much/ many

Much or Many=veel
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1,2

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Much or Many=veel

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

many
much

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Much or many?
food
A
much
B
many

Slide 5 - Quizvraag

Much or many?
potatoes
A
much
B
many

Slide 6 - Quizvraag

Much or many?
picture
A
much
B
many

Slide 7 - Quizvraag

Much or many?
children
A
much
B
many

Slide 8 - Quizvraag

Much or many?
sugar
A
much
B
many

Slide 9 - Quizvraag

Much or many?
people
A
much
B
many

Slide 10 - Quizvraag

yMuch or many?
cheese
A
much
B
many

Slide 11 - Quizvraag

_____ flowers
A
much
B
many

Slide 12 - Quizvraag

traffic
A
much
B
many

Slide 13 - Quizvraag

Much or many?
orange juice
A
much
B
many

Slide 14 - Quizvraag

postcards
A
much
B
many

Slide 15 - Quizvraag

Much/Many + Few/Little
Wanneer gebruik je welke?telbaar
ontelbaar
veel
many friends
many books
much fun
much water
weinig
few friends
few books
little fun
little water

Slide 16 - Tekstslide

telbaar
(a few)
niet telbaar
(a little)

Slide 17 - Sleepvraag

Choose: few- little?

Very ... people need an extra car.
A
Few
B
Little

Slide 18 - Quizvraag

Choose: few- little?

I only want a ... tomato sauce.
A
Few
B
Little

Slide 19 - Quizvraag

Choose: few- little?

There's too ... salt in this soup.
A
Few
B
Little

Slide 20 - Quizvraag

Choose: few- little?

There is ...... time left, hurry up!
A
Few
B
Little

Slide 21 - Quizvraag

Chose from; much, many, little and few
I have … socks. (veel)
A
many
B
much
C
little
D
few

Slide 22 - Quizvraag

They spoke ... (little/few) English.
How ... (much/many) time is left?
A
little much
B
little many
C
few much
D
few many

Slide 23 - Quizvraag

11. Much, many, lots of, little, few
We don't have ...... information.
A
many
B
few
C
little
D
much

Slide 24 - Quizvraag

Do you know how to use a lot of, many, much, few, a few, little, a little?
😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll