W5L2

你怎么理解“时势造英雄”和“英雄造时势”这两句话?请简单写一写。
1 / 13
volgende
Slide 1: Open vraag
MandarinSecondary Education

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

你怎么理解“时势造英雄”和“英雄造时势”这两句话?请简单写一写。

Slide 1 - Open vraag

Slide 2 - Tekstslide

扫清字词障碍
蕴蓄        殆       禹域        喁喁        猖披      戢翼

鯈鱼     鲸鲲

Slide 3 - Tekstslide

扫清字词障碍
蕴蓄        殆       禹域        喁喁            猖披           戢翼
yùn xù    dài      yǔ yù     yónɡyónɡ    chānɡpī    jíyì
鯈鱼       鲸鲲
tiáoyú   jīnɡ kūn

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

文章一开始带出了哪两个观点?

Slide 6 - Open vraag

在第一段中,路德、哥伦布等例子是为了支持哪一个观点?

Slide 7 - Open vraag

文中第二段呼应了第一段哪一个观点?

Slide 8 - Open vraag

根据第二段,个人因素在历史上扮演着什么角色?试用“路德”这个例子做解说。

Slide 9 - Open vraag

文中哪一句表现了作者的个人观点,请用白现代文写出答案。

Slide 10 - Open vraag

本文运用了哪种议论文的结构?

Slide 11 - Open vraag

作者在第四段中运用蛟龙、鲸鲲来说明什么?这是什么论证手法?

Slide 12 - Open vraag

辩论:
你认为是“英雄造时势”还是“时势造英雄”?请举例说明。

Slide 13 - Tekstslide