4.4 De kust: zacht waar het kan, hard waar het moet. 4Ak3

1 / 49
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 49 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

4Ak3,    21-5-2021
Het huiswerk voor vandaag was:
L. par. 4.3; M. 1, 5 en 6 van par. 4.4.

Par. 4.4 heb je dus al bestudeerd, dankzij het maakwerk.
Deze les bespreken we par. 4.4.
Heb je vragen? -> stel ze!!!

Slide 2 - Tekstslide

Doelen van deze les
* Je kunt vertellen waarom Nederland te maken heeft met relatieve zeespiegelstijging.
* Je kunt vertellen wat dynamisch kustbeheer inhoudt, welke voorbeelden er zijn en op welke plekken dynamisch kustbeheer niet mogelijk is.  
* Je kunt uitleggen hoe we in Nederland omgaan met risico’s op overstromingen.

* Je kunt de volgende begrippen omschrijven: basiskustlijn, relatieve zeespiegelstijging, Deltaprogramma, dynamisch kustbeheer, Zandmotor, slufter, biodiversiteit, bolwerkvorming, overstromingsrisicobewustzijn.

Slide 3 - Tekstslide

Programma van deze les
Eerste deel 4.4: herhaling van par. 4.2 (bedreiging kust)

Dynamisch kustbeheer
- Wat, waarom, doelen?
- Project: Zandmotor
- Project: Slufter
- Bolwerkvorming: een groot probleem

Overstromingsrisicobewustzijn


Slide 4 - Tekstslide

Herhaling 4.2
Nederland:
- een delta met in het zuidwesten estuaria
- Waddenkust, Hollandse duinenkust, Zeeuwse estuariumkust
- zachte duinen, wadden en harde dammen, dijken
- getijdenstromingen (eb en vloed) transporteert zand langs de kust van zuid naar noordoosten en golfwerking brengt het zand naar de kust ==> vorming strandwallen, duinen, wandelen Waddeneilanden
- afbraak vooral tijdens stormen in herfst/winter en bij springtij
- kustverdediging na stormen/watersnoodrampen: primaire waterkeringen zoals Afsluitdijk en Deltawerken, dijken op deltahoogte en zandsuppletieSlide 5 - Tekstslide

Waardoor wordt het kustgebied bedreigd?
Bekijk het volgende filmpje aandachtig en beantwoord dan de daarop volgende vraag.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Noem oorzaken voor de relatieve zeespiegelstijging waarmee Nederland te maken heeft.

Slide 8 - Open vraag

Slide 9 - Tekstslide

In welk deel van Nederland is de bodemdaling het sterkst?

Slide 10 - Open vraag

Slide 11 - Video

Bodemdaling
Oorzaken:
1. Oxidatie van veen
2. Inklinking klei
3. Gaswinning

1 en 2 zijn het gevolg van de verlaging van het grondwaterpeil (bemaling dus):
- vroeger om het "land" geschikt te maken voor landbouw
- droge zomers + opwarming aarde

Slide 12 - Tekstslide

Beschrijf de tegengestelde belangen tussen de landbouw enerzijds en bewoners van de Randstad en Groene Hart anderzijds.

Slide 13 - Open vraag

"De basiskustlijn wordt bedreigd."
Wat is 'de basiskustlijn' (zie par. 4.4!)

Slide 14 - Open vraag

Het Deltaprogramma 2016

Slide 15 - Tekstslide

Kustverdediging
Primaire waterkeringen:
- Afsluitdijk, Deltawerken
- dammen/dijken op deltahoogte
- duinen
zandsuppletie
Bij strandsuppletie wordt het zand op het strand aangebracht.
Bij vooroeversuppletie wordt het zand voor de kust op de zeebodem neergelegd. Natuurlijke processen brengen het zand naar het strand toe.

Slide 16 - Tekstslide

Uit: GB55
Kaart 40B

Slide 17 - Tekstslide

onderdeel van het Deltaprogramma 2016
Bekijk de zwakke schakels; m.n. die bij Kijkduin.

Slide 18 - Tekstslide

Wat is de naam van het project dat de zwakke schakel bij Kijkduin moet beschermen?
A
De Haak
B
Zandmotor
C
Zandsuppletie
D
Kunstkijkduin

Slide 19 - Quizvraag

Dinsdag 25 mei, 4Ak3
Leer par. 4.4; de opgaven (1-5-6) van 4.4 moeten af zijn en de antwoorden ervan moeten in jouw OneNote staan.

Programma:
- enkele vragen over de leerstof
- 4.4 verder bespreken


Slide 20 - Tekstslide

Zandsuppletie is een voorbeeld van dynamisch kustbeheer.
A
juist
B
onjuist

Slide 21 - Quizvraag

De steeds krachtiger wordende zomerstormen bedreigen de basiskustlijn.
A
juist
B
onjuist

Slide 22 - Quizvraag

Door grootschalige zandsuppleties verplaatst de zee zich zeewaarts.
A
juist
B
onjuist

Slide 23 - Quizvraag

De boeren in het Groene Hart willen een hoge grondwaterspiegel, de inwoners van Gouda juist niet: hun funderingen gaan kapot.
A
juist
B
onjuist

Slide 24 - Quizvraag

Bekijk deze foto.

Slide 25 - Tekstslide

Welk project toont deze foto?

Slide 26 - Open vraag

De Zandmotor is een voorbeeld van:
A
vooroeversuppletie
B
strandsuppletie

Slide 27 - Quizvraag

Uit: Deltaprogramma 2016
Tussen Ter Heijde en Kijkduin

Slide 28 - Tekstslide

De Zandmotor moet de zwakke schakel bij Camperduin tegen de zee beschermen.
A
juist
B
onjuist

Slide 29 - Quizvraag

Zacht waar het kan: de Zandmotor

Slide 30 - Tekstslide

0

Slide 31 - Video

Welke 3 fysische factoren zorgen ervoor dat dit zand zich op natuurlijke wijze verspreid?

Slide 32 - Open vraag

Zacht waar het kan: de Zandmotor
Erosie door getijdenstromingen (vloedstroom)
Sedimentatie als gevolg van golfwerking loodrecht op kust
Startsituatie 2011

Slide 33 - Tekstslide

Zacht waar het kan: de Slufter

Slide 34 - Tekstslide

De Slufter op Texel
Op 3 plekken in Nederland heeft de zee de ruimte gekregen om het land binnen te stromen:
- het Zwin in Zeeuws-Vlaanderen;
- bij Bergen in Noord-Holland
- de Slufter op Texel

Slide 35 - Tekstslide

Waarom vormt deze slufter geen gevaar voor de inwoners van Texel?

Slide 36 - Open vraag

Slufter

In slufters ontstaan bijzondere natuurgebieden met veel gradiënten            ==> hoge biodiversiteit

Geef m.b.v. de foto rechts een voorbeeld van een natuurlijke gradiënt.
Gradiënt = geleidelijke overgang

Slide 37 - Tekstslide

Natuurlijke
gradiënten

Slide 38 - Woordweb

Waarom vind je geen slufters in
Zuid-Holland?

Slide 39 - Open vraag

Toekomstige gevaren: bolwerkvorming

Slide 40 - Tekstslide

Vrijdag 28 mei 2021
Het huiswerk was:
Lees par. 4.5; Maak de opgaven 1, 4 en 6 van par. 4.5.

Deze les:
- par. 4.4 alsnog afmaken (zucht...)
- beginnen met par. 4.5

Slide 41 - Tekstslide

Bolwerkvorming
= bebouwing langs de kust waardoor de kust het vermogen om zichzelf te handhaven verliest


Denk aan:
- strandhuisjes
- Hondsbossche zeewering (zie foto)
- boulevard
- bungalows in de duinen

Slide 42 - Tekstslide

Bolwerkvorming maakt de kust minder dynamisch.
A
juist
B
onjuist

Slide 43 - Quizvraag

De Hondsbossche Zeewering
Bij harde waterkeringen ontstaat er bolwerkvorming. Deze waterkeringen zijn niet flexibel en bewegen niet mee met de dynamische kustprocessen.
De nabij gelegen zachte kust wordt extra gevoelig voor erosie.
De foto 'na' is na 2015 genomen en toont.....

Slide 44 - Tekstslide

...een voorbeeld van een
A
hybride kering
B
harde kering
C
zachte kering
D
semi-harde kering

Slide 45 - Quizvraag

Slide 46 - Tekstslide

Uit: Deltaprogramma 2016     (GB55, kaart 40G)
Uit: Deltaprogramma 2016 
(GB55, kaart 40H)

Slide 47 - Tekstslide

Nederland veilig?
De Nederlandse overheid wil graag het overstromingsrisicobewustzijn
vergroten bij de bevolking. Daarom de site:
www.overstroomik.nl
probeer postcode 6576AL

Slide 48 - Tekstslide

Slide 49 - Link