JCD 2 Marketing les 3

Marketing les 3
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
MarketingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Marketing les 3

Slide 1 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen fieldresearch en deskresearch?

Slide 2 - Open vraag

Wat is het verschil tussen fieldresearch en deskresearch?
Bij deskresearch verzamel je bestaande gegevens, 

bij fieldresearch ga je op zoek naar nieuwe gegevens.

Slide 3 - Tekstslide

Wat zijn de voor- en nadelen van fieldresearch??

Slide 4 - Open vraag

Wat zijn de voor- en nadelen van fieldresearch??

Slide 5 - Tekstslide

Wat zijn de voor- en nadelen van deskresearch?

Slide 6 - Open vraag

Wat zijn de voor- en nadelen van deskresearch?

Slide 7 - Tekstslide

Indeling onderzoek

Slide 8 - Tekstslide

Lastige termen mbt marktonderzoek
 • Objectief: Je niet laten leiden door wat je denkt, maar door wat je uit de gevonden gegevens opmaakt.

 • Systematisch: Volgens een weloverwogen plan en zo mogelijk op basis van gegevens uit eerder marktonderzoek.

 • Analyseren: Verbanden zoeken tussen de verschillende , zodat ze leiden tot antwoorden.

Slide 9 - Tekstslide

Lastige termen
Validiteit = de mate waarin vragen leiden tot antwoorden die een correctie weergave van de werkelijkheid zijn voor datgene wat de onderzoeker wil weten

 

Betrouwbaarheid = geeft weer hoe groot de kans is dat twee onderzoeken met dezelfde steekproefomvang tot hetzelfde resultaat leiden

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Lastige termen
Nauwkeurigheid = hoeveel de uitkomsten uit het steekproefonderzoek in totaal naar beneden en boven kunnen afwijken bij een gegeven betrouwbaarheid

Representativiteit = de mate waarin de deelnemende respondenten een goede afspiegeling vormen van de totale gekozen onderzoeksdoelgroep

Slide 12 - Tekstslide


Fasen marktonderzoek (Marktonderzoekproces)

1. Formuleren van het probleem/probleem analyse (doelstelling / onderzoeksvragen)

2. Opstellen marktonderzoeksplan ( welke onderzoeksvormen)

3. Verzamelen gegevens van de gegevens (deskresearch/ fieldresearch)

4. Analyse en interpretatie van de gegevens

5. Rapportage en publicatie van de resultaten

6. Feedback (terugkoppeling maar probleem)

Slide 13 - Tekstslide

4. Analyse en interpretatie van gegevens
Interpretatie = is het geven van een verklaring (conclusie)

 

 • Leggen van verbanden en relaties tussen de gegevens

Slide 14 - Tekstslide


Slide 15 - Open vraag

Vergelijking met de branche

Slide 16 - Tekstslide

5. Rapportage
Marktonderzoeksrapport bevat de volgende elementen:


 1. Inleiding met omschrijving opdracht en doelstelling
 2. Conclusies, aanbevelingen en samenvatting
 3. Hoe is het onderzoek uitgevoerd
 4. Methoden onderzoek
 5. Bijzonderheden m.b.t. onderzoek
 6. Resultaten onderzoek en tabellenboek
 7. Bijlagen (welke literatuur gebruikt)

Slide 17 - Tekstslide

Waarom staat de conclusie als 2 onderdeel in de rapportage van een markonderzoek?

Slide 18 - Open vraag

Waarom staat de conclusie als 2 onderdeel in de rapportage van een markonderzoek?
 1. Inleiding met omschrijving opdracht en doelstelling
 2. Conclusies, aanbevelingen en samenvatting

Slide 19 - Tekstslide

6. Feedback
Terugkoppeling tussen probleemstelling en verkregen resultaten. Heeft het onderzoek tot een oplossing van het probleem geleid?

Slide 20 - Tekstslide

Steekproef

Slide 21 - Woordweb

Slide 22 - Tekstslide

Steekproef
Onderzoeksdoelgroep (onderzoekspopulatie) =
Groep mensen of bedrijven waarover je in een marktonderzoek iets te weten wilt komen

Steekproef =
 selectie van mensen of bedrijven uit de onderzoeksdoelgroep/onderzoekspopulatie

Slide 23 - Tekstslide

Waarom gebruik je een steekproef bij een marktonderzoek?

Slide 24 - Open vraag

Waarom?
Je gebruikt een steekpoef omdat dit tijd en geld scheelt


Slide 25 - Tekstslide

Bij wat voor soort onderzoek zou je een steekproef gebruiken?
A
Kwantitatief onderzoek
B
Kwalitatief onderzoek

Slide 26 - Quizvraag

Eisen Steekproef --> representatief
 • Voldoende groot zijn
 • Willekeurig (A-select) getrokken
 • Goede afspiegeling vormen van onderzoekspopulatie (= Homogeen)

De grootte van de steekproef --> steekproefomvang
Homogene populatie --> vertoont min of meer hetzelfde gedrag m.b.t. het onderwerp waarnaar onderzoek wordt gedaanSlide 27 - Tekstslide

Huiswerk volgende week 
Bekijk het filmpje :
https://www.youtube.com/watch?v=wPNlpDqabW4

1. Is hier sprake van een kwalitatief of kwantitatief onderzoek?
2. Wat voor vorm van onderzoek wordt hier gevoerd?


Slide 28 - Tekstslide