Water in Nederland


Water in Nederland 
een delta
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les


Water in Nederland 
een delta

Slide 1 - Tekstslide

Wat moet je kennen?
✅ Verschil hoog-laag Nederland
✅ Ontstaan en kenmerken laag-Nederland
✅ Rivierengebied: kenmerken landschap
✅ Herkennen en benoemen landschap op afbeelding
✅ Topografie Nederland

Slide 2 - Tekstslide

Begrippen
✅ Delta
✅ NAP
✅ Sedimentatie
✅ Oeverwal
✅ Riviermonding
✅ Winterdijk
✅ Zomerdijk
✅ Uiterwaard
✅ Komgrond

Slide 3 - Tekstslide

Winterdijk
Zomerdijk

Kribben

Uiterwaard
Binnendijks gebied
Winterbed
Zomerbed

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Wat zie je op de afbeelding?
A
Sedimentatie
B
Delta
C
Komgrond
D
Zomerdijk

Slide 6 - Quizvraag

Verschil hoog- laag Nederland

NAP= Normaal Amsterdams Peil
de gemiddelde hoogte van de zeespiegel.

Je ziet hier duidelijk verschil tussen het hoog- en het laaggelegen deel van Nederland.
Overstroomt jouw woonplaats als de dijken breken? Waarom wel/niet?

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Ontstaan laag-Nederland 
De kaart van Nederland zonder polders/landaanwinning is een gatenkaas...

Op 3 manieren is er land aangewonnen: 
1- door de zee
2- door rivieren
3- door de mens

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Kaart

Land door de zee
▪️ Duinen onstaan —> achter de duinen ondiep water —> sedimentatie van zand en klei (= slib)

▪️ Planten groeien achter de duinen —> moeras —> hierop onstond nieuwe bodemlaag —> veen (dode plantenresten)

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Land door rivieren
▪️ NL = deltagebied van grote rivieren
     - Rijn
     - Maas
     - Waal
     - IJssel

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Hoe kan een rivier land 'maken'?

▪️ Rivier stroomt van hoog naar laag —> bv de rivier de Rijn stroomt van de bergen in Zwitserland naar het lage gebied van Nederland. 

▪️ Zie kaart: stroomgebied van de Rijn

Slide 15 - Tekstslide

Hoe kan een rivier land 'maken'?
▪️ Hoe lager het gebied, hoe langzamer het water stroomt
—> sedimentatie van zand bij overstroming rivier
▪️ Zand blijft vlakbij de oever liggen en hoopt zich op
—> oeverwal 
▪️ Verder weg van de rivier stroomt water langzamer —> sedimentatie van kleideeltjes —> komgrond   
▪️ Komgronden liggen dus lager dan de oeverwal 

Slide 16 - Tekstslide

Deltagebied van rivieren
▪️ hoe lager het gebied, hoe langzamer het water stroomt
—> sedimentatie van zand bij overstroming rivier.
▪️ zand blijft vlakbij de oever liggen en hoopt zich op
—> oeverwal 
▪️ verder weg van de rivier stroomt water langzamer —> sedimentatie van kleideeltjes —> komgrond.   
▪️ komgronden liggen dus lager dan de oeverwal 
Zandkorrels zijn groter en zwaarder dan kleideeltjes. Bij sedimentatie zakken zandkorrels daarom als eerste naar de bodem. Kijk maar eens hoeveel verschil er zit tussen zand en klei! 

Slide 17 - Tekstslide

Wat ligt hoger?
A
Oeverwal
B
Winterdijk
C
Zomerdijk
D
Komgrond

Slide 18 - Quizvraag

Kenmerken rivierenlandschap

▪️ Oeverwal het eerst bewoond door mensen

▪️ De mens nam meer maatregelen om het water tegen te houden: dijken

Slide 19 - Tekstslide

Twee soorten dijken
▪️ winterdijk —> ligt op de oeverwal, hoog
▪️ zomerdijk —> ligt dichtbij de rivier, lager
▪️ tussen winterdijk en de rivier ligt een gebied dat mag overstromen bij hoog water: de uiterwaarden

Zie het verschil hiernaast.

Slide 20 - Tekstslide

Winterdijk
Zomerdijk
Uiterwaarde

Slide 21 - Sleepvraag

Slide 22 - Video

Wat vind je nog niet helemaal duidelijk?

Slide 23 - Open vraag