binding

Sociale instituties
Complex van min of meer geformaliseerde regels die het gedrag van mensen en hun onderlinge relaties reguleren.

Normen binnen sociale institutie zijn cultureel en religieus ingegeven.
Familie, huwelijk, taal, onderwijssysteem, feestdagen.

Ingebed in samenleving.
Van belang voor overdracht en dragen bij aan sociale cohesie.
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Sociale instituties
Complex van min of meer geformaliseerde regels die het gedrag van mensen en hun onderlinge relaties reguleren.

Normen binnen sociale institutie zijn cultureel en religieus ingegeven.
Familie, huwelijk, taal, onderwijssysteem, feestdagen.

Ingebed in samenleving.
Van belang voor overdracht en dragen bij aan sociale cohesie.

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Link

Verhouding

Slide 3 - Tekstslide

sociale ongelijkheid
Een situatie waarin verschillende mensen in al dan niet aangeboren kenmerken, consequenties hebben voor hun maatschappelijke positie en leiden tot een ongelijke verdeling van schaarse en hooggewaardeerde zaken, van waardering en behandeling.

Slide 4 - Tekstslide

Sociale stratificatie
het indelen van groepen mensen in maatschappelijke lagen waartussen een ongelijkheidsverhouding bestaat. Het indelen gebeurt op basis van sociale categorieën, zoals geslacht, opleidingsniveau of etniciteit.

Slide 5 - Tekstslide

maatschappelijke ladder
Sociale mobiliteit

Gesloten samenleving versus open samenleving

Slide 6 - Tekstslide

Plek op de ladder
Positieverwerving en positietoewijzing

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Video

Slide 10 - Video

Macht
Het vermogen om hulpbronnen in te zetten om bepaalde doelstellingen te bereiken en de handelingsmogelijkheden van anderen te beperken of te vergroten.

Slide 11 - Tekstslide

Voorbeeld op micro, meso en macroniveau

Slide 12 - Open vraag

Macht
Formeel: afgesproken en vastgelegd
Informeel: charisma, superieure vaardigheden, kennis

Vier machtsbronnen: Economische, cognitieve, politieke en affectieve bronnen.

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Link

Welke machtsbron is op deze situatie van toepassing?

Slide 15 - Open vraag

Dilemma van de collectieve actie

Verzorgingstaat mogelijk door collectieve goederen.

Belasting betalen versus belasting ontduiken

Free riders
Politieke macht kan dit stoppen dmv dwang

Slide 16 - Tekstslide

Gezag
Macht die als legitiem wordt gezien. 
Gerespecteerd.

Verschillende bronnen: 
  • Kwaliteiten (kennis, aanzien, charisma)
  • Positie of functie
  •  Prestaties.

Geen macht gebaseerd op dwang.

Slide 17 - Tekstslide

politiek gezag
Is in een dictatuur sprake van gezag?

Slide 18 - Tekstslide

Tot hier

Slide 19 - Tekstslide

Machtsongelijkheid en conflict
Internationaal
Tussen bevolkingsgroepen (nationaal)

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Instituties
Regels over hoe mensen zich gedragen in de samenleving.
Geeft handelen van mensen een vaste betekenis, een zekere mate van voorspelbaarheid en stabiliteit. 

Geheel aan regels, structuren en sociale normen. Formeel als informeel.
Stabiel, maar veranderlijk.

Slide 22 - Tekstslide

Politieke institutie
Complex van min of meer geformaliseerde regels die het gedrag van mensen en hun onderlinge relaties rond politieke machtsuitoefening en politieke besluitvorming reguleren.


Rechtsstaat, scheiding der machten, politieke partij, 'belangenorganisaties', overheid, democratie.

Slide 23 - Tekstslide

Politieke participatie
Electorale participatie: stemmen, meewerken aan campagne, lidmaatschap pol. partij (direct verband houdend met verkiezingen)

Niet electorale participatie: Lobbyen, contacten met politici, belangenorganisaties en/of media, lidmaatschap belangengroep, protestacties

Sociale ongelijkheid/uitsluiting politieke macht?

Slide 24 - Tekstslide

Maatschapelijke en politieke conflicten
(door mensen als onrechtvaardig ervaren ongelijkheid)
  • Klasse
  • Gender
  • Etniciteit
  • Generaties
  • Sociaal-culturele verschillen

Wij-zij denken versterkt de machtspositie.. Discriminatie (ingroup/outgroup)

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video