6 ASO - 2

www.lessonup.com
1 / 51
volgende
Slide 1: Tekstslide
economieSecundair onderwijs

In deze les zitten 51 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

www.lessonup.com

Slide 1 - Tekstslide

FINANCIËLE RATIO'S
LIQUIDITEIT - SOLVABILITEIT - RENDABILITEIT 

Slide 2 - Tekstslide

WAT?
Financiële ratio's zijn getallen die de verhouding tussen bepaalde financiële gegevens aanduiden, ze vormen een belangrijke indicatie van de gezondheid van een bedrijf.

Belangrijk voor:
> Jezelf: hoe staat je onderneming ervoor?
> Investeerders: bij overweging om te investeren

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

DE DRIE FINANCIËLE RATIO'S (P.1)
LIQUIDITEIT: Kan de onderneming haar betalingsverplichtingen nakomen?

SOLVABILITEIT: Kan de organisatie op lange termijn haar betalingsverplichtingen nakomen?

RENDABILITEIT: Heeft de onderneming voldoende winstpotentieel?

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

"WINDOW DRESSING"
Bij het opmaken van de balans kan men ervoor zorgen dat de toestand er beter of slechter uitziet dan hij in werkelijkheid is. 

Sommige ondernemingen proberen bij bijvoorbeeld een slechte solvabiliteit enkele gegevens aan te passen, zodat deze beter tonen. Dat gaat vaak ten koste van de rendabiliteit & liquiditeit. 
Bij een financiële analyse maakt men een vergelijking met de vorige jaren en valt die "window dressing" snel op. 

Slide 7 - Tekstslide

LIQUIDITEIT (P.2)

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

LIQUIDITEIT
"De liquiditeit gaat na of de onderneming aan haar betalingsverplichtingen of schulden op korte termijn kan nakomen, met behulp van haar beschikbare middelen"

Waar kunnen we die beschikbare middelen vinden?
- Schulden op korte termijn --> Balans
- Beschikbare middelen --> Balans (vlottende activa)


Slide 10 - Tekstslide

CURRENT RATIO OF LIQUIDITEIT IN RUIME ZIN (P.2)

Slide 11 - Tekstslide

CURRENT RATIO (P.2)
> Voorraden kunnen op relatief korte termijn omgezet worden in liquide middelen
> Vooral gebruikt voor handels -en dienstenondernemingen

De current ratio geeft aan of het bedrijf in staat is om met de kortlopende bezittingen (vlottende activa) de kortlopende schulden te betalen

Slide 12 - Tekstslide

ACID TEST OF LIQUIDITEIT IN ENGE ZIN (P.3)
=> MEEREKENEN VAN VOORRADEN


Slide 13 - Tekstslide

NETTO BEDRIJFSKAPITAAL (P.4)
“De gulden financieringsregel”


Het werkkapitaal leert je vooral of het bedrijf zich evenwichtig financiert of niet. Het is de bedoeling dat je langetermijninvesteringen financiert met gelden die lang beschikbaar blijven. En korte termijn investeringen financier je in principe met korte termijn schulden.

Slide 14 - Tekstslide

NETTO BEDRIJFSKAPITAAL (NBK)

Slide 15 - Tekstslide

NETTO BEDRIJFSKAPITAAL > 0

Slide 16 - Tekstslide

NETTO BEDRIJFSKAPITAAL < 0

Slide 17 - Tekstslide

Wat geeft een current ratio van 1 aan?
A
De organisatie kan niet alle schulden terugbetalen
B
De organisatie kan niet alle rekeningen betalen
C
De organisatie kan alle schulden terugbetalen
D
De organisatie is liquide

Slide 18 - Quizvraag

SAMENGEVAT

Slide 19 - Tekstslide

OEFENING JBC
1. Bereken de current ratio van het recentste en vorige jaar

2. Bereken de acid test van het recentste en vorige jaar

3. Bereken de Netto Kapitaalbehoefte van het recentste en vorige jaar

4. Interpreteer de ratio's van het recentste jaar

5. Interpreteer de evolutie van de ratio's

Slide 20 - Tekstslide

JBC: Liquiditeit
Wat is de current ratio van het recentste en vorige jaar?

Slide 21 - Open vraag

JBC: Liquiditeit
Wat is de acid test van het recentste en vorige jaar?

Slide 22 - Open vraag

JBC: Wat is het Netto Bedrijfskapitaal (NBK) van JBC in het recentste en vorig jaar?

Slide 23 - Open vraag

SOLVABILITEIT

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

SOLVABILITEIT OF ALGEMENE SCHULDGRAAD (P.6)
Een onderneming is solvabel als ze in staat is haar schulden op korte en lange termijn terug te betalen.
Er wordt dus nagegaan in welke mate de onderneming gebruik maakt van eigen vermogen en/of vreemd vermogen voor de financiering van haar activa.

> Liquidatie: ...

> Faillissement: ... 

Slide 26 - Tekstslide

BEREKEN DE SOLVABILITEIT VAN DEZE ONDERNEMING

Slide 27 - Tekstslide

SOLVABILITEITSGRAAD OF GRAAD VAN FINANCIËLE ONAFHANKELIJKHEID (P. 7)
=> Hoe onafhankelijk is de onderneming van vreemd vermogen?

FormuleSlide 28 - Tekstslide

SCHULDRATIO OF SCHULDGRAAD (P.7)
=> De schuldgraad geeft de verhouding weer tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen, uitgedrukt in een percentage.

Formule

Slide 29 - Tekstslide

Een organisatie die alle schulden terug kan betalen is...
A
Solvabel
B
Crediteur
C
Debiteur
D
Liquide

Slide 30 - Quizvraag

OEFENING JBC

1. Bereken de solvabiliteitsgraad van het recentste en vorige jaar

2. Bereken de schuldratio van het recentste en vorige jaar

3. Interpreteer de ratio's van het recentste jaar

4. Interpreteer de evolutie van de ratio's

Slide 31 - Tekstslide

JBC: Solvabiliteit: Wat is de solvabiliteitsgraad van het recentste en vorige jaar

Slide 32 - Open vraag

JBC: Solvabiliteit: Wat is de schuldratio van het recentste en vorige jaar?

Slide 33 - Open vraag

KLAAR?

BRANTANO

EXTRA OEFENING IN BUNDEL

Slide 34 - Tekstslide

RENDABILITEIT

Slide 35 - Tekstslide

RENDABILITEIT (P.9)
=> Geeft aan in welke mate de aangewende middelen een bevredigend resultaat hebben opgeleverd. Het is een parameter voor de winstgevendheid van de onderneming.

=> Om de rendabiliteit na te gaan, worden de resultaten vergeleken met de omzet, de activa en het eigen vermogen

Slide 36 - Tekstslide

RENDABILITEIT VAN HET EIGEN VERMOGEN (REVP.9
DOEL ONDERNEMER: STREEFT NAAR EEN VOOR HEM AANVAARDBARE RENDABILITEIT VAN HET EIGEN VERMOGEN = RETURN ON EQUITY (RoE)

Formule:


Slide 37 - Tekstslide

RENDABILITEIT VAN HET TOTAAL VERMOGEN (RTV)
P.9
=> Bij de REV ligt de nadruk op het rendement van de aandeelhouder

=> MAAR: de verstrekker van het vreemd vermogen moet ook de zekerheid hebben over de mogelijkheid van betaling van de interesten 
          => Geen rekening houden met de wijze van financiering & fiscaliteit,    en dus wordt "de winst VOOR belastingen" gekozen als parameter voor de winst.
      

Slide 38 - Tekstslide

RENDABILITEIT VAN HET TOTAAL VERMOGEN (RTV) P.9
De rendabiliteit op het totaal vermogen moet minstens even groot zijn als de vergoeding die betaald moet worden aan het vreemd vermogen, m.a.w. de interesten

FORMULE:Slide 39 - Tekstslide

OEFENING JBC
1. Bereken de rendabiliteit van het eigen vermogen (REV) van het recentste en vorige jaar

2. Bereken de rendabiliteit van het totaal vermogen (RTV) van het recentste en vorige jaar

3. Interpreteer de ratio's van het recentste jaar

4. Interpreteer de evolutie van de ratio's

Slide 40 - Tekstslide

JBC: Rendabiliteit: Wat is de rendabiliteit van het eigen vermogen (REV) van het recentste en vorige jaar?

Slide 41 - Open vraag

JBC: Rendabiliteit: Wat is de rendabiliteit van het totaal vermogen (RTV) in het recentste en vorige jaar?

Slide 42 - Open vraag

BESLUIT JBC


WAT IS HET ALGEMEEN BESLUIT VAN DE BEREKENDE RATIO'S VOOR JBC?

Slide 43 - Tekstslide

QUIZ

Slide 44 - Tekstslide

Het verschil tussen
het Eigen Vermogen/ Vreemd Vermogen
en
Totaal Vermogen /Vreemd vermogen is...
A
100 %
B
Eigen Vermogen/Totaal Vermogen
C
200 %
D
50 %

Slide 45 - Quizvraag

Waarmee kun je de liquiditeit berekenen?
A
(Eigen Vermogen/Vreemd Vermogen) x 100 %
B
(Vlottende Activa + Liquide Middelen) / Vreemd Vermogen Korte termijn
C
(Eigen Vermogen / Totaal Vermogen) x 100 %
D
(Vlottende Activa - Voorraden + Liquide Middelen) / Vreemd Vermogen Korte Termijn

Slide 46 - Quizvraag

Waarmee kun je de solvabiliteit berekenen?
A
(Eigen Vermogen/Vreemd Vermogen) x 100 %
B
(Vlottende Activa + Liquide Middelen) / Vreemd Vermogen op Korte Termijn
C
(Eigen Vermogen/Totaal Vermogen) x 100 %
D
(Vlottende Activa - Voorraden + Liquide Middelen) / Vreemd Vermogen op Korte Termijn

Slide 47 - Quizvraag

WAT IS "WINDOW DRESSING"

Slide 48 - Open vraag

Hoe kan je de solvabiliteit verbeteren?
A
Aandelenkapitaal uitbreiden en/of het eigen vermogen doen toenemen
B
Winst vergroten waardoor overige reserves toenemen
C
Vreemd vermogen zoveel mogelijk aflossen
D
Geen/minder dividend uitkeren waardoor de overige reserves niet zullen afnemen

Slide 49 - Quizvraag

Wanneer we het hebben over "winstpotentieel", dan hoort dit thuis bij...
A
Liquiditeit
B
Rendabiliteit
C
Solvabiliteit
D
Netto Bedrijfskapitaal

Slide 50 - Quizvraag

https://debitoor.nl/woordenboek/liquiditeit

Slide 51 - Tekstslide