cross

汉语拼音三

以下哪两个拼音是我们上节课学过的整体认读音节?
A
yé jié
B
què nüè
C
yè yuè
D
yē yüē
1 / 6
volgende
Slide 1: Quizvraag
chinesesPrimary Education

In deze les zitten 6 slides, met interactieve quizzen.

Onderdelen in deze les

以下哪两个拼音是我们上节课学过的整体认读音节?
A
yé jié
B
què nüè
C
yè yuè
D
yē yüē

Slide 1 - Quizvraag

以下哪个汉语拼音是错误的?
A
nüe
B
qüè
C
xue
D
yuē

Slide 2 - Quizvraag

看拼音找出正确的句子。
wǒ hé jiě jie yì qǐ xué xí。

A
B
C
D

Slide 3 - Quizvraag

我们上节课学过的三个复韵母分别是?
A
ai ei ui
B
ie üe er
C
ao ou ui
D
ye yüe er

Slide 4 - Quizvraag

汉语拼音听写
姐 却 雪 虐 叶 月

Slide 5 - Open vraag

听写

Slide 6 - Open vraag