoerd ten aanzien van het buitenland. Dit veranderde met het aanvaarden van de Marshallhulp.

Slide 6 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Vragen
3.1 Op welke drie manieren moest Nederland opnieuw worden opgebouwd?
 • Fysiek (gebouwen);
 • maatschappelijk (vertrouwen in elkaar);
 • economisch (herstel van welvaart).

3.3 Waarom bleek uit het accepteren van de Marshallhulp dat Nederland niet langer neutraal was op het gebied van internationale politiek?
 • In tegenstelling tot de pogingen tot onpartijdigheid in WO I en WO II koos Nederland nu wel de kant van één van de machtsblokken, namelijk de kant van de VS.

Slide 7 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Sociale coalitie om wederopbouw mogelijk te maken
In Nederland werd de wederopbouw vormgegeven door een combinatie van het Marshallplan en een samenwerking tussen politiek, bedrijfsleven en burgers.

Sociale partners (werkgevers en werknemers) werken samen met de politiek voor een betere toekomst voor allen. 

Geleide loonpolitiek - beleid waarbij overheid zich bemoeit met de loonvorming. 

In dit geval: bedrijven en werkgevers betalen meer belasting, werknemers gaan akkoord met beperkte loonsverhoging.


Slide 8 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Sociale coalitie om wederopbouw mogelijk te maken
Inkomsten en besparingen die de geleide loonpolitiek opleveren werden door de regering gebruikt voor de fysieke opbouw en het sociale vangnet.

De overheid en de sociale partners nemen dus samen de verantwoordelijkheid voor een betere toekomst voor allen.

Sociale vangnet - systeem dat zorgt voor een basis van financiële zekerheid en veiligheid voor burgers.

Voorbeeld: Algemene ouderdomswet AOW (1956), garandeert nog altijd een inkomen voor Nederlanders nadat ze met pensioen gaan.

Slide 9 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Babyboom
Generatie geboren tussen 1945 en 1955 noemen we babyboomers.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Economische groei en verdere industrialisatie
De succesvolle wederopbouw leidde in de jaren 50 in Nederland tot een sterke economische groei.

 • Bevolkingsgroei zet door en industrie moderniseerde.

 • Nederland profiteert van Marshallhulp - nieuwe fabrieken, meer export (ook landen om ons heen kregen Marshallhulp).

 • 1959 - ontdekking aardgas in Groningen. Nederland wordt in rap tempo aangesloten op het gas. 

Nederlandse economie wordt voor groot gedeelte afhankelijk van het Groningse gas.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Vragen
3.6 Waarom ontstond er een babyboom na het einde van de Tweede Wereldoorlog?
 • Tijdens de oorlog en zeker tijdens de hongerwinter durfden veel mensen niet aan kinderen te beginnen. Toen de oorlog geëindigd was kreeg men meer vertrouwen en hoop voor de toekomst, waardoor er juist toen ineens wel veel kinderen geboren werden.

3.7. Welke rol speelde de vondst van aardgas in Groningen in de economische groei van de jaren 50?
 • Het nieuw ontdekte aardgas werd gezien als een veilige, goedkope en betrouwbare brandstof voor huishoudens en bedrijven. De productiviteit (zowel binnenshuis, van huisvrouwen, als buitenshuis, van werknemers) ging omhoog door de aanwezigheid van deze goedkope brandstof. 

Slide 14 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Maakbaarheid van de maatschappij
Tussen 1946 en 1959 bestonden de Nederlandse kabinetten vrijwel uitsluitend uit sociaaldemocratische en christelijke kabinetten.

Rooms-rode regeringen (rooms=katholiek, rood=links/sociaaldemocratisch.

Men geloofde sterk in een maakbare samenleving met economische gelijkheid.

De verzorgingsstaat werd zo gecreëerd; een staat met een sociaal vangnet (de overheid geeft garanties voor veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs en armoede)

Slide 15 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Vragen
3.8 Sociaaldemocratische en christelijke partijen werden het relatief makkelijk eens over de
manier waarop de samenleving opnieuw moest worden opgebouwd. Hoe kwam dat?
 • Voor een deel kwamen hun waarden overeen, namelijk: lasten verdelen onder hen die het kunnen dragen, en zorgen voor minderbedeelden.

3.10. Wat wordt bedoeld met de maakbaarheid van de maatschappij?
 • Het idee dat burgers en politiek samen kunnen bouwen aan een ideale (of in elk geval, zo goed mogelijk functionerende) samenleving, op basis van gedeelde normen en waarden, samenwerking, en een gestructureerde aanpak.

Slide 16 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Huiswerk
maken opdracht 3.1 t/m 3.10

Slide 17 - Tekstslide